Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ VE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 409 - 429, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.972061

Öz

İletişim hayatın her alanında varlığını geçmişten günümüze değin sürdürmeye devam etmektedir. Toplumların meydana gelen kültürel aktarımları da iletişim ile gerçekleşmektedir. İletişimin boyutları ise hem hayatın gündelik alanlarında hem de eğitim temelli kurumlarında gerçekleşmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada toplumların bugününü ve geleceğini inşa eden üniversitelerdeki iletişim biçimleri halkla ilişkiler bağlamında ele alınmaktadır. Çalışmanın çerçevesinde Türkiye’de yer alan hem devlet hem de vakıf üniversitelerindeki halkla ilişkiler birimlerindeki işlevsellikler James Grunig’in mükemmellik kuramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreninin oldukça geniş olması bakımından kota örnekleme ile araştırmanın sınırları belirlenmiş ve üniversitelerdeki halkla ilişkiler birimlerindeki hem yöneticilerle hem de çalışanlarla nitel ve nicel yöntemlerle veriler toplanmıştır. Gerçekleştirilen bu uygulama ile halkla ilişkiler alanında tüm kurumlara uygulanabilir özelliği olan Grunig’in mükemmellik kuramının Türk üniversitelerinin halkla ilişkiler birimlerindeki fonksiyonunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ile Türk üniversitelerinin birçoğunun Grunig’in kuramını uyguladıkları ancak bilinçli bir şekilde işlevselliğini sürdürmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 Akdemir, A. (1996). İşletme Bilimine Giriş, Eskişehir: Birlik Ofset Yayıncılık.
 • Referans2 Arat, Ü. (1992). Demokrasilerde Kamuoyunun Oluşumu İçin Gerekli Koşullar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. (1)2, 41-44.
 • Referans3 Aşkun, İ. C. (1989). Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2),25-47.
 • Referans4 Aydede, C. (2002). Halkla İlişkiler Kampanyaları. Ankara: MediaCat Yayınları.
 • Referans5 Bıçakçı, İ. (2008). İletişim ve Halkla İlişkiler-Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Mediacat Yayınları.
 • Referans6 Budak, G. ve Budak, G. (1995). Halkla İlişkiler, Davranışsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Beta Yayınları. Çağlar, N. (2000). Üniversitelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Referans7 Çetinkaya, Y. (1993). Reklamcılık ve Manipülasyon. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Referans8 Dozier, D. M., Grunig, L. A., & Grunig, J. E. (2010). Manager's Guide To Excellence In Public Relations And Communication Management. New York: Routledge.
 • Referans9 Gravetter, J. F. & Forzano, L. B. (2015). Research Methods For The Behavioral Sciences. USA: Cengage Learning.
 • Referans10 Grunig, J. E. (Ed.). (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. Çev. Elif Özsayar, İstanbul: Rota Yayıncılık. Referans7

EVALUATION OF PUBLIC RELATIONS UNITS AND FUNCTIONS IN TURKISH UNIVERSITIES

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 409 - 429, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.972061

Öz

Communication continues to exist in all areas of life from past to present. Cultural transfers of societies are also realized through communication. The dimensions of communication take place both in everyday areas of life and in educational institutions. In this study, the forms of communication in universities that build the present and future of societies are discussed in the context of public relations. Within the framework of the study, the functionality of public relations units in both state and foundation universities in Turkey was evaluated within the framework of James Grunig's theory of excellence. Since the universe of the research is quite large, the limits of the research were determined by quota sampling and data were collected with both the managers and the employees in the public relations units of the universities by qualitative and quantitative methods. With this application, it is aimed to reveal the function of Grunig's theory of excellence, which is applicable to all institutions in the field of public relations, in the public relations units of Turkish universities. The data obtained from the study, on the other hand, has been reached that most of the Turkish universities apply Grunig's theory, but they do not consciously maintain their functionality.

Kaynakça

 • Referans1 Akdemir, A. (1996). İşletme Bilimine Giriş, Eskişehir: Birlik Ofset Yayıncılık.
 • Referans2 Arat, Ü. (1992). Demokrasilerde Kamuoyunun Oluşumu İçin Gerekli Koşullar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. (1)2, 41-44.
 • Referans3 Aşkun, İ. C. (1989). Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2),25-47.
 • Referans4 Aydede, C. (2002). Halkla İlişkiler Kampanyaları. Ankara: MediaCat Yayınları.
 • Referans5 Bıçakçı, İ. (2008). İletişim ve Halkla İlişkiler-Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Mediacat Yayınları.
 • Referans6 Budak, G. ve Budak, G. (1995). Halkla İlişkiler, Davranışsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Beta Yayınları. Çağlar, N. (2000). Üniversitelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Referans7 Çetinkaya, Y. (1993). Reklamcılık ve Manipülasyon. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Referans8 Dozier, D. M., Grunig, L. A., & Grunig, J. E. (2010). Manager's Guide To Excellence In Public Relations And Communication Management. New York: Routledge.
 • Referans9 Gravetter, J. F. & Forzano, L. B. (2015). Research Methods For The Behavioral Sciences. USA: Cengage Learning.
 • Referans10 Grunig, J. E. (Ed.). (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. Çev. Elif Özsayar, İstanbul: Rota Yayıncılık. Referans7

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sabahat ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
İstanbul Aydın Üniversitesi
0000-0003-2476-4585
Türkiye


And ALGÜL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5516-5249
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 16 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 4 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Özkan, S. & Algül, A. (2022). TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ VE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 409-429 . DOI: 10.17755/esosder.972061

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.