Yıl 2011, Cilt 10 , Sayı 38, Sayfalar 348 - 366 2011-03-01

REFERRED MEANİNGS IN HZ. IBRAHIM'S PRAYS
HZ. İBRAHİM'İN DUALARINDA İŞARİ ANLAMLAR

Osman KABAKÇILI [1]


Abstrac There are examples of the actions presented in Quran about Hz İbrahim. These are beliefs which form the basis of the teachings of Islam. Hz Ibrahim is considered the father of the prophets after him with prayers, opened new horizons for humanity. He wants himself to obey wholeheartedly only to Allah. In addition, he prays for the correct understanding of Allah, the accuracy or reliability. He wants to purify his heart from all the wrong feelings. He also prays for his generation for what he wants for himself. Their accuracy is recommended to pray for the leaders. In his prayers, mystical state and authorities are pointed. Emphasis is placed on unity of religion and worship. Clues are offered for moral issues. The importance of using phrases instead of imperative sentences is revealed while praying in education. Key Words: Hz Ibrahim, Quran, Prayer, Education, Accuracy, Moral, Worship, Mysticism.
Öz Kur'an'da hayatından örnekler sunulan Hz İbrahim'in yaptıklarında İslam öğretisinin temellerini oluşturan inançlara işaret edilir. Kendinden sonra gelen peygamberlerin babası sayılan Hz İbrahim duaları ile insanlığa yeni ufuklar açmıştır. O dualarında Allah'ı doğru anlamayı, doğruluğu, güvenilir olmayı, kalbinin sadece Allah'a yönelmesini, Ona itaat eden bir kul olmayı ister. Kalbinin bütün yanlış duygulardan arınmasını ister. Kendisi için istediklerini nesli için de ister. Onların doğruluğu tavsiye eden liderler olması için dua eder. Onun dualarında tasavvufi hal ve makamlara işaret edilir. Dinin tevhit ve ibadet yönüne vurgu yapılır. Ahlaki konulara ipuçları sunulur. Eğitimde emir cümleleri yerine dua cümlelerini kullanmanın önemi açığa çıkar. Anahtar Kelimeler: Hz İbrahim, Kur'an, Dua, eğitim, doğruluk, Ahlak, ibadet, tasavvuf.
Hz İbrahim, Kur’an, Dua, eğitim, doğruluk, Ahlak, ibadet, tasavvuf
 • Aclunî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafa ve Müzlü’l İlbas, Müessesetü’l-Risale Beyrut 1988.
 • Âlusî, Muhammed Şükrü el-Bağdadî, Rûhu’l-Meanî, fî Tefsîri’l-Kur’ani’l-Azim ve’s- Seb’ı’l-Mesânî, Beyrut, trs,
 • El-Buharî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahiu’l-Buharî, İstanbul 1979.
 • Bursevi, İsmail Hakkı b. Mustafa, Ruhu’l- Beyan, Daru’l-Fikr, Beyrut trs.,
 • Cevzî, Cemalü’d-Din Ebu’l- Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, el-Muntazam fi Tarihi Ümem ve’l-Mülük, Daru Kütübi’l-İlmiyyye, Beyrut 1992
 • Dairatü’l Mearrifi’l İslami, “İbrahim” mad. Kahire 1933
 • Hazin, Alau’d-Din Ali b. Muhammed b. İbrahim b. Omer es-Seyhı Ebu’l-Hasan, Lubabu’t- Te’vilFi Meani’t-Tenzil, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye Beyrut 1415.
 • İbn Arabi, Muhyiddin, Tefsiru Kur’an’ı Kerim , Daru Yakazati’l-Arabiyye, Beyrut 1968.
 • İbnü’l-Esir, Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi Kerem Muhammed b. Muhammed el-Cezerî, Izzü’d-Din, el-Kâmil fi’t-Tarih, Beyrut 1997
 • İbn Kesir, İmaduddin Ebi’l-Fida, İsmail b. Ömer el-Kureşî, Bidayetü ve'n.+ihaye Mısır 1932;
 • Kasasu’l-Enbiya, Kahire 1968.
 • İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükrim, Lisanu’l-Arab, b. Daru sadr, Beyrut, 1955.
 • İbn Uceybe, Ebu Abbas Muhammed b. Ahmed, Bahu’l-Medid Fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid, Daru Küütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1919.
 • İsfahânî, Ebu’l-Kasım İbn Muhammed er-Ragıb, el-Müfredat fî Garibi’l-Kur’an, Şirketü Mektebe Mustafa el-Babi, Mısır 1980.
 • Kabakçılı, Osman, Yöntem ve İçerik açısından Kuşeyri’nin Letaifu’l-İşarat’ı, Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2002.
 • Kobak, R. Rogers. (1993), “Attachment and emotion regulation during mother-teen problem solving: A control theory analysis,” Child Development, 64(1):231-245.
 • Kurtubî, , Ebu Abdillah Muhammed İbn Ahmed, el-Cami’ li Ahkâmi’l-Kur’an, Kahire 1964.
 • Kuşeyri, Abdu’l-Kerim Hevazin, Letaifu’l-İşarat: Tefsiru Sûfiyyu’l-Kâmil li’l-Kur’ani’l- Kerim, el-Heyetü’l-Mısriyyetü’l-Amme, Kahire 1981.
 • Taberanî, Ebu’l-Kasım Muhammed b. Ahmed, Müsnedü’ş-Şamiyyin, Müessesetü’r-Risale, Beyut 1984.
 • Tüsteri, Ebu Muhammed Sehl b. Abdullah, Tefsiru’t-Tüsteri, Daru’l-İlmiyye, Beyrut 1423.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu't-Taberi, Beyrut, 1387
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Mad. “İbrahim” XXI, s. 267.
 • Will Durant, Kıssatü’l-Hudara, Kahire 1956.
 • Zimmermann, P., Majer, M.A., Winter, M., Grossman, K.E. (2001), “Attachment and adolescents’ emotion regulation during a joint problem-solving task with a friend,” Internatıonal Journal Of Behavıoral Development, 25(4): 331-343.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman KABAKÇILI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Eylül 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2011

APA Kabakçılı, O . (2011). HZ. İBRAHİM'İN DUALARINDA İŞARİ ANLAMLAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 348-366 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6152/82650