Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

EBEVEYNLERİN İLKÖĞRETİM EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 909 - 925, 01.07.2022

Öz

This study was designed to identify and compare parents’ perceptions of primary education problems through metaphors. The research group consists of 100 parents who have children in primary schools affiliated with the Primary Education Department of TRNC. In line with the perceptions of the parents, it is aimed to produce solutions for the problems experienced in schools and to take the necessary precautions. For this purpose, a semi-structured interview form was prepared to reveal the metaphorical perceptions of the parents about the concept of "problems in primary education". With the semi-structured form, the parents’ demographic characteristics were collected, and each parent was asked to complete the sentence “Problems in primary education are similar to ….. because …..” to collect research data. The findings of the study, metaphors can be used as a powerful research tool in revealing, understanding, and explaining the personal perceptions that parents have about the concept of “problems in primary education.” As a result, it was found that the perceptions of the parents participating in the study about education problems did not differ according to their demographic variables and they saw the problems in education as a complex, uncertain and inextricable situation.

Kaynakça

 • Arı, M. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Aykaç, N., & Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39(173), 328-340.
 • Balkar, B. (2009). Okul-aile işbirliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 105-123.
 • Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
 • Cerit, Y. (2010). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin örüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13. Ertürk, S. (1972). Egitimde program geliştirme. Ankara: Yelken Yayınları, 4.
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships. Phi delta kappan, 76(9), 701.
 • Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. Vintage.
 • Gür, B. S., & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler [National education in Turkey: Structural problems and recommendations]. Ankara, Turkey: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936427.pdf
 • Gürsimsek, I. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı ve Psiko-Sosyal Gelisim. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 125-144.
 • Henderson, A. T. (1987). The Evidence Continues to Grow: Parent Involvement Improves Student Achievement. An Annotated Bibliography. National Committee for Citizens in Education Special Report.
 • Hill, N. E., & Taylor, L. C. (2004). Parental school involvement and children's academic achievement: Pragmatics and issues. Current directions in psychological science, 13(4), 161-164.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational research, 38(1), 77-92.
 • Kaplan, P. S. (1990). Educational Psychology for Tom Orrow's T. West Group.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. Chicago/London.
 • McKay, M. M., Atkins, M. S., Hawkins, T., Brown, C., & Lynn, C. J. (2003). Inner‐City African American parental involvement in children's schooling: Racial socialization and social support from the parent community. American Journal of Community Psychology, 32(1-2), 107-114.
 • Oğan, M. (2000). Okul, okul aile birliği ile ana-baba iletişimi ve velilerin eğitim beklentisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.
 • Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Journal of Theoretical Educational Science, 372.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks. Cal.: Sage Publications.
 • Semerci, Ç. (2007). " Program Geliştirme" Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlkğ; Retim Programlarına Farklı Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 31(2), 125-140.
 • Semke, C. A., Garbacz, S. A., Kwon, K., Sheridan, S. M., & Woods, K. E. (2010). Family involvement for children with disruptive behaviors: The role of parenting stress and motivational beliefs. Journal of School Psychology, 48(4), 293-312.
 • Silman, F., & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi ğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (23).
 • Siraj-Blatchford, I., Muttock, S., Sylva, K., Gilden, R., & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in the early years.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik anlayışı: Etkili okullar. Pegem A Yayıncılık.
 • Taşdemir, A., & Taşdemir, M. (2011, April). Metaphors on teaching process and teachers; produced by the teachers “Öğretmenlik ve Öğretim Süreci Üzerine Öğretmen Metaforları”. In 2nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications (pp. 27-29).
 • Özdemir, S., Bacanlı, H., & Sözer, M. (2007). Türkiye’de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Türk Eğitim Derneği, 1.Varış, F. (1998). Egitim bilimine giris. Ankara: Alkim Yayincilik.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Qualitative research in social sciences. Ankara: Seçkin Publications.

THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF PROBLEMS IN PRIMARY EDUCATION

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83, 909 - 925, 01.07.2022

Öz

Bu araştırma, velilerin ilköğretim sorunlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen, KKTC'de İlköğretim Bölümü'ne bağlı ilköğretim okullarında çocuğu olan 100 veli oluşturmaktadır. Ebeveynlerin algıları doğrultusunda okullarda yaşanan sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve her velinin metaforik algılarını ortaya çıkarmak için “İlköğretimdeki sorunlar …..ye benzer çünkü …..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda veliler toplam 46 metafor üretmiştir. Üretilen metaforlar ise içerik analizi ile çözümlenerek sorunların kaynağını belirlemek amacıyla 5 kategori altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak velilerin olumsuz metaforlar ürettikleri ve eğitimdeki sorunları karmaşık, belirsiz ve içinden çıkılmaz bir durum olarak gördükleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arı, M. (2005). Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Aykaç, N., & Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39(173), 328-340.
 • Balkar, B. (2009). Okul-aile işbirliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 105-123.
 • Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
 • Cerit, Y. (2010). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin örüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 3-13. Ertürk, S. (1972). Egitimde program geliştirme. Ankara: Yelken Yayınları, 4.
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships. Phi delta kappan, 76(9), 701.
 • Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. Vintage.
 • Gür, B. S., & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler [National education in Turkey: Structural problems and recommendations]. Ankara, Turkey: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936427.pdf
 • Gürsimsek, I. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı ve Psiko-Sosyal Gelisim. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 125-144.
 • Henderson, A. T. (1987). The Evidence Continues to Grow: Parent Involvement Improves Student Achievement. An Annotated Bibliography. National Committee for Citizens in Education Special Report.
 • Hill, N. E., & Taylor, L. C. (2004). Parental school involvement and children's academic achievement: Pragmatics and issues. Current directions in psychological science, 13(4), 161-164.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational research, 38(1), 77-92.
 • Kaplan, P. S. (1990). Educational Psychology for Tom Orrow's T. West Group.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. Chicago/London.
 • McKay, M. M., Atkins, M. S., Hawkins, T., Brown, C., & Lynn, C. J. (2003). Inner‐City African American parental involvement in children's schooling: Racial socialization and social support from the parent community. American Journal of Community Psychology, 32(1-2), 107-114.
 • Oğan, M. (2000). Okul, okul aile birliği ile ana-baba iletişimi ve velilerin eğitim beklentisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.
 • Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Journal of Theoretical Educational Science, 372.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks. Cal.: Sage Publications.
 • Semerci, Ç. (2007). " Program Geliştirme" Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlkğ; Retim Programlarına Farklı Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 31(2), 125-140.
 • Semke, C. A., Garbacz, S. A., Kwon, K., Sheridan, S. M., & Woods, K. E. (2010). Family involvement for children with disruptive behaviors: The role of parenting stress and motivational beliefs. Journal of School Psychology, 48(4), 293-312.
 • Silman, F., & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi ğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (23).
 • Siraj-Blatchford, I., Muttock, S., Sylva, K., Gilden, R., & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in the early years.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik anlayışı: Etkili okullar. Pegem A Yayıncılık.
 • Taşdemir, A., & Taşdemir, M. (2011, April). Metaphors on teaching process and teachers; produced by the teachers “Öğretmenlik ve Öğretim Süreci Üzerine Öğretmen Metaforları”. In 2nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications (pp. 27-29).
 • Özdemir, S., Bacanlı, H., & Sözer, M. (2007). Türkiye’de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Türk Eğitim Derneği, 1.Varış, F. (1998). Egitim bilimine giris. Ankara: Alkim Yayincilik.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Qualitative research in social sciences. Ankara: Seçkin Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine KIRAL Bu kişi benim
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4638-8771
Türkiye


Nurdan OZRECBEROGLU> (Sorumlu Yazar)
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3509-9317
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 23 Kasım 2021
Kabul Tarihi 17 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 83

Kaynak Göster

APA Kıral, E. & Ozrecberoglu, N. (2022). THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF PROBLEMS IN PRIMARY EDUCATION . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (83) , 909-925 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/70461/1026745

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.