Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK PROFİLİ (2007-2021)

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 2065 - 2078, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1057540

Öz

Bu araştırmada yeni nesil maliyetleme yöntemlerinden kaynak tüketim muhasebesini konu alan, Türkiye’deki akademik dergilerde 2007-2021 yılları arasında yayımlanmış makalelerin bibliyografik profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda Google Akademik, Ulakbim, DergiPark ve diğer veri tabanlarından yararlanılarak 33 adet makale incelenmiştir. Analiz sonuçlarında araştırma kapsamında incelenen makalelerin; ağırlıklı olarak 2019, 2020 ve 2021 yılları arasında yayımlandığı, yarısına yakınının ampirik araştırma olduğu, ampirik araştırmaların %80’inin imalat sektörü özelinde uygulama içerdiği, çoğunlukla erkek yazarlar tarafından ve iki yazarlı olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Kaynak Tüketim Muhasebesi konulu makalelerin en fazla Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nde yayımlandığı, 24 farklı üniversiteden ve çoğunlukla Dr. Öğr. Üyesi unvanına sahip yazarlar tarafından hazırlandığı saptanmıştır. Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) literatürüne en fazla katkının Çukurova Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi akademisyenleri tarafından sunulduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akpınar, Y. & Hatunoğlu, Z. (2021). Sürekli iyileştirme-geliştirme anlayışıyla kaynak tüketim muhasebesi: Bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 217-241.
 • Aksu, İ. (2013). Kaynak tüketimine dayalı muhasebe: Bir örnek uygulama. Social Sciences, 8(4), 165-182.
 • Aktaş, R. (2013). Yeni bir maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemi olarak kaynak tüketim muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 55-76.
 • Altınbay, A. & Seylan, B. (2019). Modern maliyet muhasebesinin son safhası: Kaynak tüketim muhasebesi modeli. Alanya Akademik Bakış, 3(3), 295-320.
 • Aydın, K. (2021). Muhasebe bilgi sistemi ve kaynak kullanım muhasebesinin yönetim kararları üzerindeki etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(39), 1-1.
 • Cengiz, E. (2012). Gelişmiş bir maliyetleme yaklaşımı olarak kaynak tüketimi muhasebesi. World of Accounting Science, 14(1).
 • Demir, Ö. & Saylan, B. (2021). Mobilya üretim işletmesinde kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımının uygulanması. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 89-114.
 • Dereli, N. (2021). Kaynak tüketim muhasebesi: Çelik üretim işletmesinde bir uygulama. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (10), 137-153.
 • Dönmez, A. & Başçil, G. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi: Bir mobilya üretim işletmesinde uygulama. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, (139).
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2015). Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel ve çağdaş maliyetleme sistemlerinin yeterliliklerinin karşılaştırılmasına yönelik betimsel bir çalışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(2), 261-304.
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2015). Sürdürülebilir üstünlük elde edebilme bağlamında çevresel maliyetlerin analizi ve çevresel maliyetlerin raporlanmasında kaynak tabanlı maliyetleme model önerisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(1), 75-110.
 • Erkuş, H. Aksu, İ., & Turan, E. (2014). Kaynak tüketim muhasebesinin diğer maliyet sistemleri ile karşılaştırılması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 7(2), 15-36.
 • Faruk Tanış, İ. & Demircioğlu, E. N. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi ve önemi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 175-187.
 • Gerekan, B. (2021). Kaynak tüketim muhasebesi kapsamında ürün maliyetlerinin tespiti: Dijital baskı işletmesinde bir uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 289-308.
 • Karabayır, M. E. & Koç, Ö. (2019). Kaynak tüketim muhasebesi: Bir özel eğitim kurumunda uygulama. KAÜİİBFD, 10(19), 104-130.
 • Karaca, N. & Küçük, H. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi temelinde ürün maliyetlerinin hesaplanması-Karşılaştırmalı bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 353-375.
 • Karakoç, M. & Dardanoğlu, E. (2020). Kaynak tüketim muhasebesi: Seramik üretim işletmesinde bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (88), 39-56.
 • Kayıhan, B. & Tepeli, Y. (2016). Yeni bir maliyetleme tekniği olarak kaynak tüketim muhasebesi ve bir örnek uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(12), 431-443.
 • Kefe, İ. & Tanış, V. N. (2020). Alman maliyet muhasebesi sisteminin genel çerçevesi. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 3(1), 1-19.
 • Kefe, İ. & Tanış, V. N. (2020). Kaynak tüketim muhasebesi: Üretim işletmesinde bir uygulama. Journal of Accounting & Finance, (88).
 • Köse, T. & Ağdeniz, Ş. (2017). Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme ve kaynak tüketim muhasebesi maliyet yöntemlerinin karşılaştırılması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 10(2).
 • Kurtlu, A. E. (2016). Kaynak tüketim muhasebesi: Silah fabrikası örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-14.
 • Kurtlu, A. & Selçuk, Ş. (2020). Bir konaklama işletmesinin alakart restoranında kaynak tüketim muhasebesi uygulaması. Alanya Akademik Bakış, 4(2), 261-281.
 • Öğünç, H. & Tekşen, Ö. (2018). Kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımının tuğla üretim işletmesinde uygulanması ve karşılaştırmalı analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 389-417.
 • Ökten, B. (2016). Üretim işletmelerinde kaynak tüketim muhasebesine duyulan gereksinim ve uygulama boyutu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 261-277.
 • Öncel, M. & Kamil Büyükmirza, H. (2019). Kaynak tüketim muhasebesinin müşteri kârlılık analizinde kullanılması: Bir üretim işletmesinde uygulama. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 18-41.
 • Özçelik, F. (2019). Kapasite maliyet yönetimi açısından maliyetleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1311-1333.
 • Öztürk, Ü. M. S., Çarıkçı, Ü. O., Yaman, B. & Ağaç, S. (2019). Bir konaklama işletmesinde kaynak tüketim muhasebesi uygulaması. Mali Çözüm Dergisi, 29, 89-107.
 • Özyapıcı, H. (2015). Sağlık kurumlarında fiyatlandırma kararları için maliyet analizi sağlayan yeni bir maliyetleme yaklaşımı: Kaynak tüketim muhasebesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(1), 22-26.
 • Sözen, M. (2017). Kaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulama. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 229-254.
 • Tanış, İ. F. & Demircioğlu, E. N. (2020). Kaynak tüketim muhasebesinin bir üretim işletmesinde uygulanması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(3), 851-881.
 • Vargün, H. & Kılınçaslan, S. (2020). Kaynak tüketim muhasebesinin önemi: Bir tekstil üretim işletmesinde uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 637-647.
 • Webber, S. and Clinton, B.D. (2004). Resource consumption accounting applied: The clopay case. Management Accounting Quarterly, 6(1), 1-15.
 • White, L. (2009). Resource consumption accounting: Manager‐focused management accounting. Journal of Corporate Accounting & Finance, 20(4), 63-77.
 • Yılmaz, R. (2018). Alman maliyet muhasebesi sistemi: Esnek analitik maliyet planlama ve muhasebesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), 270-287.

RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING: BIBLIOGRAHICAL PROFILE OF ACADEMIC ARTICLES IN TURKEY (2007-2021)

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 2065 - 2078, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1057540

Öz

This study seeks to determine the bibliographical profile of articles published in academic journals in Turkey between 2007 and 2021 on Resource Consumption Accounting (RCA), one of the new-generation costing methods. To this end, 33 articles were examined making use of Google Academic, Ulakbim, DergiPark and other databases. As a result of the analysis, it was found that the articles examined for the study were mostly published in 2019, 2020 and 2021, that almost half were empirical studies, that 80% of the empirical studies included work specifically on the manufacturing sector, and that the majority of the studies were written by men and had two authors. The most articles on RCA were observed to have been published in The World of Accounting Science. The articles were seen to have been prepared by writers from 24 different universities, most of whom had the title Asst. Prof. Dr. The largest contributions to the literature on RCA were found to have been made by academics from Çukurova University, Osmaniye Korkut Ata University, İnönü University, Kütahya Dumlupınar University and Karabük University.

Kaynakça

 • Akpınar, Y. & Hatunoğlu, Z. (2021). Sürekli iyileştirme-geliştirme anlayışıyla kaynak tüketim muhasebesi: Bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 217-241.
 • Aksu, İ. (2013). Kaynak tüketimine dayalı muhasebe: Bir örnek uygulama. Social Sciences, 8(4), 165-182.
 • Aktaş, R. (2013). Yeni bir maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemi olarak kaynak tüketim muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 55-76.
 • Altınbay, A. & Seylan, B. (2019). Modern maliyet muhasebesinin son safhası: Kaynak tüketim muhasebesi modeli. Alanya Akademik Bakış, 3(3), 295-320.
 • Aydın, K. (2021). Muhasebe bilgi sistemi ve kaynak kullanım muhasebesinin yönetim kararları üzerindeki etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(39), 1-1.
 • Cengiz, E. (2012). Gelişmiş bir maliyetleme yaklaşımı olarak kaynak tüketimi muhasebesi. World of Accounting Science, 14(1).
 • Demir, Ö. & Saylan, B. (2021). Mobilya üretim işletmesinde kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımının uygulanması. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 89-114.
 • Dereli, N. (2021). Kaynak tüketim muhasebesi: Çelik üretim işletmesinde bir uygulama. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (10), 137-153.
 • Dönmez, A. & Başçil, G. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi: Bir mobilya üretim işletmesinde uygulama. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, (139).
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2015). Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel ve çağdaş maliyetleme sistemlerinin yeterliliklerinin karşılaştırılmasına yönelik betimsel bir çalışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(2), 261-304.
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2015). Sürdürülebilir üstünlük elde edebilme bağlamında çevresel maliyetlerin analizi ve çevresel maliyetlerin raporlanmasında kaynak tabanlı maliyetleme model önerisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(1), 75-110.
 • Erkuş, H. Aksu, İ., & Turan, E. (2014). Kaynak tüketim muhasebesinin diğer maliyet sistemleri ile karşılaştırılması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 7(2), 15-36.
 • Faruk Tanış, İ. & Demircioğlu, E. N. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi ve önemi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 175-187.
 • Gerekan, B. (2021). Kaynak tüketim muhasebesi kapsamında ürün maliyetlerinin tespiti: Dijital baskı işletmesinde bir uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 289-308.
 • Karabayır, M. E. & Koç, Ö. (2019). Kaynak tüketim muhasebesi: Bir özel eğitim kurumunda uygulama. KAÜİİBFD, 10(19), 104-130.
 • Karaca, N. & Küçük, H. (2017). Kaynak tüketim muhasebesi temelinde ürün maliyetlerinin hesaplanması-Karşılaştırmalı bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 353-375.
 • Karakoç, M. & Dardanoğlu, E. (2020). Kaynak tüketim muhasebesi: Seramik üretim işletmesinde bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (88), 39-56.
 • Kayıhan, B. & Tepeli, Y. (2016). Yeni bir maliyetleme tekniği olarak kaynak tüketim muhasebesi ve bir örnek uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(12), 431-443.
 • Kefe, İ. & Tanış, V. N. (2020). Alman maliyet muhasebesi sisteminin genel çerçevesi. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 3(1), 1-19.
 • Kefe, İ. & Tanış, V. N. (2020). Kaynak tüketim muhasebesi: Üretim işletmesinde bir uygulama. Journal of Accounting & Finance, (88).
 • Köse, T. & Ağdeniz, Ş. (2017). Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme ve kaynak tüketim muhasebesi maliyet yöntemlerinin karşılaştırılması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 10(2).
 • Kurtlu, A. E. (2016). Kaynak tüketim muhasebesi: Silah fabrikası örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-14.
 • Kurtlu, A. & Selçuk, Ş. (2020). Bir konaklama işletmesinin alakart restoranında kaynak tüketim muhasebesi uygulaması. Alanya Akademik Bakış, 4(2), 261-281.
 • Öğünç, H. & Tekşen, Ö. (2018). Kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımının tuğla üretim işletmesinde uygulanması ve karşılaştırmalı analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 389-417.
 • Ökten, B. (2016). Üretim işletmelerinde kaynak tüketim muhasebesine duyulan gereksinim ve uygulama boyutu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 261-277.
 • Öncel, M. & Kamil Büyükmirza, H. (2019). Kaynak tüketim muhasebesinin müşteri kârlılık analizinde kullanılması: Bir üretim işletmesinde uygulama. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 18-41.
 • Özçelik, F. (2019). Kapasite maliyet yönetimi açısından maliyetleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1311-1333.
 • Öztürk, Ü. M. S., Çarıkçı, Ü. O., Yaman, B. & Ağaç, S. (2019). Bir konaklama işletmesinde kaynak tüketim muhasebesi uygulaması. Mali Çözüm Dergisi, 29, 89-107.
 • Özyapıcı, H. (2015). Sağlık kurumlarında fiyatlandırma kararları için maliyet analizi sağlayan yeni bir maliyetleme yaklaşımı: Kaynak tüketim muhasebesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(1), 22-26.
 • Sözen, M. (2017). Kaynak tüketim muhasebesinin gelişim süreci, maliyet avantajları ve teorik bir uygulama. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 229-254.
 • Tanış, İ. F. & Demircioğlu, E. N. (2020). Kaynak tüketim muhasebesinin bir üretim işletmesinde uygulanması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(3), 851-881.
 • Vargün, H. & Kılınçaslan, S. (2020). Kaynak tüketim muhasebesinin önemi: Bir tekstil üretim işletmesinde uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 637-647.
 • Webber, S. and Clinton, B.D. (2004). Resource consumption accounting applied: The clopay case. Management Accounting Quarterly, 6(1), 1-15.
 • White, L. (2009). Resource consumption accounting: Manager‐focused management accounting. Journal of Corporate Accounting & Finance, 20(4), 63-77.
 • Yılmaz, R. (2018). Alman maliyet muhasebesi sistemi: Esnek analitik maliyet planlama ve muhasebesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), 270-287.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Ömer KAYA>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1211-0341
Türkiye


Emine KAYA> (Sorumlu Yazar)
Bingöl Üniversitesi
0000-0002-1823-162X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 13 Ocak 2022
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Kaya, Ö. & Kaya, E. (2022). KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK MAKALELERİN BİBLİYOGRAFİK PROFİLİ (2007-2021) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 2065-2078 . DOI: 10.17755/esosder.1057540

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.