Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN AKADEMİSYEN KAVRAMI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 2261 - 2271, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.862734

Öz

Araştırmada, üniversite son sınıf öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda akademisyen kavramına yüklenen anlamların incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolaylıkla bulunabilen örnekleme (convenience sampling) tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, 2019-2020 ders yılında Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören 348 üniversite son sınıf öğrencisi yer almıştır. Araştırmada öğrencilere metafor cümlesi içeren form online ortamda (Mail, WhatsApp) gönderilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite son sınıf öğrencileri “akademisyen” kavramı ile ilgili 154 farklı metafor üretmiştir. Üniversite son sınıf öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre kategorileştirildiğinde, 21 ayrı kategori ve 3 tema oluşturulmuştur. Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademisyen kavramına yönelik oluşturduğu temalar sırasıyla; “rehber olma” (%49,78), “araştırmacı” (%45,98) ve “olumsuz özellikler” (%4,31) gibi temalar altında toplanmıştır. Üniversite son sınıf öğrencilerinin akademisyen kavramına ilişkin algılarına göre akademisyenlerin genellikle, “rehber” ve araştırmacı olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 202-208.
 • Altun, S. A. & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Arabacı, İ. B. & Akıllı, C. (2013). Lisansüstü öğretimde öğrenci sorunları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 124 -134, Sakarya.
 • Başarır, F. & Sarı, M. (2015). Kadın akademisyenlerin" kadın akademisyen olma" ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1).
 • Bletzer, K. V. (2015). Visualizing the qualitative: Making sense of written comments from an evaluative satisfaction survey. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 12, 12.
 • Bora, N., Arslan, O. & Çakıroğlu, J. (2006). Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 32-44.
 • Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton University Press, 3175 Princeton Pike, Lawrenceville, NJ 08648.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors, and re-imagining education. Teachers college record, 105(6), 946.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 269-283.
 • Demirtaş, H. & Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin, üniversite ve fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi Örneği). On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 113-144.
 • Ertem, Z. S. (2015). Lise öğrencilerinin üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin algılarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Gömleksiz, M. N. & Yıldırım, F. (2013). Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 68-74, Sakarya Üniversitesi.
 • Güler, T. & Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 55-66.
 • Gülmez, D. & Özteke-Kozan, H. İ. (2017). A study of research assistants' perceptions about academic adviser and academic life through metaphors. Journal of Education and Practice, 8(7), 96-106.
 • Gürgan Öztürk, F. & Dinç, H. (2016). Lisansüstü eğitim alan müzik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. İdil, 5(21), 505-520.
 • Katipoğlu, M. & Katipoğlu, B. (2016). İlköğretim bölümü öğrencilerinin akademisyenlik ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 9(46). 572-580.
 • Kaya, M. F., Sungurtekin, D. & Deniz, S. (2017). Üniversitelerde öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-195.
 • Kılcan, B. (2017). Metafor ve eğitimde metaforik çalışmalar için bir uygulama rehberi. Pegem Akademi.
 • Kuzu, Y. (2020). Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin akademisyen kavramına ilişkin metafor algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 557-582.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. The University of Chicago Press.
 • Limon, İ. & Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.
 • Mayring, P., Gümüş, A. & Durgun, S. M. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş: Nitel düşünce için bir rehber. Bilgesu Yayıncılık.
 • Miles M.B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative data analysis. Sage Publications, Thousand.
 • Musselin, C. (2013). Redefinition of the relationship between academics and their university. Higher Education, 65, 25-37.
 • Odabaşı, F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, Z. A. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 127-142.
 • Ormell, C. (1996). Eight metaphors of education. Education Research, 38(1), 67-75.
 • Ortaş, İ. (2004). Öğretim üyesi ya da bilim insanı kimdir? Pivolka, 3(12), 11-16.
 • Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Çakmak, M., Çeliköz, N., Erişen, Y., ... & Semiz, M. (2006). Türkiye’de öğretim elemanları. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Özüdoğru, G. & Çakır, H. (2014). Öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri kullanımında öğretmen adaylarına model olma farkındalıklarının incelenmesi. Journal of Kırşehir Education Faculty, 15(2), 207-226.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi.
 • Pedro, F. (2009). Continuity and change in the academic profession in European countries. Higher Education in Europe, 34(3-4), 411-429.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.
 • Sıvacı, S.Y. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik alan bilgisi yeterlikleri ile matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir araştırma. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(26), 244-255.
 • Tepebaşlı, F. (2013). Metafor yazıları. Çizgi.
 • Tortop, H. S. (2013). Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor. Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 153-160.
 • Türk Dil Kurumu, (2020). Online Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_gtsve arama=gtsveguid=TDK.GTS.5cca21be0b54f3.43240071.
 • Polat, S., Apak, Ö. & Akdağ, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının akademisyen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 57-78.
 • Uslu, B. (2019) Preschool teachers’/principals’ feelings matter: Their metaphoric perceptions on academicians. European Early Childhood Education Research Journal, 27(5), 722-735.
 • Yalçın, M., Özoğlu, E. A. & Dönmez, A. (2016). Metaphoric perceptions of academic staff about the concept of research assistant. Education & Science, 41(185), 19-32.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
 • Yob, I.M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Nesip DEMİRBİLEK (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5133-7111
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 16 Ocak 2021
Kabul Tarihi 19 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Demirbilek, N. (2021). ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN AKADEMİSYEN KAVRAMI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 2261-2271 . DOI: 10.17755/esosder.862734

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.