Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 114 - 135 2011-03-01

PREDICTING PRIMARY SCHOOL STUDENTS' NATIONAL LEVEL ASSESSMENT TEST SCORES FROM PARENTAL INVOLVEMENT AND ATTITUDES TOWARDS SCHOOL
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) PUANLARININ VELİLERİN OKUL TUTUMU VE EĞİTİME KATILIM DÜZEYLERİNDEN KESTİRİLMESİ

Cemalettin İPEK [1]


Abstract The study was conducted to predict primary school students' national level assessment test scores from parental involvement and attitudes towards school. Another purpose of the study was to determine gender effects on the national level assesment test. Data were gathered from 441 families whose children were attending seventh and eighth grades in five different primary scools in Çayeli District. Two different scales, parental involvement scale and school attitudes scale (Can, 2008), were used as data gathering instrument. Study results revealed that the level assessment test scores of the girls were significantly higher than boys' test scores. The results also indicated that primary students's national level assesment were predicted significantly by parental involvement and attitudes towards school. Key words: National level assessment test, school attitudes, parental involvement, family-school relationship.
Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavlarında (SBS) almış oldukları puanlar velilerinin okul tutumu ve eğitime katılım puanlarından kestirilmesi, ayrıca SBS puanlarının öğrencilerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, Çayeli (Rize) ilçe merkezinde yer alan beş ilköğretim okulunun yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 441 öğrenci velisinden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Can (2008) tarafından geliştirilmiş olan Veli Katılım Ölçeği ve Okula İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, kız öğrencilerin SBS puanlarının erkek öğrencilerin SBS puanlarından istatistiksel olarak daha yüksek olduğu; öğrencilerin SBS puanlarının istatistiksel olarak velilerin okul tutumu ve eğitime katılım puanlarından kestirilebildiği gözlenmiştir.
Seviye belirleme sınavı (SBS), okul tutumu, veli katılımı, okul-aile ilişkileri
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cemalettin İPEK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA İpek, C . (2011). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) PUANLARININ VELİLERİN OKUL TUTUMU VE EĞİTİME KATILIM DÜZEYLERİNDEN KESTİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 114-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82636