Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA “HIÇKIRIK” FİLMİNİN ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1818 - 1831, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.845336

Öz

Kapsayıcı eğitim, birey içi ve bireyler arası farklılıkları dikkate alarak tüm öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda ilgili destek ve eğitim hizmetlerinden yararlanması yoluyla bir arada öğrenmelerini destekleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, sadece özel gereksinimi olan öğrenciler değil, toplumdaki tüm kesimlerin kültürel, sosyal ve ekonomik ayırım olmaksızın eğitim hakkı, temel insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, 2018 yılı Hindistan yapımı “Hıçkırık” adlı film içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Filmde kekemelik engeli olan bir öğretmenin sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı öğrencileri ile yaşadıkları olaylar anlatılmaktadır. Kapsayıcı eğitime ilişkin olarak belirlenen ‘tutumlar’, ‘eşit fırsatlar’ ve ‘öğretim’ temaları altında alt temalar belirlenerek filmden temalara ilişkin örnekler incelenmiştir. Sonuç olarak, filmde bireysel farklılıklara saygı, olumsuz önyargılarla baş etme, engelleri aşmak, güçlü yönleri keşfetme, hedef belirleme ve farklılaştırılmış öğretim konularında örnekler verildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, filmin eğitim amaçlı olarak, eğitim fakültesi öğrencileri ile öğretmenlere izletilmesi önerilebilir. Ayrıca film, kapsayıcı eğitim konusunda toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayabilir.

Kaynakça

 • Abbas, F., Zafar, A., & Naz, T. (2016). Footstep towards inclusive education. Journal of Education and Practice, 7(10), 48-52.
 • Baykoç-Dönmez, N., ve Şahin, S. (2011). Özel eğitimin tarihi gelişimi. N. Baykoç (Ed.). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim içinde (ss. 29-50). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5 (2), 1-12.
 • Creswell, J., W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelik, R. (2017). Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği. Fe Dergi 9(2), 17-29.
 • Çetin, B. I. (2016). Antik Çağ’dan Sanayi Devrimi’ne Batı Dünyasında Engellilik Tarihi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (36), 167-184. DOI: 10.31795/baunsobed.662225
 • Çuhadar, S. (2013). Özel Eğitim Süreci. Özel eğitim içinde Sezgin Vuran (Ed.), 2, (3-30). Ankara: Maya Akademi.
 • Demirel Kaya, E. (2019). Millî Eğitim Bakanlığının Temel Eğitim Kademesindeki Dezavantajlı Öğrencilere Yönelik Kapsayıcı Eğitim Politika ve Uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergüden, A. D. (2008). Sosyal dışlanma açısından bedensel engelli bireylerin yaşantılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fennell, H. A. (2013). Reel stories of teaching: Film and teacher education. Action in Teacher Education, 35(5-6), 445-461.
 • Güneş, H., Aktaş, İ., Konuk, Ö. ve Şahsuvaroğlu, T. E. (2013). Eğitim. E. Menda, N. Balkan ve N. Berktay (Eds.), Engelsiz Türkiye için yolun neresindeyiz? Mevcut durum ve öneriler içinde (s. 174-227). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Horzum, T., & İzci, K. (2018). Preservice Turkish teachers’ views and perceived competence related to ınclusive education. Journal of Education and e-Learning Research, 5(2), 131-143.
 • İra, N., & Gör, D. (2018). Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 7(2), 29-38.
 • Kontaş, H. (2016). The effect of an education-themed movie on the academic motivation of teacher candidates and their attitude towards teaching profession. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 93-103.
 • McCormick, P. (2007). Film school: Teacher-student relationships in movies can be inspirational or downright creepy. But as catholics it’s up to us to help each other learn and grow. Retrieved from the http://www.thefreelibrary.com/Film+school%3a+teacherstudent+relationships+in+movies+ can+be...- a0162470179
 • Metzler, I. (2006). Disability in Medieval Europe. London & New York: Routledge.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap nitel veri analizi. (S. Akbaba-Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Qi, Y. (2019). An Analysis of the Narrative Mode of the Indian Film Hichki. Open Journal of Social Sciences, 7(12), 205.
 • Pautz, M. C. (2015). Argo and Zero Dark Thirty: Film, government, and audiences. PS: Political Science & Politics, 48(1), 120-128.
 • Polat, S., & Akcan, E. (2017). Eğitim temalı filmlerin çokkültürlü eğitim açısından analizi. Electronic Turkish Studies, 12(18), 475-504.
 • Rakap, S. (2018). Kapsayıcı eğitim. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim I içinde (s. 1-23). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 1(1), 10-19.
 • Tofur, S. (2018). Use of educational movies in classroom management courses: A metaphorical study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9 (4), 389-411.
 • Uzunaslan, Ş. ve Tek, S. (2019). Kültür temelli sosyal eşitsizlik ve eğitim. Electronic Turkish Studies, 14(5), 277-286.
 • Whiteman, D. (2009). Documentary film as policy analysis: The impact of yes, in my backyard on activists, agendas, and policy. Mass Communication and Society, 12(4), 457-477.
 • Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yakar, H. G. I. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 21-36.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yurdigül, A. (2014). Eğitim olgusunun sinematografik anlatıdaki yeri üzerine bir yaklaşım denemesi (“Bal” filmi örneği). Ekev Akademi Dergisi, 60(60), 487-502.
 • Yücesoy-Özkan, S., Kırkgöz, S. ve Beşdere, B. (2018). Normalleştirmeden kapsayıcı eğitime: Tarihsel gelişim. Kapsayıcı eğitim içinde. S. Rakap ve H. Gurgur (Editörler). Ankara Pegem Akademik.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nisa G. KAYA (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6969-371X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 22 Aralık 2020
Kabul Tarihi 16 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Kaya, N. G. (2021). KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA “HIÇKIRIK” FİLMİNİN ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1818-1831 . DOI: 10.17755/esosder.845336

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.