Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SİYASAL REKLAM KAMPANYALARINA BİR BAKIŞ: "1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİ AK PARTİ ÖRNEĞİ"

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2137 - 2156, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.847095

Öz

Demokratik katılımcı toplumlarda iktidara talip olan siyasal parti ya da adayların seçmenin hür iradesi ile iktidar olması, siyasal iletişim sürecinin de profesyonelleşmesini sağlamıştır. Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının kesiştiği noktada yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Siyasal parti ya da adayların özellikle seçim dönemlerinde seçmen kitlelerle kurmuş oldukları iletişim süreçlerinin bütününü kapsayan siyasal iletişim, günümüz gelişen ve değişen iletişim teknolojileri vasıtasıyla genişleme alanı bulmuştur. Bu doğrultuda kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayılım alanı bulan siyasal iletişim politikaları günümüz siyaseti açısından oldukça değerli, üzerinde durulan bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda siyasal reklamlar, seçim dönemlerinde seçmen kitleleri etkisi altına almak amacıyla gerçekleştirilen profesyonel ekiplerin hazırladığı siyasal iletişim politikalarından biridir. Günümüzde özellikle seçim dönemlerinde siyasal parti ya da adayların gerçekleştirmiş oldukları siyasal reklamlar önemli bir siyasal iletişim uygulaması olarak görülmektedir. Siyasal parti ya da adayların seçmen kitlelerde istenilen yönde tutum ve davranış değişikliği sağlaması amacıyla iletişim teknolojilerinde de yararlanılarak özellikle seçim dönemlerinde yoğunlaşan siyasal reklam uygulamaları çalışmamızın ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışmada Türkiye'de de önemli bir siyasal iletişim uygulaması olarak görülen siyasal reklamların iletişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde uğradığı farklılıkları da gözeterek 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP'nin propaganda aracı olarak geleneksel ve yeni medyadaki reklamlarının profilinin çıkarılarak hem nitel hem de nicel açıdan incelenmiştir.

Kaynakça

 • Altınbaş, Murat Hakan, (2001). "Politikada Pazarlama ve Politik Pazarlamada Yer Alan Konular Üzerine Genel Bir İnceleme". Amme İdaresi Dergisi, C. XXXIV, S.1: s.33-50.
 • Avcı, Kemal, (2015). “Siyasal Seçim Kampanyalarında Halkla İlişkiler, Kampanyalar, Yöntemler ve Araçlar Üzerine Bir İnceleme”. Konya: Literatürk Academia.
 • Aziz, Aysel, (2007). “Siyasal İletişim”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aziz, Aysel, (2014). “Siyasal İletişim”. Ankara: Nobel Yayın.
 • Balcı, Şükrü, (2006). “Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Korku Çekiciliği Kullanımı (YayınlanmamışDoktora Tezi)”, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bekiroğlu, O. ve E. Bal, (2014). “Siyasal Reklamcılık”. İstanbul: Literatürk Acedemia.
 • Bongrand, Michel, (1992). “Politika Pazarlama”, (Çeviren: Fatoş Ersoy) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bülbül, A.. Rıdvan, (2006). “İletişim ve Etik”, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Duman, M. (2014). “30 Mart Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Medyadaki Görünürlük Analizi”. İletişim ve Diplomasi Sayı:2, s.8.
 • Fiske J. (1996). “İletişim Çalışmalarına Giriş”. (Çev. Süleyman İrvan) Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Heywood, Andrew, (2006). “Siyaset”, (Çeviren: Özipek vd.) Ankara: Liberte Yayınları.
 • Işık, Metin, (2005). “Kitle İletişim Teorilerine Giriş”, Konya: Eğitim Kitabevi.
 • İnceoğlu, Metin, (2011). “Tutum Algı İletişim”, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kapani, Münci, (1992). “Politika Bilimine Giriş”, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Lilleker, Darren, G., (2013). “Siyasal İletişim: Temel Kavramlar”. (Çeviren: Abdullah Altın vd.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Mutlu, Erol, (2008). “İletişim Sözlüğü”, Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Niray, N., Deniz, Ş. ve O. Öksüz, (2007). “Türkiye' de Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Ulusal Basında Siyasal Reklam Analizi”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu.
 • Oktay, Mahmut, (2002). “Politikada Halkla İlişkiler”, İstanbul: Der Yayınları.
 • Özkan, Abdullah, (2007). “Siyasal İletişim Stratejileri”, İstanbul: Tasam Yayınları.
 • Sütçü, Çiğdem, (2012). “Sosyal Medyaya Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler”, Yeni Medya ve ... (Ed. Deniz Yengin) İstanbul: E Yayınları. Topuz, Hıfzı, (1991). “Siyasal Reklamcılık: Dünyadan ve Türkiye'den Örneklerler”, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Uslu, Zeynep Karahan, (1996). “Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri”. Yeni Türkiye Dergisi S.11: s.790.
 • Uztuğ, Ferruh, (1996). “Siyasal Marka Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı”, Ankara: Medicat Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yılmaz Türker SANDIKCI (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8318-7218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 16 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Sandıkcı, Y. T. (2021). SİYASAL REKLAM KAMPANYALARINA BİR BAKIŞ: "1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİ AK PARTİ ÖRNEĞİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2137-2156 . DOI: 10.17755/esosder.847095

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.