Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 136 - 157 2011-03-01

PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS RESIDING IN THE SETTLEMENT UNITS WITH DIVERSE FUNCTIONAL FEATURES ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTION RECOMME
FARKLI FONKSİYONEL ÖZELİĞE SAHİP YERLEŞİM ÜNİTELERİNDE İKAMET EDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINI ALGILAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FENOMENOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA

Nurettin ÖZGEN [1] , Mustafa KAHYAOĞLU [2]


Abstract In addition to intense and unplanned interferences to the natural environment by human, destructive (maybe it can also be regenerative) environmental formations –especially global changes- occurring along with the cyclical process of natural environment itself are defined as environmental problem. These spatial problems are perceived and defined differently in various regions and layers of the world and society. The subject of this research intends to determine how primary school students of 2nd Grade perceive the environmental problems and what sorts of solution recommendetions they consider for these problems (according to the administrative and functional features of the residing settlement). Therefore, three open-ended questions were asked to the participants (2nd Grade Primary School Students) in order to determine the perception of environmental problems and solution recommendetions. These are respectively; (1) "According to me, environmental problem means… Because…" (2) "Concept of environmental problem means … Because…" (3) "… should be done to prevent environmental problems." Categories of perception of environmental problems were constituted as "categories of perception of environmental problems" both according to the functional features of the residing settlement and in broad scope, by evaluating the answers given by the participants through phenomenographic analysis method. The results of these findings were discussed and evaluated. Keywords: Perception of Environment, Environmental education, Environmental Problems, Phenomenographic Analysis, Primary School Students, Residing settlement
ÖZ İnsanın, doğal ortama yaptığı aşırı ve plansız müdahalelerin yanı sıra, doğal ortamın kendi döngüsel süreci boyunca meydana gelen yıkıcı (belki de yenileyici) çevresel oluşumlar, -özellikle küresel ölçekli değişimler- çevre sorunu olarak tanımlanmaktadır. Bu mekânsal sorunlar, dünyanın ve toplumun çeşitli bölge ve toplum katmanlarında farklı algılanmakta ve tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın konusunu da ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin (yaşadıkları yerleşim ünitesinin idari ve fonksiyonel özelliğine göre), çevre sorunlarını nasıl algıladıklarını ve bu sorunlar için ne tür çözüm önerileri düşündüklerini belirlemeye yöneliktir. Bunun için, katılımcılara (ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine), çevre sorunlarını algılama ve çözüm önerilerini belirlemek için üç adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bunlar sırasıyla; (1) "Bana göre çevre sorunu ... demektir. Çünkü…". (2) "Çevre sorunu kavramı ... anlamına gelmektedir. Çünkü…" . (3) "Çevre sorunlarını önlemek için … yapılmalıdır". Katılımcıların bu sorulara verdikler cevaplar, fenomenografik analiz yöntemiyle değerlendirilerek, hem ikamet ettikleri yerleşim ünitelerinin fonksiyonel özelliklerine göre, hem de genel kapsamda, "çevre sorunlarını algılama kategorileri" biçiminde oluşturulmuştur. Çevre eğitimi açısından bu bulguların doğurguları tartışılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre algısı, Çevre eğitimi Fenomenografik analiz, Çevre sorunları, ilköğretim öğrencileri, Yerleşim üniteleri
Çevre algısı, Çevre eğitimi Fenomenografik analiz, Çevre sorunları, ilköğretim öğrencileri, Yerleşim üniteleri
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurettin ÖZGEN

Yazar: Mustafa KAHYAOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Özgen, N , Kahyaoğlu, M . (2011). FARKLI FONKSİYONEL ÖZELİĞE SAHİP YERLEŞİM ÜNİTELERİNDE İKAMET EDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINI ALGILAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FENOMENOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 136-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82637