Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 202 - 220 2011-09-01

SOCIAL SECURITY FOR THE POOR: MICROINSURANCE
YOKSULLAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK: MİKROSİGORTA

Emine ÖNER [1]


Abstract Though social security is accepted as one of the fundamental human rights under many international agreements, more than half of the world population is still living in a manner deprived of social security. Microinsurance is one of the instruments thought to be effective in meeting the deficits in terms of social security by International Labour Office. Microinsurance is expected to contribute in extending the scope of social security in underdeveloped regions. In line with the objective at issue, microinsurance has different advantages such as closeness to the target group, thereby lower transaction costs, and easy understanding of target group's need, as well. However, lower educational level of target group, lack of information pertaining to the insurance, inadequate financial recourses of microinsurance programs, non-fulfillment of financial sustainability and thereby administrative sustainability constitute the basic obstacles for microinsurance in reaching large masses. It is suggested to raise the target group's conscious regarding to insurance, supply microinsurance applications as supplement for formal social security systems and for different microinsurance providers such as commercial insurers, microfinance institutions, NGO's, cooperatives to operate in cooperation by getting into a partnership. Key Words: Social Security, Microinsurance, Poverty.
Öz Sosyal güvenlik pek çok uluslararası sözleşmede temel insan haklarından biri olarak kabul edilmesine rağmen, halen dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal güvenlikten yoksun olarak yaşamaktadır. ILO tarafından sosyal güvenlik açığının kapatılmasında etkili olacağı düşünülen enstrümanlardan biri de mikrosigortadır. Mikrosigortanın, özellikle az gelişmiş bölgelerde sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmesine katkı vermesi beklenmektedir. Söz konusu amaç doğrultusunda mikrosigortanın hedef kitleye yakınlık, yakınlık dolayısıyla işlem maliyetlerinin düşüklüğü, hedef kitlenin ihtiyaçlarının kolay anlaşılabilmesi gibi üstünlükleri de bulunmaktadır. Ancak hedef kitlenin eğitim seviyesinin düşüklüğü, sigorta hakkındaki bilgi eksikliği, mikrosigorta programlarının yeterli finansal kaynaklara sahip olmayışı, finansal sürdürülebilirliğe ve dolayısıyla yönetsel sürdürülebilirliğe ulaşılamamış olması mikrosigortanın geniş kitlelere ulaşmasının önündeki temel engelleri oluşturmaktadır. Söz konusu problemlerin aşılabilmesi için pek çok çalışmada, hedef kitlenin sigortacılık hakkında bilinçlendirilmesi, mikrosigorta uygulamalarının formel sosyal güvenlik sistemlerinin tamamlayıcısı olarak sunulması ve ticari sigorta şirketleri, mikrofinans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler gibi farklı mikrosigorta sağlayıcılarının ortaklıklar oluşturarak işbirliği içinde faaliyet göstermeleri önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Mikrosigorta, Yoksulluk.
Sosyal Güvenlik, Mikrosigorta, Yoksulluk
 • Ahuja, Rajeev and Jütting, Johannes. 2004. Are the Poor Too Poor to Demand Health Insurance?, Journal of Microfinance, Volume 6, Number 1, January.
 • Arun, Thankom and Steiner, Susan. 2008. Micro-Insurance in the Context of Social Protection, The University of Manchester, Brooks World Poverty Institute, WP. 55.
 • Chandani, Taara. 2009. Microinsurance Business Models, Primer Series on Insurance, Issue 3, April, The World Bank.
 • Churchill, Craig. 2006. Protecting the poor A microinsurance compendium, ILO, Geneva.
 • Churchill, Craig. 2007. Presentation “An Introduction to Microinsurance” Microinsurance Conference Report, Making Insurance Work for the Poor. 13-15 November 2007, India.
 • Cichon, Michael vd. 2003. Financing Social Protection,Quantitative Methods In Social Protection Series, ILO and ISSA.
 • Eken, Hasan M. ve Hakan Gaygısız. 2010. Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Risk Yönetimi ve Türkiye Örneği, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl:24, Sayı:88, Temmuz. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES Temel Göstergeleri, http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.htm, Erişim Tarihi: 06.10.2010.
 • Euzeby, Alain. 2004. “Social Protection: Values to be defended ”, International social Security Review, Vol.57.
 • Garcia, B.A. and Gruat, J.V. 2003. Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development, ILO, Geneva.
 • Gökbayrak, Şenay. 2007. Sosyal Güvence Arayışında Yeni Bir Araç: Mikro Sigorta, Güncel Sosyal Politika Tartışmaları içinde, Ankara Üniversitesi SBF Yayın No:595, Ankara.
 • International Labour Office (ILO). 2000. Employment and social protection in the informal sector, Geneva.
 • International Labour Office (ILO). 2001. Social Security: A New Consensus, Geneva.
 • International Labour Office (ILO). 2010. World Social Security Report 2010, Preliminary version, Geneva.
 • International Social Security Association (ISSA). 2007. Developments and Trends Supporting Dynamic Social Security, World Social Security Forum, 29th ISSA General Assembly, 10-15 September 2007, Moscow.
 • Matul, Michal, McCord, Michael J., Phily, Caroline and Harms, Job. (2009) The Landscape of Microinsurance In Africa, Microinsurance Innovation Facility Briefing Note 1, ILO.
 • McCord, Michael J., Botero, Felipe and Janet S. McCord. 2005. AIG Uganda A Member of the American International Group of Companies, Working Group on Microinsurance Good and Bad Practices Case Study No. 9, April.
 • Mccord, Michael J. 2008. Facilitating an Appropriate Regulatory and Supervisory Environment for Microinsurance, Microinsurance Note 8, USAID, January.
 • Özsuca, Şerife. 2003. “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 2.
 • Reynaud, Emmanuel. 2002. The extension of social security coverage: The approach of the International Labour Office, ESS (Extension of Social Security) Paper No: 3, Social Security Policy and Development Branch, ILO.
 • Roth, Jim, Michael J. McCord and Dominic Liber. 2007. The Landscape of Microinsurance in the Worlds 100 Poorest Countries, April, The Microinsurance Center.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). 2007. Bireysel Emeklilik Sistemi, Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları 7, Mart, Ankara.
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/ Istatistikler, Erişim Tarihi: 06.10.2010.
 • Ulutürk, Süleyman ve Kutlu Dane. 2009. “Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm ve Türkiye Uygulaması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 29.
 • UNEP FI and IWG. 2007. Sürdürülebilirlik için Sigorta, Liderler neden ve nasıl yapıyor?, Başlangıç Raporu, Mayıs.
 • van Ginneken, Wouter. 2003. Extending Social Security: Policies for Developing Countries. Extension of Social Security Paper No. 13, ILO, Geneva.
 • van Ginneken, Wouter. 1999. Social security for the informal sector: A new challenge for the developing countries, International Social Security Review, Vol. 52, 1/99.
 • Zenklusen, Oliver and Michael J. McCord. 2009. Insurance in Developing Countries: Exploring Opportunities in Microinsurance, Microinsurance Centre, November.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine ÖNER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 9 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Öner, E . (2011). YOKSULLAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK: MİKROSİGORTA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 202-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82574