Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEACHER VIEWS RELATED TO E TWINNING PROJECT PRACTICES

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 76 - 90, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.981142

Öz

The aim of this research is to examine the views of teachers who have previously run eTwinning projects. Case study design, as one of the qualitative research models,was used in the study. The participants of the research consists of 10 teachers working in state schools in the 2020-2021 academic year, active on the eTwinning platform, who have received at least one of the National Quality Label or European Quality Label awards. The data were collected with semi-structured interview forms prepared for teachers who volunteered to participate in the study. The collected data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, teachers stated that eTwinning projects increased students' digital skills and learning motivation the most. In addition, although teachers have been introduced to the eTwinning platform in various ways, they stated that the most important motivation for them to stay on the platform is the development of their professional skills and the pleasure they experience. In addition, the teachers, who mentioned that they had the opportunity to integrate many innovative approaches with the education program through projects, made various suggestions about the training opportunities and quality labeling processes on the platform.

Kaynakça

 • Avcı, F. (2021). Çevrimiçi bir öğrenme ortamı olarak eTwinning platformuna ilişkin öğretmenlerin görüş ve değerlendirmeleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10 (1) , https://Doi.Org/10.30703/cije.663472
 • Camilleri, R. (2016). Global education and intercultural awareness in eTwinning. Cogent Education. 3. 1210489. 10.1080/2331186x.2016.1210489.
 • Crisan, G. (2014). How do Romanian teachers capitalize the experience of curriculum integration gained through participation in eTwinning project? Acta Didactica Napocensia.7.
 • Crisan, G. ve Albulescu, I. (2018). Developing visual art competence in young students (7-9 years old). A comparative study involving students from Romania, Poland, Turkey and the Republic of Moldavia, participants in the eTwinning Programme. 18. 10.24193/ed21.2018.16.18.
 • eTwinning.net (2021). Erişim Adresi: https://www.etwinning.net/tr/pub/about.htm
 • European Commission (2013), Study of the impact of eTwinning on participating pupils, teachers and schools, European Commission, http://dx.doi.org/10.2766/40681.
 • Fat, S. (2011). The impact study of eTwinning projects in Romania. 10.5682/2066-026x-12-024.
 • Konstantinidis, A. (2012). Implementing learning-oriented assessment in an eTwinning online course for Greek teachers. Merlot Journal of Online Learning And Teaching. 8.
 • School Education Gateway (2021). Teacher Academy, Erişim Adresi: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm
 • Vuorikari, R., Kampylis, P., Scimeca, S.ve Punie, Y. (2015). Scaling up teacher networks across and within European schools: the case of eTwinning. 10.1007/978-981-287-537-2.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 6. Baskı.
 • Yılmaz, F. ve Altun Yılmaz, S. (2012) Çokkültürlülük projesi: e-twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(8).

E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81, 76 - 90, 14.01.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.981142

Öz

Bu araştırmanın amacı, daha önce eTwinning projeleri yürüten öğretmenlerin projeler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2020-2021 eğitim öğretim yılında devlet okullarInda görev yapmakta olan, eTwinning platformunda aktif, Ulusal Kalite Etiketi ya da Avrupa Kalite Etiketi ödüllerinden en az birini almış 10 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlere yönelik hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler, eTwinning projeleri ile öğrencilerin en çok dijital becerilerinin ve öğrenme motivasyonlarının arttığını belirtmiştir. Ayrıca öğretmenler çeşitli şekillerde eTwinning platformu ile tanışmış olsalar da, platformda kalmalarını sağlayan en önemli motivasyonun en çok mesleki becerilerinin gelişmesi ve yaşadıkları başarı hazzı olduğu şeklinde ile ifade etmişlerdir. Bunun yanında projeler aracılığı ile pek çok yenilikçi yaklaşımı eğitim programı ile bütünleştirebilme fırsatı bulduklarından söz eden öğretmenler platformdaki eğitim fırsatları ve kalite etiketi alma süreçleri ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Kaynakça

 • Avcı, F. (2021). Çevrimiçi bir öğrenme ortamı olarak eTwinning platformuna ilişkin öğretmenlerin görüş ve değerlendirmeleri. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10 (1) , https://Doi.Org/10.30703/cije.663472
 • Camilleri, R. (2016). Global education and intercultural awareness in eTwinning. Cogent Education. 3. 1210489. 10.1080/2331186x.2016.1210489.
 • Crisan, G. (2014). How do Romanian teachers capitalize the experience of curriculum integration gained through participation in eTwinning project? Acta Didactica Napocensia.7.
 • Crisan, G. ve Albulescu, I. (2018). Developing visual art competence in young students (7-9 years old). A comparative study involving students from Romania, Poland, Turkey and the Republic of Moldavia, participants in the eTwinning Programme. 18. 10.24193/ed21.2018.16.18.
 • eTwinning.net (2021). Erişim Adresi: https://www.etwinning.net/tr/pub/about.htm
 • European Commission (2013), Study of the impact of eTwinning on participating pupils, teachers and schools, European Commission, http://dx.doi.org/10.2766/40681.
 • Fat, S. (2011). The impact study of eTwinning projects in Romania. 10.5682/2066-026x-12-024.
 • Konstantinidis, A. (2012). Implementing learning-oriented assessment in an eTwinning online course for Greek teachers. Merlot Journal of Online Learning And Teaching. 8.
 • School Education Gateway (2021). Teacher Academy, Erişim Adresi: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm
 • Vuorikari, R., Kampylis, P., Scimeca, S.ve Punie, Y. (2015). Scaling up teacher networks across and within European schools: the case of eTwinning. 10.1007/978-981-287-537-2.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 6. Baskı.
 • Yılmaz, F. ve Altun Yılmaz, S. (2012) Çokkültürlülük projesi: e-twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(8).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İpek GÜNDÜZ ÇETİN (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2919-1827
Türkiye


Kerim GÜNDOĞDU
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4809-3405
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2022
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 81

Kaynak Göster

APA Gündüz Çetin, İ. & Gündoğdu, K. (2022). E TWINNING PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (81) , 76-90 . DOI: 10.17755/esosder.981142

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.