Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ATTITUDES AND OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHERS TOWARDS DISTANCE MUSIC EDUCATION CARRIED OUT DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 860 - 874, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1038901

Öz

Kaynakça

 • Ağır, F., Gür, H., & Okçu, A. (2008). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 128-39.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. & Yıldız, M. (2020). Covid 19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1(1), 1-9.
 • Akyurek, R. (2020). The views of lecturers about distance music education process in the pandemic period. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13), 1790-1833.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Journal of Sport and Recreation Researches, 2(11), 1-13.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502.
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Cülha, A. & Yılmaz, S. (2021). Uygulamalı derslerde uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: beden eğitimi örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3).
 • Çelik Eren D, Korkmaz M, Öz Yıldırım Ö, Aydın Avci İ.(2021). Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutum ve memnuniyet düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 246-254. DOI: 10.17049/ataunihem.862820.
 • Demir, B. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X), 6(39), 2448-2454.
 • Demir, Ö. & Narlıkaya, Z. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde muhasebe ve finans derslerini alan öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının araştırılması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2894-2904.
 • Er Türküresin, H. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (Özel Sayı), 597-618.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Güneş, F. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Hiçyılmaz, Y. (2020). COVİD-19 pandemi sürecinde uzaktan görsel sanatlar eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of History School, 50, 697-711.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVİD-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: temel tasarım dersi örneği, İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6 (1), 44-56.
 • Kayalıoğlu, S. (2021). Uzaktan eğitimle yürütülen sanat atölye derslerinin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının perspektifinden değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1475-1521.
 • Keskin, M. & Özer, K. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kılıç, I. (2012). Okul öncesinde müzik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kızıltaş, Y. & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1896-1914.
 • Kızıltepe Keskin, S. & Kurtgöz, A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (74), 558-566.
 • Kurnaz, E. & Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 2(3), 262-288.
 • Marshall, D. T., Shannon, D. M., & Love, S. M. (2020). How teachers experienced the COVID-19 transition to remote instruction. Phi Delta Kappan, 102(3), 46-50. https://doi.org/10.1177/0031721720970702.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Özdoğan, Ç., A, & Berkant, H., G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (Özel Sayı), 13-43.
 • Özgöl, M., Sarikaya, İ. ve Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 294-304.
 • Piji Küçük, D. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, (7)47, 19-40.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 3-8.
 • Topalak, Ş. (2021), Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 291-308.
 • Yağan, S., A. (2021). Üniversite öğrencilerinin covıd-19 salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşleri. Academic Platform Journal of Education and Change 4(1), 147-174.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yongacı, Y. & Dalkıran, E. (2021). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinde müzik dersinin uzaktan eğitimle işlenmesine yönelik görüşlerin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (115), 341-364.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020a). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020b). Basın açıklaması. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/03-uzaktan-egitime-iliskin-alinan karar.pdf adresinden erişilmiştir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ COVİD 19 SALGINI SÜRECİNDE UZAKTAN YÜRÜTÜLEN MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 860 - 874, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1038901

Öz

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının pandemi süreci boyunca uzaktan yürütülen müzik eğitimi dersine yönelik öğrenci tutumlarının belirlenmesi, öğrenci görüşleri doğrultusunda uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerinin ve yaşanan sorunların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır Araştırmanın çalışma gurubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde “Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi” dersini alan ve Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekte olan toplamda 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi amacıyla, Ağır, Gür ve Okçu (2008) tarafında geliştirilen “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler SPSS 22.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel verilerinin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul öncesi öğretmen adaylarının uzaktan müzik eğitimi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ve tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde uygulama yapılamaması, etkileşimin sınırlı olması ve verimin düşük olması gibi olumsuz yönde görüş bildirmişlerdir. Bilgiye ulaşmanın kolay olması ve zaman-mekân kısıtlamasının olmaması ise olumlu olarak görülmüştür. Ayrıca, kullanılan uzaktan eğitim sisteminin yetersizliği ve İnternetle ilgili sorunlardan söz edilmiş ve uzaktan müzik eğitiminin derse olan motivasyonu olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir.

Kaynakça

 • Ağır, F., Gür, H., & Okçu, A. (2008). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 128-39.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. & Yıldız, M. (2020). Covid 19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1(1), 1-9.
 • Akyurek, R. (2020). The views of lecturers about distance music education process in the pandemic period. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(13), 1790-1833.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Journal of Sport and Recreation Researches, 2(11), 1-13.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502.
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Cülha, A. & Yılmaz, S. (2021). Uygulamalı derslerde uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: beden eğitimi örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3).
 • Çelik Eren D, Korkmaz M, Öz Yıldırım Ö, Aydın Avci İ.(2021). Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutum ve memnuniyet düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 246-254. DOI: 10.17049/ataunihem.862820.
 • Demir, B. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X), 6(39), 2448-2454.
 • Demir, Ö. & Narlıkaya, Z. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde muhasebe ve finans derslerini alan öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının araştırılması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(60), 2894-2904.
 • Er Türküresin, H. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (Özel Sayı), 597-618.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Güneş, F. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Hiçyılmaz, Y. (2020). COVİD-19 pandemi sürecinde uzaktan görsel sanatlar eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Journal of History School, 50, 697-711.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVİD-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: temel tasarım dersi örneği, İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6 (1), 44-56.
 • Kayalıoğlu, S. (2021). Uzaktan eğitimle yürütülen sanat atölye derslerinin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının perspektifinden değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1475-1521.
 • Keskin, M. & Özer, K. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kılıç, I. (2012). Okul öncesinde müzik eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kızıltaş, Y. & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1896-1914.
 • Kızıltepe Keskin, S. & Kurtgöz, A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (74), 558-566.
 • Kurnaz, E. & Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 2(3), 262-288.
 • Marshall, D. T., Shannon, D. M., & Love, S. M. (2020). How teachers experienced the COVID-19 transition to remote instruction. Phi Delta Kappan, 102(3), 46-50. https://doi.org/10.1177/0031721720970702.
 • Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.
 • Özdoğan, Ç., A, & Berkant, H., G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (Özel Sayı), 13-43.
 • Özgöl, M., Sarikaya, İ. ve Öztürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 294-304.
 • Piji Küçük, D. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, (7)47, 19-40.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 3-8.
 • Topalak, Ş. (2021), Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 291-308.
 • Yağan, S., A. (2021). Üniversite öğrencilerinin covıd-19 salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşleri. Academic Platform Journal of Education and Change 4(1), 147-174.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yongacı, Y. & Dalkıran, E. (2021). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinde müzik dersinin uzaktan eğitimle işlenmesine yönelik görüşlerin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (115), 341-364.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020a). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020b). Basın açıklaması. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/03-uzaktan-egitime-iliskin-alinan karar.pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Didem DÖĞER (Sorumlu Yazar)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5230-3810
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 20 Aralık 2021
Kabul Tarihi 20 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Döğer, D. (2022). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ COVİD 19 SALGINI SÜRECİNDE UZAKTAN YÜRÜTÜLEN MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 860-874 . DOI: 10.17755/esosder.1038901

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.