Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 79 - 98 2011-03-01

DETERMINING THE TEACHERS OPINIONS ON IMPROVING VALUES EDUCATION AND DEVELOPING A PROGRAMME MODULE SAMPLE
DEĞERLER EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR PROGRAM MODÜLÜ ÖRNEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Taha YALAR [1] , Tuğba Yanpar YELKEN [2]


Abstract The aim of this research is to determine the teachers' opinions and suggestions on improving values education programme and thereby developing a programme module sample oriented on values education for teachers, by considering to constructivism. Fifty teachers who working in Diyarbakır and volunteered for interview composed the study group of the research. Teachers' opinions and suggestions were obtained by semi-structured interviews. The data was analysed by determining the main theme and sub-themes according to teachers' opinions and suggestions. The results revealed that the teachers highlighted that the family have an important role to make the values education more useful, as well as on the necessity of cooperation between teachers and family and organizing inservice training programmes. Also "audio-visual competence", "examples from social life" and "activities encouraging the students participation" were favoured by the teachers as the prior elements in a material to be prepared about values education. Key Words:Social Studies Curriculum,Values Education, Programme Module
Bu araştırmanın amacı, değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmenlerin görüş ve önerilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılandırmacılık yaklaşımı da göz önünde bulundurularak öğretmenler için değer eğitimine yönelik bir program modülü örneğinin geliştirilmesidir. Diyarbakır'da görev yapan görüşme için gönüllü olan 50 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlerin görüş ve önerileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Öğretmenler tarafından dile getirilen görüş ve öneriler belirlenerek elde edilen veriler ortaya çıkan ana tema ve alt temalara göre çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin değer eğitiminin daha yararlı hale gelmesinde ailenin önemli bir rol üstlendiğine, ailenin öğretmenle işbirliği yapmasına ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Ayrıca, "görsel-işitsel yeterlik", "toplumsal yaşamdan örnekler" ve "öğrencilerin katılımını teşvik edici etkinlikler" öğretmenler tarafından değer eğitimi ile ilgili hazırlanacak bir materyalde önceliği alan öğeler olarak tercih edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Programı, Değerler Eğitimi, Program Modülü.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Taha YALAR

Yazar: Tuğba Yanpar YELKEN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Yalar, T , Yelken, T . (2011). DEĞERLER EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİR PROGRAM MODÜLÜ ÖRNEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 79-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82634