Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 337 - 352 2011-09-01

THE EFFECTS OF GLOBAL CRİSİS ON TURKEY'S FINANCIAL SECTOR
KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE'DE FİNANSAL KESİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Abdullah TAKIM [1]


Abstract Liberalization in financial market causes financial integration, increased risk and encourages new financial instruments. This liberalization not only finance economic growth with foreign capital flow but also brings systematic risk phenomenon as well. If the local integration getting increase, financial instability in one local economy spillovers in to the world economy which means that this financial instability is not local but global problem now. It is not possible to estimate the size of this effect but we know that all crises destroy macroeconomic policy and create financial fragility. The purpose of this study is to investigate the effect of global current crisis, which start in USA in 2007, on financial markets of developing countries and Turkey. Key Words: Global Crisis, Developing Countries, Financial Part, Turkey
Öz Finansal piyasalardaki liberalizasyon, bu piyasaların bütünleşmesine, riskin-getirinin artmasına, işlem hacminin yükselmesine ve yeni finansal ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yapısal değişiklik, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile ekonomik büyümenin bu kaynaklarla finanse edilmesini sağlarken, sistemik risk olgusunu da beraberinde getirmektedir. Ekonominin dış piyasalarla entegrasyonu arttıkça, bir piyasada ortaya çıkan istikrarsızlık yerel olmaktan çıkıp diğer piyasaları etkileyerek küresel bir nitelik kazanmaktadır. Bu etkinin derecesi tam olarak bilinmemekle birlikte, her kriz makroekonomik politikaların uygulanmasını zorlaştırmakta ve finansal yapıyı daha kırılgan bir hale getirmektedir. Bu çalışmada 2007 yılında ABD'de başlayan finansal krizin nedenlerinden çok, gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye'nin finansal sektörü üzerindeki etkileri ortaya konulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Küresel Kriz, Gelişmekte Olan Ülke, Finansal Kesim, Türkiye
Küresel Kriz, Gelişmekte Olan Ülke, Finansal Kesim, Türkiye
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah TAKIM

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Takım, A . (2011). KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE'DE FİNANSAL KESİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 337-352 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82583