Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 317 - 334 2011-03-01

REBUILDING OF THE BODY ON THE BASIS OF CONSUMPTION IN POSTMODERNISM
POSTMODERN DÖNEMDE BEDENİN TÜKETİM TEMELİNDE YENİDEN İNŞASI

Abdullah ÖZBOLAT [1]


Abstract In this study, rebuilding of the body is dealt with on the basis of consumption in postmodernism focusing on the question: In what way does postmodernism approach and build the body? In postmodernism, youth and beauty remains not only an ideal but also the body is seen as a goal which can be reached, altered and controlled. After puritanism, the "rediscovery" of the body is suggested in a way of physical and sexual freedom. Rebuilding of the body in postmodernism brings about a differentiation from previous periods. Dimensions of rebuilding of body are the body as being a working/activity area, a "formation" process of social responsibility, and the process in which discovery and freedom form bases the for sexuality. Key Words: Modernism, puritanism, postmodernism, consumption culture, postmodern ethic, form, sexuality
Bu çalışma, beden ve tüketim üzerinedir ve postmodern dönemde bedenin tüketim nesnesi haline geldiğini savunmakta ve bu çalışmanın temel yaklaşımı, postmodern dönemde bedenin tüketim temelinde yeniden inşasını ele almakta ve postmodern dönem bedene nasıl yaklaşmakta ve bedeni nasıl inşa etmektedir? Sorularını merkeze alarak tartışmaktadır. Postmodern dönemde gençlik ve güzellik yalnızca bir ideal olarak kalmamakta, beden, pek çok kurum ve pratik yoluyla erişilebilir, değiştirilebilir, hükmedilebilir bir hedef olarak görülmektedir. Püritanizmden sonra fiziksel ve cinsel özgürleşme biçimi altında bedenin, "yeniden keşfi" telkin edilmektedir. Postmodern dönemle birlikte bedenin yeniden inşası önceki dönemlerden bir farklılaşmayı beraberinde getirmektedir. Bölüm, alt başlıkta modern püritanizmden postmodern etiğe beden ile yeniden inşanın postmodern etik temelinde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Ardından bedenin bir çalışma/hareket alanı olması, bir toplumsal sorumluluk olarak "form" süreci ve bedenin inşasındaki son aşama keşif ve özgürleşmenin cinselliğe altyapı hazırlaması sürecidir. Kısaca, tüketim "temel"inde bir yeniden inşa süreci tartışmaya açılmaktadır. Anahtar Kavramlar: modernizm, püritanizm, postmodernizm, postmodern etik, form, cinsellik
Modernizm, püritanizm, postmodernizm, postmodern etik, form, cinsellik
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdullah ÖZBOLAT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Özbolat, A . (2011). POSTMODERN DÖNEMDE BEDENİN TÜKETİM TEMELİNDE YENİDEN İNŞASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 317-334 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82648