Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 1 - 22 2011-03-01

THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL ATTITUDES AND THEIR PERSONALITIES AND VALUES
THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL ATTITUDES AND THEIR PERSONALITIES AND VALUES

Gül ŞENDİL [1] , Sevim CESUR [2]


Öz Boylamsal olarak yürütülen bu çalışmayla, ebeveyn tutumlarının, hamilelik dönemi, çocukların 13.ay, 2.5 yaş ve 4 yaş olmak üzere dört farklı zaman diliminde farklılaşıp farklılaşmadığı ve ebeveynlerin tutumları, kişilik özellikleri ve değerleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 68 eş oluşturmuştur. Ebeveynlere, Schwartz Değerler Ölçeği (SDÖ), NEO 5 Kişilik Envanteri ve Aile Hayatı ve Çocuk Değerlendirme Ölçeği verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çocukların yaşı büyüdükçe ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumu daha az benimsedikleri; yerel değerlerin ve bazı kişilik özelliklerinin ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını yordayıcı olduğu bulunmuştur. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Ebeveyn tutumu, kişilik, değerler.
Abstract With this longitudinal study, it was aimed to investigate whether parental attitudes were differentiated in four different periods such as pregnancy, 13th months, 2.5 and 4 years of the children, as well as possible relationships between parents' attitudes, personalities and values. Sample of the study was composed of 68 couples. Parents were administered by Evaluation Form of Pregnancy Period (EFPP), Schwartz Value Survey (SVS), NEO-5 Personality Inventory and Parental Attitude Research Instrument (PARI). Analyses showed that as the children grow parents use overprotection attitude less, and that certain values especially the traditional ones and some personality characteristics of parents predicted parental attitudes. Results were discussed in the light of related literature. Key Words: parental attitudes, personality, values.
Ebeveyn tutumu, kişilik, değerler
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gül ŞENDİL

Yazar: Sevim CESUR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Şendil, G , Cesur, S . (2011). THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL ATTITUDES AND THEIR PERSONALITIES AND VALUES . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82630