Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

1871'DEN GÜNÜMÜZE ALMAN DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1695 - 1708, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.866358

Öz

1871 yılından günümüze Alman dış politikasında yaşanan temel dönüşüm noktalarının incelendiği bu çalışma, Avrupa’nın en kalabalık, en zengin ve siyaseten en etkili ülkesinin siyasal dönüşümünde etkili olan unsurları ele almaktadır. Avrupa siyasi ve ekonomi tarihi açısından mümtaz bir yeri olan Almanya’nın ulus inşası, I. ve II. Dünya Savaşlarındaki temel politik hedefleri, Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında sergilemiş olduğu dış politika yönelimleri bu çalışmanın en önemli konusu olmaktadır. Çalışma, Alman siyasi tarihi bağlamında teorik bir analizden ziyade ortaya çıkan majör sosyal değişimlerin dış politika üzerindeki sonuçlarını ele almak ve Alman dış politikasına genel bir bakış açısı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bununla birlikte, çalışmada II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Almanya’nın uluslararası politikadaki sahiplendiği siyasi roller analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Alkan, N. (2015). ABD’nin Alman Politikası”, Avrasya Dosyası, http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/054-67%20nail%20alkan%281%29.PDF, (E.T.29.03.2015)
 • Arı, T. (2008). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 7b., Bursa: MKM Yayıncılık
 • Arı, T. (2010). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, 6b., MKM Bursa: Yayınları
 • Armaoğlu, F. (2014). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, 19b., İstanbul: Timaş Yayınları, İstanbul
 • Aydın, M. (2014). “1939-1945 Savaş Kaosunda Türkiye”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1919-1980, 19 b., Cilt 1, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Aydoğan, M.(2015). Avrupa Birliğini Yaratan Nedenler ve Türkiye, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/b16b8498f74ba6b_ek.pdf?tipi=14 (E.T. 25.03.2015)
 • Balcı, A. (2013). Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, İstanbul: Etkileşim Yayınları
 • Bektaş, M.H.M. (2017). “Examining The Possibility of an Eastphalian International Order, SİYASAL: Journal of Political Sciences, 26(2) 111‒130.
 • Bülbül, A. (2019). “Soğuk Savaş Sonrası Almanya’nın Dış Politikası”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Canbolat, İ. (2009), Değişen Dünya’da Almanya ve Türkler, 4b, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları
 • Canbolat, İ.(2019), “Dünya Siyasetinde Almanya”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, (s. 2-28), Ankara: Nobel Yayınları
 • Doğan, N.(20119. “Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya’nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1) s.1-18.
 • Erhan, Ç ve Özkoç,Ö. (2014). “Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset 1914-1990 Arası Dönem” ,Ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, 3b., İstanbul: Küre Yayınları
 • Ertem, H.S. ve Vural, Ç. (2019). “ İttifaktan Rekabete. 21. Yüzyılda Almanya-ABD İlişkilerinin Retrospektif Bir Analizi”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Euroean Union (2017). Schuman Declaration – 9 May 1950”, https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en (E.T. 01.08.2017)
 • Gözeri, M. G. (2013). “Almanya’nın Dini Jeopolitik Eksenli Orta Doğu Politikası”, Ed. Akçay ve Diğerleri, Dini Jeopolitik Yaklaşımıyla Orta Doğu, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Hawes, J. (2017), Kısa Almanya Tarihi, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Say Yayınları
 • Hook, W. S. ve Spainer,J. (2014). Amerikan Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşından Günümüze, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • İnat, K. (2009). “Birleşme Sonrası Almanya’nın Dış Politikası: "Nornalleşme”nin Son Adımları”, Bilgi Dergisi, Sayı 18
 • İnat, K. ve Cicioğlu, F. (2014). “Avrupa Birliği”, Ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, 3b. İstanbul: Küre Yayınları
 • Karaca, K.(2008). Güç Olma Stratejisi Çin, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 • Keskin, F. (2013). “Realpolitik, Yunanistan’la İlişkiler”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Köni, H. (2016). Kaos Batı Hâkimiyetinin Çöküşü, İstanbul: Wizart Edutaintment
 • Nye, J., & Welch, D. (2009). Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, R. Akman, Çev., İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Oran, B. (2013a) “1980-1990 Batı Bloku Ekseninde Türkiye-2”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Oran, B. (2013b) “1990-2001 Küreselleşme Ekseninde Türkiye Döneminin Bilançosu”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Önsoy, M. ve Koç, Z.E. (2019). “Soğuk Savaş Dönemi Federal Almanya Cumhuriyeti Dış Politikası”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Özdemir, Ç. (2018). Amerikan Grand Stratejisi: Obama’nın Ortadoğu Politikası, İstanbul: Seta Yayınları
 • Sander, O. (2009). Siyasi Tarih: İlk Çağlardan 1918'e (18 b.). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Sönmezoğlu, F., Güneş, H. ve Keleşoğlu, E.(2015). Uluslararası İlişkilere Giriş, 6b.İstanbul: Der Yayınları
 • Şahin, M. (2016). Din-Dış Politika İlişkisi ABD Örneği, 2b., Ankara: Barış Patin Kitabevi
 • Tarakçı, N.(2003). Devlet Adamlığı Bilimi: Jeopolitik ve Jeostrateji, İzmir: Çantay Kitabevi
 • Temiz, S. (2019). “Kâğıt Kaplan Zayıf Bir Pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) ve Bölgesel Siyasi Etkileri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Ekonomi Politik Özel Sayısı. 285-302.
 • Ülger, İ. K. (2019). “Almanya-Rusya İlişkileri”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Wasserstrom, J. N. (2010). 21Yüzyılda Çin, Çev. Hür Güldü, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Webb, A. (2014). “Germany Top Migration Land Afterthe U.S. in New OECD Ranking”, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-20/immigration-boom-propels-germany-past-u-k-in-new-oecd-ranking (01.03.2015)
 • Yazgıç, S. K. (2005). Avrupa Birliği, İstanbul: İnsan Yayınları
 • Yılmaz, M. E. (2009). “Soğuk Savaş Sonrasında “Yeni Dünya Düzeni”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 17, 1-14.
 • Yılmaz, M. E. (2013). Savaş ve Uluslararası Sistem, Bursa: Dora Yayınları

AN OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT GERMAN FOREIGN POLICY FROM 1871 TO THE PRESENT

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1695 - 1708, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.866358

Öz

Kaynakça

 • Alkan, N. (2015). ABD’nin Alman Politikası”, Avrasya Dosyası, http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/054-67%20nail%20alkan%281%29.PDF, (E.T.29.03.2015)
 • Arı, T. (2008). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 7b., Bursa: MKM Yayıncılık
 • Arı, T. (2010). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, 6b., MKM Bursa: Yayınları
 • Armaoğlu, F. (2014). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, 19b., İstanbul: Timaş Yayınları, İstanbul
 • Aydın, M. (2014). “1939-1945 Savaş Kaosunda Türkiye”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1919-1980, 19 b., Cilt 1, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Aydoğan, M.(2015). Avrupa Birliğini Yaratan Nedenler ve Türkiye, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/b16b8498f74ba6b_ek.pdf?tipi=14 (E.T. 25.03.2015)
 • Balcı, A. (2013). Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, İstanbul: Etkileşim Yayınları
 • Bektaş, M.H.M. (2017). “Examining The Possibility of an Eastphalian International Order, SİYASAL: Journal of Political Sciences, 26(2) 111‒130.
 • Bülbül, A. (2019). “Soğuk Savaş Sonrası Almanya’nın Dış Politikası”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Canbolat, İ. (2009), Değişen Dünya’da Almanya ve Türkler, 4b, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları
 • Canbolat, İ.(2019), “Dünya Siyasetinde Almanya”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, (s. 2-28), Ankara: Nobel Yayınları
 • Doğan, N.(20119. “Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya’nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1) s.1-18.
 • Erhan, Ç ve Özkoç,Ö. (2014). “Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset 1914-1990 Arası Dönem” ,Ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, 3b., İstanbul: Küre Yayınları
 • Ertem, H.S. ve Vural, Ç. (2019). “ İttifaktan Rekabete. 21. Yüzyılda Almanya-ABD İlişkilerinin Retrospektif Bir Analizi”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Euroean Union (2017). Schuman Declaration – 9 May 1950”, https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en (E.T. 01.08.2017)
 • Gözeri, M. G. (2013). “Almanya’nın Dini Jeopolitik Eksenli Orta Doğu Politikası”, Ed. Akçay ve Diğerleri, Dini Jeopolitik Yaklaşımıyla Orta Doğu, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Hawes, J. (2017), Kısa Almanya Tarihi, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Say Yayınları
 • Hook, W. S. ve Spainer,J. (2014). Amerikan Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşından Günümüze, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • İnat, K. (2009). “Birleşme Sonrası Almanya’nın Dış Politikası: "Nornalleşme”nin Son Adımları”, Bilgi Dergisi, Sayı 18
 • İnat, K. ve Cicioğlu, F. (2014). “Avrupa Birliği”, Ed. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, 3b. İstanbul: Küre Yayınları
 • Karaca, K.(2008). Güç Olma Stratejisi Çin, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 • Keskin, F. (2013). “Realpolitik, Yunanistan’la İlişkiler”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Köni, H. (2016). Kaos Batı Hâkimiyetinin Çöküşü, İstanbul: Wizart Edutaintment
 • Nye, J., & Welch, D. (2009). Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, R. Akman, Çev., İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Oran, B. (2013a) “1980-1990 Batı Bloku Ekseninde Türkiye-2”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Oran, B. (2013b) “1990-2001 Küreselleşme Ekseninde Türkiye Döneminin Bilançosu”, Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar:1980-2001, 14 b., Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Önsoy, M. ve Koç, Z.E. (2019). “Soğuk Savaş Dönemi Federal Almanya Cumhuriyeti Dış Politikası”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Özdemir, Ç. (2018). Amerikan Grand Stratejisi: Obama’nın Ortadoğu Politikası, İstanbul: Seta Yayınları
 • Sander, O. (2009). Siyasi Tarih: İlk Çağlardan 1918'e (18 b.). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Sönmezoğlu, F., Güneş, H. ve Keleşoğlu, E.(2015). Uluslararası İlişkilere Giriş, 6b.İstanbul: Der Yayınları
 • Şahin, M. (2016). Din-Dış Politika İlişkisi ABD Örneği, 2b., Ankara: Barış Patin Kitabevi
 • Tarakçı, N.(2003). Devlet Adamlığı Bilimi: Jeopolitik ve Jeostrateji, İzmir: Çantay Kitabevi
 • Temiz, S. (2019). “Kâğıt Kaplan Zayıf Bir Pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) ve Bölgesel Siyasi Etkileri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Ekonomi Politik Özel Sayısı. 285-302.
 • Ülger, İ. K. (2019). “Almanya-Rusya İlişkileri”, Ed. Hüseyin Bağcı, İsmail Ermağan ve Burak Gümüş, Dünya Siyasetinde Almanya Tarih ve Dış Politika, Ankara: Nobel Yayınları
 • Wasserstrom, J. N. (2010). 21Yüzyılda Çin, Çev. Hür Güldü, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Webb, A. (2014). “Germany Top Migration Land Afterthe U.S. in New OECD Ranking”, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-20/immigration-boom-propels-germany-past-u-k-in-new-oecd-ranking (01.03.2015)
 • Yazgıç, S. K. (2005). Avrupa Birliği, İstanbul: İnsan Yayınları
 • Yılmaz, M. E. (2009). “Soğuk Savaş Sonrasında “Yeni Dünya Düzeni”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 17, 1-14.
 • Yılmaz, M. E. (2013). Savaş ve Uluslararası Sistem, Bursa: Dora Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Engin KOÇ (Sorumlu Yazar)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3682-8718
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi 26 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Koç, E. (2021). 1871'DEN GÜNÜMÜZE ALMAN DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1695-1708 . DOI: 10.17755/esosder.866358

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.