Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 35, Sayfalar 353 - 369 2011-09-01

DESTINATION QUALITY: Example of Second Home Owner
DESTİNASYON KALİTESİ: İkinci Konut Sakinleri Örneği

Kurban ÜNLÜÖNEN [1] , Hürriyet ÇİMEN [2]


Abstract The purpose of this study is destination quality perception of the second housing owners. In the study, the current situation tried to find with the model scan. A questionnaire was developed as a means of data collection. Validity and reliability survey was applied to 248 people sampling between July and September 2009 in Alanya. The reason for choosing the research area of Alanya, Alanya is one of the destinations for EU citizens interest to buy second homes. Destination quality survey as measured by consisti of seven dimensions. These dimensions, Safety and Hygiene, Resources, Transportation, Government, Society, Value and Activities. As a result of the analysis on the data, tried to determine the level of importance to the quality dimensions. Security and Hygiene was the most important dimension. Resources, Transportation, Government, Society, Price and Events the dimensions took place in order of importance. Research, quality perception, differences in the level of significance was found between the quality diemensions. Keywords: Alanya, tourism, destination quality
Öz Bu araştırmanın amacı, tatil amaçlı ikinci konut sahiplerinin destinasyon kalitesi olarak algıladıkları unsurları belirlemektir. Araştırmada, tarama modeli ile mevcut durumun oraya çıkarılmasına çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu geliştirilmiştir. Anketin geçerliği ve güvenilirliği sınandıktan sonra Alanya ilçesinde Temmuz-Eylül 2009 tarihleri arasında, 248 kişilik örnekleme uygulanmıştır. Alanya'nın araştırma alanı seçilmesinin nedeni, AB Vatandaşlarının, ikinci konut almak için ilgi gösterdiği destinasyonlardan birisi olmasıdır. Anket ile ölçülen destinasyon kalitesi yedi boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; Güvenlik ve Hijyen, Kaynaklar, Ulaşım, Yönetim, Toplum, Fiyat ve Etkinliklerdir. Veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, kalite boyutlarının önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Güvenlik ve Hijyen'in en önemli boyut olduğu görülmüştür. Kaynaklar, Ulaşım, Yönetim, Toplum, Fiyat ve Etkinlikler boyutları önem sırasına göre yer almıştır. Araştırmada; kalite algılamasında, kalite boyutları arasında önemlilik düzeyi bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Alanya, turizm, destinasyon kalitesi,
Alanya, turizm, destinasyon kalitesi
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kurban ÜNLÜÖNEN

Yazar: Hürriyet ÇİMEN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2011

APA Ünlüönen, K , Çimen, H . (2011). DESTİNASYON KALİTESİ: İkinci Konut Sakinleri Örneği . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35) , 353-369 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82584