Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YEMEK SEKTÖRÜNDE HEDONİZM ETKİSİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 718 - 737, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.992999

Öz

Son yıllarda özellikle tüketici davranışlarında hedonizmin etkisinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada da hedonizmin yemek yeme davranışı üzerindeki etkisini saptayan bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Yemek sektöründe hedonizm etkisinin farklı boyutlarını içeren 70 maddelik taslak ölçek, Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında 1000 tüketiciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan tüketiciler kolayda örneklem metodu ile seçilmiştir. 1000 veriden elde edilen bulguların analizi sonucunda, ölçeğin 10 boyuttan oluştuğu anlaşılmıştır. Ölçeğin geçerliği için boyutlar arasındaki korelasyona bakılmış ve elde edilen değerlerin uygun çıktığı görülmüştür. Ayrıca ölçeğin güvenirliği için yapılan analiz sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı da iyi seviyede bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akkılıç M.E. ve Çetintaş, H. (2015), Termal Turizm İşletmelerinde Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi, International Review of Economics and Management.
 • Altınküpe, G. (2018). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Giysi Alışverişlerinde Hedonik Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Avcı, D. (2015). Online Seyahat Satın Alma Davranışında Hedonik ve Faydacı Güdülerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • Bakare, O. (2014). Social Media Brand Engagement – A Study Based on Utilitarian and Hedonic Motivation Theory, The Robert Gordon University Faculty of Management Aberdeen Business School.
 • Bekar, A. ve Dönmez, F. G., (2016). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 1- 15.
 • Bilge, H.A. (2014), Hedonik Tüketimde Tüketici Motivasyonları: Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & diğerleri (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik ve SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ebrahimi, F. (2013). Moda Üzerinde Hedonik Tüketim ve İçgüdüsel Alışverişin Etkileri Konusunda Bir Alan Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Hair, J. R, Black, W.C. & Babin, B.J. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. New Jersey: Upper Saddle River Pearson Education, Inc.
 • Karataş, E. (2011), Hedonic Consumption: Confirmation of the Scale and Analyzing the Effects of Demographic Factors and an Application in İzmir By Using LISREL, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Unıversıty Graduate School Of Socıal Scıences Department Of Busıness Admınıstratıon Busıness Admınıstratıon Program, İzmir.
 • Meydan, C.H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Moore, G. C. & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research. 2 (3), 173-239.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama AraútÕrmalarÕ Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory, McGraw-Hill Inc.
 • Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007). Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
 • ÖZDEMİR, A., (2010), “Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim Probleminin Ele Alınması ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Çözümlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 12 (1), 55-84.
 • Özer, B. (2014). Hedonistic Consumerism: An Exploratory Case Study Of The Changing Consumer Culture in Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
 • Yaşar, M. (2017). Hedonik Ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.

SCALE DEVELOPMENT FOR THE EFFECTS OF HEDONISM IN FOOD SECTOR

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82, 718 - 737, 02.04.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.992999

Öz

Kaynakça

 • Akkılıç M.E. ve Çetintaş, H. (2015), Termal Turizm İşletmelerinde Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi, International Review of Economics and Management.
 • Altınküpe, G. (2018). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Giysi Alışverişlerinde Hedonik Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Avcı, D. (2015). Online Seyahat Satın Alma Davranışında Hedonik ve Faydacı Güdülerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • Bakare, O. (2014). Social Media Brand Engagement – A Study Based on Utilitarian and Hedonic Motivation Theory, The Robert Gordon University Faculty of Management Aberdeen Business School.
 • Bekar, A. ve Dönmez, F. G., (2016). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 1- 15.
 • Bilge, H.A. (2014), Hedonik Tüketimde Tüketici Motivasyonları: Bir Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & diğerleri (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik ve SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ebrahimi, F. (2013). Moda Üzerinde Hedonik Tüketim ve İçgüdüsel Alışverişin Etkileri Konusunda Bir Alan Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Hair, J. R, Black, W.C. & Babin, B.J. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. New Jersey: Upper Saddle River Pearson Education, Inc.
 • Karataş, E. (2011), Hedonic Consumption: Confirmation of the Scale and Analyzing the Effects of Demographic Factors and an Application in İzmir By Using LISREL, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Unıversıty Graduate School Of Socıal Scıences Department Of Busıness Admınıstratıon Busıness Admınıstratıon Program, İzmir.
 • Meydan, C.H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Moore, G. C. & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research. 2 (3), 173-239.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama AraútÕrmalarÕ Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory, McGraw-Hill Inc.
 • Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007). Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.
 • ÖZDEMİR, A., (2010), “Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim Probleminin Ele Alınması ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Çözümlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 12 (1), 55-84.
 • Özer, B. (2014). Hedonistic Consumerism: An Exploratory Case Study Of The Changing Consumer Culture in Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
 • Yaşar, M. (2017). Hedonik Ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Süleyman Can YILDIRIR (Sorumlu Yazar)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
0000-0001-9161-4961
Türkiye


İbrahim ÇATIR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1045-2441
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 9 Eylül 2021
Kabul Tarihi 18 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 82

Kaynak Göster

APA Yıldırır, S. C. & Çatır, İ. (2022). YEMEK SEKTÖRÜNDE HEDONİZM ETKİSİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (82) , 718-737 . DOI: 10.17755/esosder.992999

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.