Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 237 - 251 2011-09-01

INTERACTION BETWEEN EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES
DÖVİZ KURLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Erhan İŞCAN [1]


Abstract Many recent studies have emphasized the importance of the relation between financial markets' development and economic growth and they have reported strong evidence on that relation. Significance of today's stock markets requires thorough examination of the relationship between development of financial markets and economic growth in different aspects.Besides the effectiveness of the stock market on economic growth through resource provision to the real sector, economic growth would be asserted as one of the most crucial factors that stimulate stock market growth. Therefore, the examination of the effects on the stock market looms large. In this study, by using a time-series analysis utilizing the related data between December 2001 – December 2009, the interaction between exchange rates and the stock market in Turkey is examined. The results obtained from the examination of relationship between exchange rates and stocks, combined with the ones obtained from the examination of exchange-rate changes in the case of Turkey, would ensure our discussion on its effects pertaining to the stock markets in developing countries. Various effects of exchange-rate on economic performance also give prominence to its effects on the stock markets. At the same time, due to such bilateral interactions between stock prices and exchange-rates, the direction into which the results from these interactions point would be interpreted in accordance with several approaches.
Öz Finansal piyasaların gelişmesi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin önemi konusuna bugüne kadar yapılan çalışmalarda sıklıkla vurgu yapılmış ve bu ilişkiyi kanıtlayan güçlü bulgular elde edilmiştir. Hisse senedi piyasalarının günümüzdeki önemi ise finansal piyasaların gelişmesi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin farklı yönlerden incelenmesini gerektirmektedir. Hisse senedi piyasasının reel sektöre yeni kaynak sağlaması nedeniyle iktisadi büyüme üzerinde etkisinin olmasının yanı sıra iktisadi büyümenin de hisse senedi piyasalarının büyümesi için en önemli etkilerden biri olduğu görülmektedir. Hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerin incelenmesi ise bu nedenden dolayı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada zaman serisi yöntemlerinden yararlanılarak Aralık 2001 ve Aralık 2009 arası dönem verileri ile Türkiye'de Amerikan Doları ve Euro kurları ile hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim araştırılmakta ve her iki döviz kuru için elde edilen bulgular karşılaştırılmaktadır. Amerikan Doları ve Euro döviz kurları ile hisse senedi arasındaki ilişkinin araştırılmasından elde edilen sonuçlar döviz kurundaki değişimlerin Türkiye örneğinden elde edilen sonuçlar ile gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini de tartışmamızı sağlayacaktır. Döviz kurunun ekonomik performans üzerinde farklı etkilerinin de olması hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerinin önemini de arttırmaktadır. Aynı zamanda hisse senedi fiyatlarının döviz kurunu etkilemesi veya etkilenmesi söz konusu olması nedeniyle Türkiye örneğinde bu etkileşim incelenerek elde edilen sonuçların işaret ettiği yön çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde yorumlanmaktadır.
Hisse Senedi Piyasası, Döviz Kuru, Nedensellik, Ekonomik Performans, Döviz
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erhan İŞCAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 9 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA İşcan, E . (2011). DÖVİZ KURLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 237-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82576