DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONS OF IDENTITY AND LIFE SATISFACTION AMONG YOUNG PEOPLE
GENÇLERDE YAŞAM DOYUMU İLE KİMLİK İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

İlkay DEMİR [1]


Abstract The present study aims to analyse the relationship between life satisfaction and functions of identity among university students, and it further investigates the predictive role of identity functions on life satisfaction. The participants were 253 undergraduates from various departments of Istanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education. Correlation analysis, and multiple regression analysis were conducted to investigate the data. The results of the regression analysis revealed that functions of identity, namely structure, goals, future, harmony and control, all together predict the 28% of life satisfaction scores among young people. Key Words: Life Satisfaction, Functions of Identity, Identity Formation.
Bu çalışma ile üniversite öğrencileri arasında yaşam doyumu ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışma kimlik işlevlerinin yaşam doyumunu yordamada ne derecede etkili olduğunu incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 253 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Korelasyon analizi ve Çoklu Regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, kimlik işlevlerinin boyutlarını oluşturan yapı, hedef, gelecek, uyum ve kontrol boyutları birlikte, öğrencilerin yaşam doyumu puanlarının %28'ini yordamaktadır.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlkay DEMİR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Demir, İ . (2011). GENÇLERDE YAŞAM DOYUMU İLE KİMLİK İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82635