Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE REFLECTION OF MINIMALIST ART MOVEMENT ON TURKISH FASHION AFTER 2010: THE CASE OF NIHAN PEKER

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 830 - 844, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.978121

Öz

Kaynakça

 • Acar, M,Yağbasan M. (2014). Minimalist sanat akımına dayalı olarak Yavuz Turgul filmleri ve afiş önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (2), 205-220. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157388
 • Aktepe, Ş. (2012). Moda ve tekstil tasarım sürecinde sanat / sanatçı ilişkisi. 55-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275340
 • Antmen, A. (2008). Sanatçılardan Yazılar Ve Açıklamalarla 20. Yüzyılda Batı Sanatında Akımlar, 1-336, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Barbarosoğlu, F. K. (2012). Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet,28-33, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Hurma, N. (2019). 1900’lerden günümüze sanat akımlarının incelenmesi ve kadın giyimi üzerine koleksiyon oluşturma, 1-97, İstanbul, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Karatay, M. (2017). Sanat akımlarının moda markalarına etkileri ve bir moda haftası tanıtımı için uygulama çalışmaları, 1-119. Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Keskinalemdar, H. (2011, Ekim). Ekspresyonizm kavramı ve mimarlıkta Ekspresyonizm'in Frank Gehry bağlamında incelenmesi, 1-253, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Kılınç, A. (2009). Moda Tasarımı,1-120, İstanbul: Mavi Ofset Yayınları.
 • Little, S. (2008). ...izmler Sanatı Anlamak (4. b.), 1-160, İstanbul: Yem Yayın.
 • Öztürk, N. (2019). Türk modacıların 2016-2019 yılları arasındaki koleksiyonlarına ait giysi özelliklerinin incelenmesi. 27. KONYA. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Sayğılı, B. B. (2018). Modada Kübizm etkileri. Journal of arts, 1 (3), 23-32. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/664999
 • Sayğılı, B. B. (2019). Modada Sürrealizm. İdil Sanat ve Dil Dergisi (61), 1091-1099. https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1571239835.pdf
 • Süzen, H. N. (2018). Modern batı sanat akımlarının güncel sanata katkısı. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBID) , 20-30. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/466142
 • Şahbaz, H. (2006, Nisan). Modern Seramik Sanatında Minimalizm, 1-241, Eskişehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Şen, E. U. (2020). Fotoğrafta bir sanat akımı olan Minimalizm. Sanat ve İnsan Dergisi, 4 (1), 50-57. http://sanatveinsan.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-4-1-4-FOTOGRAFTA-BIR-SANAT-AKIMI-OLARAK-MINIMALIZM-Egemen-Umut-SEN.pdf
 • Şenol, N. K. (2018). Minimalist sanat akımının moda üzerindeki etkisine genel bir bakış. Art-Sanat , 437-448. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/783712
 • Uğur, E. (2019). Op-Art (Optik Sanat) Akımının Görsel Algı ve Grafik Tasarım Kavramları Açısından Tanımlanması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (17), 231-258. http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1937501577_11_(Ugur_(231-258).pdf
 • Vardar, D. (2015). Giyim tasarımında minimalizm, 1-169, İstanbul.
 • Yenidoğan, A. E. (2013). Kadın giyim tasarımının Fütürizm sanat akımı ile olan ilişkisinin incelenmesi, 1, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • İnternet Kaynakları (2020). Nihan Peker Web Sitesi: https://www.nihanpeker.com/tr/marka/ adresinden alınmıştır.
 • URL-1: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2011-sonbahar-kis/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2011-sonbahar-kis/ adresinden alınmıştır
 • URL-2: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2017-sonbahar-kis/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2017-sonbahar-kis/ adresinden alınmıştır
 • URL-3: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-12/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-12/ adresinden alınmıştır
 • URL-4: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-13-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-13-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-5: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-14-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-14-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-6: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-18-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-18-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-7: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-12/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-12/ adresinden alınmıştır
 • URL-8: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-13-1/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-13-1/ adresinden alınmıştır
 • URL-9: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-17-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-17-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-10: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-18/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-18/ adresinden alınmıştır
 • URL-11: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-19-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-19-2/ adresinden alınmıştır

MİNİMALİST SANAT AKIMININ 2010 SONRASINDA TÜRK MODASINA YANSIMASI: NİHAN PEKER ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 830 - 844, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.978121

Öz

İnsanoğlunun varlık gösterdiği milattan önceki yıllarda örtünme, soğuktan korunma amacıyla önce yaprak, dal gibi aksesuarlar ve ardından giysiler kullanılmaya başlanmıştır. O günlerden günümüze uzanan giyinme, temel ihtiyaç olmasıyla beraber insanların kendini bir nevi ifade ediş biçimi, statü belirtisi olarak hayatlarında yer bulmuştur.İnsanlar sanatı; içinde bulundukları zaman dilimi, yaşadıkları coğrafya, ekonomik ve siyasi koşullar gibi çeşitli değişkenlere bağlı yorumlamışlardır. İnsanoğlunun sosyal ve etkileşimli bir varlık olması nedeniyle bir sürü bakış açısı ile ortaya farklı sanat yorumlamaları çıkmıştır. Sanat akımlarının temelini oluşturan bu sanat yorumlamaları sanatçılara ilham olup onların yaratıcılıklarıyla birleşip edebiyat, resim, heykel, mimari ve moda gibi alanlarda eserler olarak ortaya çıkmıştır. Bu akımlardan biri olan minimalizm 1960’larda başlayıp günümüze kadar ulaşmıştır. Pop Art akımına tepki olarak doğmuş; sadeliği, yalınlığı ve tek noktaya dikkat çekmeyi vurgulayan bir akımdır. Minimalizmde siyah, beyaz ve pastel renkler ön plandadır. Modada yansıması ise kalıpların, insan siluetine uygunluğuyla yakalanan rahatlık, kumaş, dikiş kalitesi ve minimum detaylı giysiler şeklinde yer almaktadır. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak alan yazın araştırması ve metin analizi yapılmıştır.Minimalizm sanat akımını benimseyip tasarımlarında vurgulayan bir Türk Moda Tasarımcısı Nihan Peker koleksiyonları incelenmiştir.

Kaynakça

 • Acar, M,Yağbasan M. (2014). Minimalist sanat akımına dayalı olarak Yavuz Turgul filmleri ve afiş önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (2), 205-220. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157388
 • Aktepe, Ş. (2012). Moda ve tekstil tasarım sürecinde sanat / sanatçı ilişkisi. 55-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275340
 • Antmen, A. (2008). Sanatçılardan Yazılar Ve Açıklamalarla 20. Yüzyılda Batı Sanatında Akımlar, 1-336, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Barbarosoğlu, F. K. (2012). Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet,28-33, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Hurma, N. (2019). 1900’lerden günümüze sanat akımlarının incelenmesi ve kadın giyimi üzerine koleksiyon oluşturma, 1-97, İstanbul, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Karatay, M. (2017). Sanat akımlarının moda markalarına etkileri ve bir moda haftası tanıtımı için uygulama çalışmaları, 1-119. Ankara. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Keskinalemdar, H. (2011, Ekim). Ekspresyonizm kavramı ve mimarlıkta Ekspresyonizm'in Frank Gehry bağlamında incelenmesi, 1-253, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Kılınç, A. (2009). Moda Tasarımı,1-120, İstanbul: Mavi Ofset Yayınları.
 • Little, S. (2008). ...izmler Sanatı Anlamak (4. b.), 1-160, İstanbul: Yem Yayın.
 • Öztürk, N. (2019). Türk modacıların 2016-2019 yılları arasındaki koleksiyonlarına ait giysi özelliklerinin incelenmesi. 27. KONYA. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Sayğılı, B. B. (2018). Modada Kübizm etkileri. Journal of arts, 1 (3), 23-32. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/664999
 • Sayğılı, B. B. (2019). Modada Sürrealizm. İdil Sanat ve Dil Dergisi (61), 1091-1099. https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1571239835.pdf
 • Süzen, H. N. (2018). Modern batı sanat akımlarının güncel sanata katkısı. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBID) , 20-30. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/466142
 • Şahbaz, H. (2006, Nisan). Modern Seramik Sanatında Minimalizm, 1-241, Eskişehir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Şen, E. U. (2020). Fotoğrafta bir sanat akımı olan Minimalizm. Sanat ve İnsan Dergisi, 4 (1), 50-57. http://sanatveinsan.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-4-1-4-FOTOGRAFTA-BIR-SANAT-AKIMI-OLARAK-MINIMALIZM-Egemen-Umut-SEN.pdf
 • Şenol, N. K. (2018). Minimalist sanat akımının moda üzerindeki etkisine genel bir bakış. Art-Sanat , 437-448. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/783712
 • Uğur, E. (2019). Op-Art (Optik Sanat) Akımının Görsel Algı ve Grafik Tasarım Kavramları Açısından Tanımlanması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (17), 231-258. http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1937501577_11_(Ugur_(231-258).pdf
 • Vardar, D. (2015). Giyim tasarımında minimalizm, 1-169, İstanbul.
 • Yenidoğan, A. E. (2013). Kadın giyim tasarımının Fütürizm sanat akımı ile olan ilişkisinin incelenmesi, 1, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • İnternet Kaynakları (2020). Nihan Peker Web Sitesi: https://www.nihanpeker.com/tr/marka/ adresinden alınmıştır.
 • URL-1: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2011-sonbahar-kis/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2011-sonbahar-kis/ adresinden alınmıştır
 • URL-2: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2017-sonbahar-kis/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/2017-sonbahar-kis/ adresinden alınmıştır
 • URL-3: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-12/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-12/ adresinden alınmıştır
 • URL-4: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-13-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-13-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-5: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-14-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-14-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-6: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-18-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/fw-18-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-7: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-12/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-12/ adresinden alınmıştır
 • URL-8: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-13-1/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-13-1/ adresinden alınmıştır
 • URL-9: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-17-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-17-2/ adresinden alınmıştır
 • URL-10: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-18/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-18/ adresinden alınmıştır
 • URL-11: https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-19-2/. (2020). https://www.nihanpeker.com/tr/seasons/ss-19-2/ adresinden alınmıştır

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M.zuhal AYKANAT
GAZIANTEP UNIVERSITY
0000-0003-3870-2019
Türkiye


Ebru CORUH (Sorumlu Yazar)
Gaziantep University
0000-0001-8039-828X
Türkiye


Özcan DEMİR
GAZIANTEP UNIVERSITY
0000-0001-9273-7672
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 3 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 2 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Aykanat, M. , Coruh, E. & Demir, Ö. (2022). MİNİMALİST SANAT AKIMININ 2010 SONRASINDA TÜRK MODASINA YANSIMASI: NİHAN PEKER ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 830-844 . DOI: 10.17755/esosder.978121

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.