Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

STUDENTS’ PERCEPTION RELATED TO QUALITY OF UNDERGRADUATE LEVEL TOURIST GUIDANCE EDUCATION

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1798 - 1817, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.912388

Öz

This study aims to measure the quality of tourist guidance education at the undergraduate level according to the opinions of the students. The Tourist Guidance Education Quality Scale was applied to 916 students from nine universities, selected through multi-stage cluster sampling method. In data analysis, independent samples t-test, one-factor analysis of variance, Tukey test, and descriptive analysis were used. The study reveals that the students' perceptions on program and teaching quality, management and support services, teaching environment, teaching outcomes, and general quality were moderate, and their academic staff's quality perceptions were good. The gender, grade, and academic success of the tourist guide candidates did not show a significant difference on their perceptions of quality. In addition, it was revealed that the candidates' accommodation, career preferences, and ages had a significant difference in their perceptions of quality. This research is expected to serve in quality management practices in tourist guidance education.

Kaynakça

  • Abdullah, F. (2005). “HEdPERF versus SERVPERF: The Quest for Ideal Measuring Instrument of Service Quality in Higher Education Sector”, Quality Assurance in Education, C: 13, No: 4, ss. 305-328.
  • Abdullah, F. (2006). “The Development of HEdPERF: a New Measuring Instrument of Service Quality for the Higher Education Sector”, International Journal of Consumer Studies, C: 30, No: 6, ss. 569-581.
  • Artuner, G., Uzun, F. and Ilbars, Z. (2012). “Works Carried out by Higher Education Institutions for Academic Evaluations and Quality Improvement Studies”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, C: 62, ss. 1255-1259.
  • Avcıkurt, C., Alper, B. and Geyik S. (2009). “Education and Training of Tourist Guides in Turkey”, Management and Education, No: 5, ss. 57-63.
  • Ayaz, N. and Arakaya, A. (2017). “Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Öğrenci İşleri Birimi Örneği”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, No: 1, ss. 336-350.
  • Ayaz, N., Yalı, S. and Aydın, A. (2017). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Öğrenmedeki Başarısızlık Nedenleri”, Turizm ve Araştırma Dergisi, C: 6, No: 1, ss. 59-72.
  • Bayrak, B. (2007). “Yükseköğretim Kurumlarından Beklenen Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. and Demirel F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

STUDENTS’ PERCEPTION RELATED TO QUALITY OF UNDERGRADUATE LEVEL TOURIST GUIDANCE EDUCATION

Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80, 1798 - 1817, 20.09.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.912388

Öz

Bu çalışma, öğrencilerin görüşlerine göre lisans düzeyinde turist rehberliği eğitiminin kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında çok aşamalı küme örnekleme yöntemiyle seçilen dokuz üniversiteden 916 öğrenciye Turist Rehberliği Öğretimi Kalite Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü varyans analizi, Tukey testi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin müfredat ve öğretim kalitesi, yönetim ve destek hizmetleri, öğretim ortamı, öğretim sonucu kazanımlar konularında ve genel kalite algılarının orta düzeyde, akademik personel kalite algılarının ise iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Turist rehberi adaylarının cinsiyetleri, sınıfları ve akademik başarı ortalamaları kalite algıları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır. Bunun yanında adayların kaldıkları yer, kariyer tercihleri ve yaşlarının ise kalite algılarında anlamlı farklılık yarattığı ortaya koyulmuştur. Bu araştırmanın turist rehberliği eğitiminde kalite yönetimi uygulamalarına hizmet etmesi beklenmektedir.

Kaynakça

  • Abdullah, F. (2005). “HEdPERF versus SERVPERF: The Quest for Ideal Measuring Instrument of Service Quality in Higher Education Sector”, Quality Assurance in Education, C: 13, No: 4, ss. 305-328.
  • Abdullah, F. (2006). “The Development of HEdPERF: a New Measuring Instrument of Service Quality for the Higher Education Sector”, International Journal of Consumer Studies, C: 30, No: 6, ss. 569-581.
  • Artuner, G., Uzun, F. and Ilbars, Z. (2012). “Works Carried out by Higher Education Institutions for Academic Evaluations and Quality Improvement Studies”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, C: 62, ss. 1255-1259.
  • Avcıkurt, C., Alper, B. and Geyik S. (2009). “Education and Training of Tourist Guides in Turkey”, Management and Education, No: 5, ss. 57-63.
  • Ayaz, N. and Arakaya, A. (2017). “Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Öğrenci İşleri Birimi Örneği”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, No: 1, ss. 336-350.
  • Ayaz, N., Yalı, S. and Aydın, A. (2017). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Öğrenmedeki Başarısızlık Nedenleri”, Turizm ve Araştırma Dergisi, C: 6, No: 1, ss. 59-72.
  • Bayrak, B. (2007). “Yükseköğretim Kurumlarından Beklenen Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. and Demirel F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Saadet Pınar TEMİZKAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8200-9564
Türkiye


Bircan ERGÜN (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8865-023X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 12 Nisan 2021
Kabul Tarihi 3 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 20, Sayı 80

Kaynak Göster

APA Temizkan, S. P. & Ergün, B. (2021). STUDENTS’ PERCEPTION RELATED TO QUALITY OF UNDERGRADUATE LEVEL TOURIST GUIDANCE EDUCATION . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1798-1817 . DOI: 10.17755/esosder.912388

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.