Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 294 - 316 2011-03-01

IMMIGRATION AND RUMELI IMMIGRANTS IN ILICA TOWN
ILICA KASABASINDA RUMELİ YÖRÜKLERİ VE GÖÇ

İbrahim KIR [1]


Abstract Yörüks dwelling in Ilıca Town, Kahramanmaras, Turkey are called 'Muhacir'. As the requirements of Ottoman Empire's settlement policy, Muhacirs are immigrated from Eastern Anatolia to Selanik territory and are the children of raiders called 'Evlad-ı Fatihan'. One of the basics components who faunded founding the great state of Ottoman, Yörük tribes are recorded in the historical documents as Rumeli Yörüks as they were settled in Rumeli. They were immigrated at the latest period of the Ottoman Empire during Balkan War 1912-1913 and were settled firstly around Suleymanli (Zeytun) and around Kışla Villages. Yörük tribe, whose life was an adventure of immigration, is called as Selanik Muhacirs in their new settlements. In this study, firstly conceptual analyses were performed to define the terms of 'Yörük, Oymak, Tribe (boy), immigration, immigrant settlement and town'. The history and adventure of Rumeli Yörüks immigration was explained. The reflections of immigration and settlement on Rumeli Yörük tribes, settled in Ilıca Town, and the matters of social integration between the local people were studied. Key Words: Town, Yörük, Migration, Identity, Attachment, Social Integration.
Ilıca Kasabasında oturan Yörüklere Muhacir denilmektedir. Muhacirler, Osmanlı Devletinin iskân politikası gereği yıllar önce Batı Anadolu'dan göç ettirilip Balkanlarda fethedilen Selanik yöresine yerleştirilen ve Evlad-ı Fatihan olarak adlandırılan akıncı çocuklarıdır. Devlet-i liyi kuran asli unsurdan olan bu Yörük boyları, çok uzun süre Rumeli'yi yurt edindikleri için tarihi belgelere Rumeli Yörükleri olarak kaydedilmiştir. Bunlar Osmanlı Devletinin son dönemlerinde 1912-1913'de yaşanan Rumeli'nin kalbinde acı bir yara bırakan Balkan Harbi sırasında Selanik'in Langaza kazasından göç ettirilip Ilıca Kasabasına ve çevresindeki Süleymanlı (Zeytun) ve Kışla köylerine yerleştirilmiştir. Hayatı tam bir göç serüveni olan bu Yörük oymağına yeni yerleşim yerlerinde de Selanik muhacirleri adı verilmiştir. Bu çalışmada, önce kavramsal çözümlemeye gidilerek, Yörük, oymak, boy, göçmen, göç, iskân ve kasaba kavramları ele alınarak tanımlanmıştır. Daha sonra Rumeli Yörüklerinin tarihi ve yaşadıkları göç serüveni açıklanmıştır. Göç ve iskân olgusunun Ilıca Kasabasında iskân edilen Rumeli Yörük oymağı üzerindeki yansımaları ve göçüp geldikleri yerde yerli halkla yaşanan sosyal bütünleşme sorunları incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Kasaba, Yörük, Göç, Kimlik, Aidiyet, Sosyal Bütünleşme
Kasaba, Yörük, Göç, Kimlik, Aidiyet, Sosyal Bütünleşme
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim KIR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Kır, İ . (2011). ILICA KASABASINDA RUMELİ YÖRÜKLERİ VE GÖÇ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 294-316 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82647