Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 180 - 201 2011-09-01

ALTERNATIVE STRATEGIES ON GLOBAL BUSINESS ETHIC, CRITIQUES AND EVALUATIONS
KÜRESEL İŞ ETİĞİ ÜZERİNE ALTERNATİF STRATEJİLER, ELEŞTİRİLER VE DEĞERLENDİRMELER

Salih YEŞİL [1]


Abstract The increasing economic, political and social relationship taking place in the world along with business activities has resulted in cross-cultural interactions. The ethic problems resulted from the operations of companies worldwide negatively affect the company activities. Not to be able to tackle and manage the ethical problems both harms the companies and lowers companies'values in the eye of public. The countries that have different ethical values and norms cause companies to experience various problems. There are several strategies to overcome these ethical problems. One of the strategies to overcome such problems is to create global ethical principles and implement them. This study concentrates on global business ethic and investigates whether there is a global business ethic and explains the strategies to achieve global business ethic and evaluate them. The study also considers the critiques directed toward the global business ethic. Keywords: Ethic, Business Ethic, Global Business Ethic, Global Companies
Öz Dünyada yaşanan sıkı ekonomik, sosyal ve politik ilişkiler ve işletmelerin artan faaliyetleri kültürlerarası etkileşimi ciddi oranda artırmıştır. Özellikle işletmelerin küresel boyutlarda artan faaliyetleri ve bunlarla birlikte ortaya çıkan ve gelişen çeşitli etik sorunlar işletmelerin faaliyetlerini negatif anlamda etkilemektedir. Ortaya çıkan etik sorunlarla etkili mücadele edememe ve yönetememe, işletmelerin imajını zedelemekte ve halk nezdinde değerlerini düşürmektedir. Özellikle ülkelerin farklı etik değer ve normları işletmelerin farklı ülkelerdeki faaliyetlerinde sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bu etik sorunların üstesinden gelme noktasında çeşitli stratejiler mevcuttur. Bu stratejilerin en önemlilerinde bir tanesi küresel bağlamda etik prensipler oluşturmak ve uygulamaktır. Bu çalışma, küresel iş etiği konusunu ele almaktadır. Çalışma küresel iş etiği prensiplerinin mümkün olup olmadığını irdelemekte, küresel iş etiği prensipleri oluşturma yolunda var olan stratejileri açıklamakta ve bunları değerlendirmektedir. Çalışma ayrıca küresel iş etiği prensiplerine yöneltilen eleştirileri de ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Etik, İş etiği, Küresel İş Etiği, Küresel Şirketler
Etik, İş etiği, Küresel İş Etiği, Küresel Şirketler
 • Asgary, N., ve Mitschow, M.C., ( 2002). Toward a Model for international business Ethic. Journal of Business Ethic, 36, 236-246.
 • Buller, P.F., Kohls, J.J., ve Anderson K.S. ( 1991) The challange of Global Ethic. Journal of Business Ethic, 10, 767-775.
 • Brooks, L.J. (1989). Corporate code of ethics, Journal of Business Ethics, 8, 117-129
 • Cavanagh, G.F. (1994). Global business Ethic, reguations, code,or self-restraint. Business Ethic Quarterly, 14,4, 625-642.
 • Deng, S. (1992). A new look at ethics in international business. The international executive. 34,2, 151-164.
 • Desai, A.B., ve Rittenburg,T, (1997) Global ethics: A integrative framework for MNEs. Journal of Business Ethic, 16, 791-800
 • Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım Yayın, İstanbul
 • Güvenli, T, ve Sanyal, R. (2002), Ethical concern in international business: are some issues more important than others, Busines and Society Review, 102,2:195-206
 • Gregersen, H.B., Morrison, A.J.,ve Black,J.S.,(1998). Developing leaders for the global frontier. Sloan Management Review, 40,21-31.
 • Hofstede, G. (1984). Culture's consequences: International differences in Work related values. Beverly Hills, Calif.: Sage
 • HRfocus (2008), Why global ethics count & how HR can help, 85, 10, 13-15.
 • Küng, H. (1997) A global ethic, in an age of globalisation. Business Ethic Quarterly, 7,3, 17-32.
 • Lane, H. W., DiStefano, J.J., and Maznevski, J.J. (1997). International Management Behaviour, Blackwell Publisher, Ltd, Oxford, UK.
 • Mead, R. (1998). International Management. Second Edition, Blackwell, Oxford.
 • Mellahi, K., ve Wood, G. (2003). The Ethical Business: Challanges and Controversies, Palgrave Macmillan, London.
 • Mendenhall, M., Punnett, B. J.,ve Ricks, D. (1995). Global Management. Blackwell Pub, Oxford, UK
 • O’Brien, R. (2009). Global ethics: beyond local leadership. Journal of International Business Ethics, 2, 1, 102- 106.
 • Payne, D., Raiborn, C., ve Askvik, J. ( 1997). A global code of business Ethic. Journal of Business Ethic, 16, 1727-1735.
 • Robertson, D.C., (20002), Business Ethics Across Cultures. In The Blackwell Handbook of Cross-Cultural Management, Gannon, M.J., ve Newman, K.L. Blackwell Business Publishers Ltd. Oxford, UK.
 • Simpson, J. R. (1982). Ethics and Multinational Corporations vis-a-vis developing nations, Journal of Business Ethic, 1, 227-237.
 • Smeltzer, L, R., ve Jennings, M.M., (1998) Why an international code of busines ethic would be good for business , Journal of Business Ethics, 17, 57-66.
 • Solomon, C.M.( 1996). Put your ethics to a global test, Personnel Journal, 75,1
 • Torlak, Ö., Özdemir, Ş., ve Erdemir, E., (2008). İGİAD İş Ahlakı Raporu
 • Trompenaars, F., ve Hampden-Turner, C. (1997). Riding the waves of culture. Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Tutar, A. (2000). Küreselleşme Sürecinde İşletme Yönetimi. Hayat Yayınları no:13, İstanbul.
 • Ülgen, H., ve Mirze, S.K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yücel, R., Elibol, H., ve Dağdelen, O., (2009). Globalisation and International Marketing Ethics Problems. International Reseach of Finance and Economics. 26, 93-104.
 • Weaver, G.R (2001) Ethic program in global business: culture’s role in managing ethic, Journal of Business Ethics, 30, 3-15.
 • http://www.kelloggcompany.com/social.aspx?id=62
 • http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/Governance/GlobalEthicsandCompliance/HomePage.cvsp
 • http://www.rolls-royce.com/ethics/index.htm
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salih YEŞİL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Yeşil, S . (2011). KÜRESEL İŞ ETİĞİ ÜZERİNE ALTERNATİF STRATEJİLER, ELEŞTİRİLER VE DEĞERLENDİRMELER . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 180-201 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82573