Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL WELLNESS: THE CASE OF DUZCE UNIVERSITY

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 308 - 327, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.931738

Öz

Kaynakça

 • Referans 1 Acaravci, S. K. ve Bediroğlu, K. (2019). Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7(2), 30-51.
 • Referans2Ahmetoğulları, K. ve Parmaksız, H. (2017), Finansal İyilik Halinin Finansal Okuryazarlık ve Kredi Kartı Tutumuyla İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, S. 317-330
 • Referans 3 Albeerdy, M. I., ve Gharleghi, B. (2015). Determinants of The Financial Literacy Among College Students İn Malaysia. International Journal of Business Administration, 6(3).
 • Referans 4Borden, L. M., Lee, S. A., Serido, J., ve Collins, D. (2008). Changing College Students’ Financial Knowledge, Attitudes, and Behavior Through Seminar Participation. Journal Of Family and Economic Issues, 29(1), 23-40.
 • Referans 5 Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans 6 Contuk, F. Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (77), 115-136.
 • Referans 7 Çinko, M., Avcı, E., Ergun, S., & Tekçe, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Örneği. Marmara Business Review, 2(1), 25-50.
 • Referans 8Demirkol, Ö. F.,&Erduru, İ. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Harran Üniversitesi Örneği. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(4), 12-26.
 • Referans 9 Fikret, E. R., Temizel, F., Özdemir, A., ve Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.
 • Referans 10Gutter, M.,veCopur, Z. (2011). Financial Behaviors and Financial Well-Being of College Students: Evidence from A National Survey. Journal Of Family and Economic Issues, 32(4), 699-714.
 • Referans 11 Hung, A.,Parker, A. M., ve Yoong, J. (2009). Defining And Measuring Financial Literacy. Working Paper. Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=1498674, Erişim Tarihi:01.04.2021
 • Referans 12 Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. Journal Of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.
 • Referans 1 3Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (3.Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Referans 14 Kaygin, C. Y. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Konusundaki Görüşlerinin Tespiti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Temmuz 2020 (Özel Ek)), 54-72.
 • Referans 15 Kılıç, Y., Ata, H. A., ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (66), 129-150.
 • Referans 16 Laborde, P. M.,Mottner, S., veWhalley, P. (2013). Personal Financial Literacy: Perceptions of Knowledge, Actual Knowledge and Behavior of College Students. Journal of Financial Education, 1-30.
 • Referans 17 Lusardi, A.,Mitchell, O. S., ve Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Young. Journal Of Consumer affairs, 44(2), 358-380.
 • Referans 18 Mandell, L.,veKlein, L. S. (2009). The Impact Of Financial Literacy Education On Subsequent Financial Behavior. Journal Of Financial Counseling and Planning, 20(1).
 • Referans 19 Marcolin, S.,ve Abraham, A. (2006). Financial Literacy research: Current Literatüre and Future Opportunities. 3rd International Conference Of Contemporary Business 2006, Leura, 21-22 September.
 • Referans 20 Nesrin, A. K. C. A., ve Sönmez, S. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Tutumlarının Finansal İyilik Hali Üzerine Etkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 1-18.
 • Referans 21OECD (2020), OECD/INFE 2020 International Survey Of Adult Financial Literacy Www.Oecd.Org/Financial/Education/Launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.Htm
 • Referans22 Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) (2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire And Guidance 373 Development Of A Financial Literacy Model Notes For Conducting An Internationally Comparable Survey Of Financial Literacy, OECD Publishing, Paris.
 • Referans 23 Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., ve Mendes-Da-Silva, W. (2016). Development Of A Financial Literacy Model For University Students. Management Research Review.
 • Referans 24 Prawitz, A.,Garman, E. T., Sorhaindo, B., O'Neill, B., Kim, J., veDrentea, P. (2006). In Charge Financial Distress/Financial Well-Being Scale: Development, Administration, and Score Interpretation. Journal Of Financial Counseling and Planning, 17(1).
 • Referans 25 President’sAdvisoryCouncil On Financial Literacy (PACFL) (2008). 2008 Annual Report Tothepresident. Accessedmarch 11, 2009 At
 • Referans 26 Shim, S.,Xiao, J. J., Barber, B. L., veLyons, A. C. (2009). Pathwaysto Life Success: A Conceptual Model Of Financial Well-Being For Young Adults. Journal Of Applied Developmental Psychology, 30(6), 708-723.
 • Referans 27 Sunal, O. (2012). Finansal İyilik Hali Ölçeği (FIHÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ege Akademik Bakış, 12(2), 209-214.
 • Referans 28 Volpe, R. P.,Chen, H., ve Pavlicko, J. J. (1996). Personal Investment Literacy Among College Students: A Survey. Financial Practice and Education, 6(2), 86-94.
 • Referans 29 Xiao, J. J.,Ahn, S. Y., Serido, J., veShim, S. (2014). Earlier Financial Literacy and Later Financial Behaviour Of College Students. International Journal Of Consumer Studies, 38(6), 593-601.
 • Referans 30 Yılmaz, F.Ö.Ve Erişen, M.A.(2018), Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Finansal İyilik Halleri İle Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Human Society And Education İn The Chancing World, Edit: Yılmaz, E Ve Sulak S.A.Palet Yayınları.Konya

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 308 - 327, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.931738

Öz

Çalışmada 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesinde yer alan farklı bölümlerdeki lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık ve finansal iyilik halleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin ve finansal iyilik hallerinin demografik özelliklerine ve bazı sosyoekonomik (belirli) özelliklere göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Etik kurul izni alınan anket online anket yöntemi ile 426 öğrencinin katılımı ile yapılmıştır. Ancak yapılan değerlendirmede 419 anket çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada parametrik yöntemlerden t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ile Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre finansal iyilik hali ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkeni haricinde, öğrencilerin okudukları bölüm farklılığı, sınıf farklılığı, anne ve baba eğitimi, ailenin gelir düzeyi, yerleşim yeri ve kredi kartı kullanımı ile finansal okuryazarlık ve finansal iyilik halleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Referans 1 Acaravci, S. K. ve Bediroğlu, K. (2019). Finansal Okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Üzerine Uygulama. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7(2), 30-51.
 • Referans2Ahmetoğulları, K. ve Parmaksız, H. (2017), Finansal İyilik Halinin Finansal Okuryazarlık ve Kredi Kartı Tutumuyla İlişkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, S. 317-330
 • Referans 3 Albeerdy, M. I., ve Gharleghi, B. (2015). Determinants of The Financial Literacy Among College Students İn Malaysia. International Journal of Business Administration, 6(3).
 • Referans 4Borden, L. M., Lee, S. A., Serido, J., ve Collins, D. (2008). Changing College Students’ Financial Knowledge, Attitudes, and Behavior Through Seminar Participation. Journal Of Family and Economic Issues, 29(1), 23-40.
 • Referans 5 Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Referans 6 Contuk, F. Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (77), 115-136.
 • Referans 7 Çinko, M., Avcı, E., Ergun, S., & Tekçe, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Örneği. Marmara Business Review, 2(1), 25-50.
 • Referans 8Demirkol, Ö. F.,&Erduru, İ. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Harran Üniversitesi Örneği. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(4), 12-26.
 • Referans 9 Fikret, E. R., Temizel, F., Özdemir, A., ve Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.
 • Referans 10Gutter, M.,veCopur, Z. (2011). Financial Behaviors and Financial Well-Being of College Students: Evidence from A National Survey. Journal Of Family and Economic Issues, 32(4), 699-714.
 • Referans 11 Hung, A.,Parker, A. M., ve Yoong, J. (2009). Defining And Measuring Financial Literacy. Working Paper. Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=1498674, Erişim Tarihi:01.04.2021
 • Referans 12 Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. Journal Of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.
 • Referans 1 3Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (3.Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Referans 14 Kaygin, C. Y. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Konusundaki Görüşlerinin Tespiti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Temmuz 2020 (Özel Ek)), 54-72.
 • Referans 15 Kılıç, Y., Ata, H. A., ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (66), 129-150.
 • Referans 16 Laborde, P. M.,Mottner, S., veWhalley, P. (2013). Personal Financial Literacy: Perceptions of Knowledge, Actual Knowledge and Behavior of College Students. Journal of Financial Education, 1-30.
 • Referans 17 Lusardi, A.,Mitchell, O. S., ve Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Young. Journal Of Consumer affairs, 44(2), 358-380.
 • Referans 18 Mandell, L.,veKlein, L. S. (2009). The Impact Of Financial Literacy Education On Subsequent Financial Behavior. Journal Of Financial Counseling and Planning, 20(1).
 • Referans 19 Marcolin, S.,ve Abraham, A. (2006). Financial Literacy research: Current Literatüre and Future Opportunities. 3rd International Conference Of Contemporary Business 2006, Leura, 21-22 September.
 • Referans 20 Nesrin, A. K. C. A., ve Sönmez, S. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Tutumlarının Finansal İyilik Hali Üzerine Etkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 1-18.
 • Referans 21OECD (2020), OECD/INFE 2020 International Survey Of Adult Financial Literacy Www.Oecd.Org/Financial/Education/Launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.Htm
 • Referans22 Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) (2011), Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy: Questionnaire And Guidance 373 Development Of A Financial Literacy Model Notes For Conducting An Internationally Comparable Survey Of Financial Literacy, OECD Publishing, Paris.
 • Referans 23 Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., ve Mendes-Da-Silva, W. (2016). Development Of A Financial Literacy Model For University Students. Management Research Review.
 • Referans 24 Prawitz, A.,Garman, E. T., Sorhaindo, B., O'Neill, B., Kim, J., veDrentea, P. (2006). In Charge Financial Distress/Financial Well-Being Scale: Development, Administration, and Score Interpretation. Journal Of Financial Counseling and Planning, 17(1).
 • Referans 25 President’sAdvisoryCouncil On Financial Literacy (PACFL) (2008). 2008 Annual Report Tothepresident. Accessedmarch 11, 2009 At
 • Referans 26 Shim, S.,Xiao, J. J., Barber, B. L., veLyons, A. C. (2009). Pathwaysto Life Success: A Conceptual Model Of Financial Well-Being For Young Adults. Journal Of Applied Developmental Psychology, 30(6), 708-723.
 • Referans 27 Sunal, O. (2012). Finansal İyilik Hali Ölçeği (FIHÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ege Akademik Bakış, 12(2), 209-214.
 • Referans 28 Volpe, R. P.,Chen, H., ve Pavlicko, J. J. (1996). Personal Investment Literacy Among College Students: A Survey. Financial Practice and Education, 6(2), 86-94.
 • Referans 29 Xiao, J. J.,Ahn, S. Y., Serido, J., veShim, S. (2014). Earlier Financial Literacy and Later Financial Behaviour Of College Students. International Journal Of Consumer Studies, 38(6), 593-601.
 • Referans 30 Yılmaz, F.Ö.Ve Erişen, M.A.(2018), Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Finansal İyilik Halleri İle Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Human Society And Education İn The Chancing World, Edit: Yılmaz, E Ve Sulak S.A.Palet Yayınları.Konya

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevin ÖZER (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1736-4199
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 3 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 20 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Özer, N. (2022). FİNANSAL OKURYAZARLIK VE FİNANSAL İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 308-327 . DOI: 10.17755/esosder.931738

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.