Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AİLE HUZURU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1881 - 1895, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.870724

Öz

Bu araştırmanın amacı evli bireylerin aile huzurunu ölçmek için psikometrik özellikleri incelenmiş bir Aile Huzuru Ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 526’sı kadın (%62,2) 320’si erkek (%37,8) olmak üzere toplam 846 katılımcı oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya çıkarmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri güvenirliğini belirlemek için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı incelenmiştir. Madde analizlerinin değerlendirilmesi madde-toplam puan korelasyon katsayıları ve bağımsız gruplar t testi ile alt %27 ve üst %27‘lik grupların madde ortalama puan karşılaştırılması ile yapılmıştır. Geliştirilen ölçeğin, Aile Uyumu Ölçeği, Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği ve İlişkilerde Mutluluk Ölçeği ile arasındaki ilişkilere ait Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanarak ölçüt bağlantılı geçerlik test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Aile Huzuru Ölçeği’nin 15 maddeden oluşan iki boyutlu bir yapısı olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .95, alt-üst grupların madde toplam puan ortalamalarına ilişkin t değerleri-14.98 ile -42.94 arasında, ölçek maddelerinden elde edilen toplam puanlar arasındaki ilişkilere ait Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayıları .69 ile .82 arasında hesaplanmıştır. Aile Huzuru Ölçeğinin ölçüt bağlantılı geçerliliğine dair korelasyon değerlerinin .65 ile .82 arasında olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları Aile Huzuru Ölçeği’nin bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Kaynakça

 • Berenbaum, H., Huang, A. B., & Flores, L. E. (2019). Contentment and tranquility: Exploring their similarities and differences. The Journal of Positive Psychology, 14(2), 252-259. Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2005). Araştırma deseni (S. B. Demir, Çev). Eğiten Kitap.
 • Çelik E. (2014). Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Cumhuriyet International Journal of Education. 3(4),1-9
 • Çelik, E. (2013). Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 8(12), 249-261.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Delle Fave, A., Brdar, I., Wissing, M. P., Araujo, U., Castro Solano, A., Freire, T., ... & Soosai-Nathan, L. (2016). Lay definitions of happiness across nations: The primacy of inner harmony and relational connectedness. Frontiers in psychology, 7, 30.
 • Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Demirci, İ. & Ekşi, H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(2), 279-330.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2011). Kuran-ı Kerim Meali. Diyanet İşleri Yayınları.
 • Duman-Kula, M., Ekşi, H., & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-106.
 • Estrada, R. I. (2009, November). An examination of love and marital satisfaction in long-term marriages. (Unpublished doctoral dissertation). University of Denver, Colorado.
 • Ferguson-Cain, D. (2015). A qualitative study of marriage and marital satisfaction of African American couples: Past and present. (Unpublished doctoral dissertation). Texas A&M University-Commerce, USA.
 • Fowers, B. J. (2016). Aristotle on eudaimonia: On the virtue of returning to the source (J. Vittersø Ed.). The Handbook of Eudaimonic Well-Being, (pp. 67–83). Springer, US.
 • Gladding, S. T. (2015). Aile terapisi tarihi, kuram ve uygulamaları (İ. Yıldırım ve İ. Keklik, Çev.). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları.
 • Gomm, K. (2014). The effect of a labyrinth experience and setting on attention, affect, and tranquility, among garden staff. (Unpublished Master of Science). The University of Utah. Salt Lake City.
 • Gönül, B., Baş, H. I., & Acar, B. Ş. (2018). Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik açıdan incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 165-200.
 • Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the Science of Subjective Well-Being (Michael E. & R.J. Larsen, Eds.) The Science of Subjective Well-Being, (pp. 17-43). The Guilford Press,
 • Haybron, D. M. (2016), The philosophical basis of eudaimonic psychology (J. Vittersø (ed.). Handbook of Eudaimonic Well-Being, International Handbooks of Quality-of-Life, (pp. 27-53). Springer International Publishing Switzerland,
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Intelisano, S., Krasko, J., & Luhmann, M. (2019). Integrating philosophical and psychological accounts of happiness and well-being. Journal of Happiness Studies, 21(1), 161-200.
 • Karakaş, F., Dean Lee, M., & MacDermid, S. M. (2004). A qualitative investigation into the meaning of family well-being from the perspective of part-time professionals. Equal Opportunities International, 23(1/2), 57-77.
 • Khan, M. B., & Seedat, F. (2017). Secure between God and man: peace, tranquility and sexuality through the pietistic aspirations of believing women. Journal for the Study of Religion, 30(1), 137-160. Khayyer, Z., Oreyzi, H., Asgari, K & Sikström, S. (2019). Self-perception and interpersonal peacefulness: The mediating role of theory of mind and harmony. Journal Of Aggressıon, Conflıct And Peace Research, 11(3), 180-198.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modelling. Guildford Publications Press.
 • Ko, M. (2002, August). Wait five years; A new study finds marital unhappiness does not last forever. The Report Newsmagazine.
 • Meydan, C., & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modeli AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık. Nelson, L. L. (2014). Peacefulness as a personality trait. In Personal Peacefulness, (pp. 7-43). Springer.
 • Otrar, M. ve Argın, S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,4(1), 391-403.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being (S. Fiske, Ed.). Annual Review of Psychology, (pp. 141–166). Annual Reviews, Inc.
 • Sarıçam, H. (2018). The Turkısh adaptatıon of The Famıly Harmony Scale (FHS-SF5): The prelımınary study of validity and reliability. Ulead 2018 Annual Congress: ICRE, 135-140.
 • Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H., (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sperry, L. (2012). Assessment of couples and families: Contemporary and cutting-edge strategies. Taylor & Francis Group
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (M. Baloğlu, Çev.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taşdelen-Karçkay, A. (2016). Family Life Satisfaction Scale Turkish version: psychometric evaluation. Social, Behavior and Personality:An international journal, 44(4), 631-639.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık.
 • Thibaut, J.W. (2017), The social psychology of groups. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315135007
 • Tutarel-Kışlak, Ş. (2002). İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ): Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi, 10(1), 37-43.
 • Türk Medeni Kanunu, (2001, 8 Aralık.). Resmî Gazete (Sayı: 24607). Erişim adresi: 17.11.2018, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
 • Valenzuela, P. (2020). Eudaimonic vs hedonic well-being: Authors and ideas in the contemporary debate. Human Flourishing. DOI: 10.13140/RG.2.2.24377.19049
 • Walker, H. (2016). Joy within tranquility: Amazonian Urarina styles of happiness (Kavedžija, I. & Walker, H., Eds.). Values of Happiness Toward an Anthropology of Purpose Life, (pp. 267-293). Hau Books.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Aile Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar ÖZDEMİR
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1324-3426
Türkiye


Esra BAKİLER (Sorumlu Yazar)
Marmara University
0000-0002-7162-3788
Türkiye

Destekleyen Kurum Çalışma hiçbir kurum tarafından desteklenmemiştir
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 29 Ocak 2021
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Özdemir, P. & Bakiler, E. (2021). AİLE HUZURU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1881-1895 . DOI: 10.17755/esosder.870724

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.