Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SOCIOECONOMIC PROBLEMS FACED BY QUALIFIED IMMIGRANTS FROM GERMANY TO TURKIYE

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1780 - 1799, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1065603

Öz

The main reasons for the Turkish-German migration, which has been going on for more than 60 years, are of an economic nature. With this labour migration, Turkiye hopes to address rising unemployment and foreign debt, meet foreign exchange needs, and contribute to the country's economy by returning competent Turkish workers who have earned professional experience in Germany. The return of the workers to the country as qualified immigrants took place in the early 2000s and lasted longer than intended. Although the issue of why these qualified immigrants come to Turkey from Germany has been investigated by many studies, the socioeconomic problems they face when they come to Turkiye have not yet been the subject of sufficient research. But, shed light on the process experienced by these qualified immigrants, who can play critical roles in terms of socioeconomic development of Turkiye, is as important as investigating the reasons behind their return migration from Germany for Turkiye. The findings obtained in this study, which was carried out using the semi-structured interview technique by choosing the qualitative research method and data collection techniques, were discussed adopting the descriptive analysis method. Thus, the goal of this research is to find out what sort of socioeconomic challenges these second and third generation Turkish or Turkish origin German migrants encounter in Turkiye, and how effective these problems are in influencing their decision to return to Germany.

Kaynakça

 • Abadan-Unat, N. (2002). https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed Bitmeyen Göç : Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa . İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Akdemir, E., & Tekeli, S. (2017). AB MAVİ KART UYGULAMASININ TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA OLASI ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 25(1), 75-101.
 • Akgür, Z. G. (1997). Türkiye'de kırsal kesimden kente göç ve bölgelerarası dengesizlik, 1970-1993. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Alkan, M. N. (2011). Transmigranten auf dem Weg in die Heimat?[Transmigrants on Their Way Back Home?]. Ankara: Konrad Adenauer Stiftung, Ankara.
 • Alscher, S., & Kreienbrink, A. (2014). Abwanderung von Türkeistämmigen. Wer verlässt Deutschland und warum? Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
 • Basch, L., Glick-Schiller, N., & Szanton Blanc, C. (1994). Nations Unbound Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Yayın Yeri Belirtilmemiş: Gordon & Breach.
 • Bürgin,, A., & Erzene-Bürgin., D. (2013). Abwanderungsmotive türkeistämmiger Personen mit deutschem Schulabschluss: Ergebnisse einer Online-Umfrage. Transnationale Migration am Beispiel Deutschland und Türkei , 339-355.
 • Dustmann, C., & Weiss, Y. (2007). "Return migration: theory and empirical evidence from the UK.". British Journal of Industrial Relations 45.2, 236-256.
 • Faber, R. F., & Schoenberner, G. (1995). Rechtsextremismus: Ideologie und Gewalt. Berlin: Hentrich.
 • G.Glaser, B., & L.Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: New York Aldine.
 • Gökçe, O. (2006). Almanya’da uyum ve dışlanma arasında Türk gençleri. Türk Yurdu, 9-17.
 • Griese, H., & Sievers, İ. (2010). Bildungs-und Berufsbiografien erfolgreicher Transmigranten. Aus Politik und Zeitgeschichte , 22-28.
 • Güven, F. (2017). Almanya'da Yaşayan Türkler'in Sosyal ve Ekonomik Sorunları (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Haas, H. D. (2010). Migration and development: A theoretical perspective. International migration review, 44(1), 227-264.
 • Hamburger, F. (2011). Die Zweite Generation. Bildung der Generationen, 88-98.
 • Heinrich, D. (2017, Nisan 7). YAŞAM, Almanya'ya dönen Türklerin sayısı artıyor. DW: https://www.dw.com/tr/almanyaya-d%C3%B6nen-t%C3%BCrklerin-say%C4%B1s%C4%B1-art%C4%B1yor/a-38338076 adresinden alındı
 • Jamin, M. (1999). Fremde Heimat. Zur Geschichte der Arbeitsmigration aus der Türkei. 50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre Einwanderung - Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, 145-164.
 • Kartal, B. D. (2006). Batı Avrupa'da Türk Dış Göç Sürecinin Güncel Boyutları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Köksal, G. (2016, Kasım 24). Almanya'da Aşırı Sağın Öldürdüğü Türkiyeliler. Bianet Bağımsız İletişim Ağı: https://bianet.org/bianet/insan-haklari/181096-almanya-da-asiri-sagin-oldurdugu-turkiyeliler adresinden alındı
 • Özkul, D. (2012). Ulus-Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yazınında Yeni, Bir Paradigma. S. Gülfer Ihlamur Öner, & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar (s. 483-500). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özyakışır, D. (2013). "Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama.". Ankara: Nobel.
 • Özyakışır, D. (2013). "Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama.". Ankara: Nobel Yayınları.
 • Pries, L. (2005). Configurations of geographic and societal spaces: a sociological proposal between ‘methodological nationalism’and the ‘spaces of flows’. Global Networks, 5(2), 167-190.
 • Pusch, B. (2013). Transnationale Migration am Beispiel Deutschland und Türkei. . Wiesbaden: Springer Verlag.
 • Rittersberger-Tılıç, H., Özen, Y., & Çelik, K. (2012). Geriye göçün dinamikleri: Almanya’dan ‘ev’e dönüş. S. G. IHLAMUR-ÖNER, & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç (s. 287-307). İstabnul: İletişim Yayınları.
 • Rittesberger Tılıç, , H., Özen, Y., & Kezban , Ç. (2012). Geriye Göçün Dinamikleri: Almanya’dan Eve Dönüş. S. Gülfer Ihlamur Öner , & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar (s. 287-307). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şen, F., Ulusoy, Y., & Şentürk, C. (2008). ALMANYA VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ. Journal of International Social Research, 1(2)., 406-418.
 • Sievers, I., Griese, H., & Schulte, R. (2012). Bildungserfolgreiche Transmigranten: eine Studie über deutsch-türkische Migrationsbiographien (Vol. 3). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
 • Silkin, S. (2011). Üç Kuşağın Çalışma Deneyimleri. Türk Kökenli Kadınların Alman İş Piyasasasındaki Fırsat ve Sorunları: . Z. Gümüş içinde, Türk-Alman İş Gücü Anlaşmasının 50. Yılında Almanya Türkleri. (s. 243-258). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Stiftungen, S. V. (2014). Deutschlands Wandel zum modernen Einwanderungsland. Jahresgutachten mit Integrationsbarometer. Berlin: Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH.
 • T.D.Kurumu. (2016). Büyük Türkçe sözlük . Ankara: İletişim Yayınları.
 • Turhan, E. (2016). Türkiye-Almanya Ekonomik ve Siyasi İlişkilerinin Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Bağlamında Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 59. Seri (s. 51-76). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN NİTELİKLİ GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYOEKONOMİK SORUNLAR

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1780 - 1799, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1065603

Öz

Türk-Alman göç geçmişinde 2000’li yılların başlarında yaşanan Türkiye’ye yönelik nitelikli göç olgusu, Türkiye'nin aslında Almanya’ya ilk işçileri gönderirken amaçladığı bir hedefti. Ancak 40 yıl sonra gerçekleşti bu beklenti ve Türkiye’ye çok ciddi sayıda nitelikli göçmen geldi. Bu gelen nitelikli göçmenlerin Almanya’dan hangi nedenlerle Türkiye’ye geldikleri konusu birçok çalışma ile araştırılmış olmasına rağmen Türkiye’ye geldiklerinde karşılaştıkları sosyoekonomik sorunlar henüz yeterli derecede araştırma konusu edilmemiştir. Oysa Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınması açısından çok önemli roller üstlenebilecek bu nitelikli göçmenlerin Türkiye’ye geldiklerinde yaşadıkları süreci aydınlatmak, Türkiye açısından, en az Almanya’dan gelmelerinin ardında yatan nedenleri araştırmak kadar önemlidir. Bu çalışma ile Türkiye’ye gelen bu ikinci ve üçüncü nesil nitelikli Türk veya Türk kökenli Alman göçmenlerin ne tür sosyoekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ve bu sorunların onların tekrar Almanya’ya dönmelerinde ne kadar etkili olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Abadan-Unat, N. (2002). https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed Bitmeyen Göç : Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa . İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Akdemir, E., & Tekeli, S. (2017). AB MAVİ KART UYGULAMASININ TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA OLASI ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 25(1), 75-101.
 • Akgür, Z. G. (1997). Türkiye'de kırsal kesimden kente göç ve bölgelerarası dengesizlik, 1970-1993. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.
 • Alkan, M. N. (2011). Transmigranten auf dem Weg in die Heimat?[Transmigrants on Their Way Back Home?]. Ankara: Konrad Adenauer Stiftung, Ankara.
 • Alscher, S., & Kreienbrink, A. (2014). Abwanderung von Türkeistämmigen. Wer verlässt Deutschland und warum? Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
 • Basch, L., Glick-Schiller, N., & Szanton Blanc, C. (1994). Nations Unbound Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Yayın Yeri Belirtilmemiş: Gordon & Breach.
 • Bürgin,, A., & Erzene-Bürgin., D. (2013). Abwanderungsmotive türkeistämmiger Personen mit deutschem Schulabschluss: Ergebnisse einer Online-Umfrage. Transnationale Migration am Beispiel Deutschland und Türkei , 339-355.
 • Dustmann, C., & Weiss, Y. (2007). "Return migration: theory and empirical evidence from the UK.". British Journal of Industrial Relations 45.2, 236-256.
 • Faber, R. F., & Schoenberner, G. (1995). Rechtsextremismus: Ideologie und Gewalt. Berlin: Hentrich.
 • G.Glaser, B., & L.Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: New York Aldine.
 • Gökçe, O. (2006). Almanya’da uyum ve dışlanma arasında Türk gençleri. Türk Yurdu, 9-17.
 • Griese, H., & Sievers, İ. (2010). Bildungs-und Berufsbiografien erfolgreicher Transmigranten. Aus Politik und Zeitgeschichte , 22-28.
 • Güven, F. (2017). Almanya'da Yaşayan Türkler'in Sosyal ve Ekonomik Sorunları (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Haas, H. D. (2010). Migration and development: A theoretical perspective. International migration review, 44(1), 227-264.
 • Hamburger, F. (2011). Die Zweite Generation. Bildung der Generationen, 88-98.
 • Heinrich, D. (2017, Nisan 7). YAŞAM, Almanya'ya dönen Türklerin sayısı artıyor. DW: https://www.dw.com/tr/almanyaya-d%C3%B6nen-t%C3%BCrklerin-say%C4%B1s%C4%B1-art%C4%B1yor/a-38338076 adresinden alındı
 • Jamin, M. (1999). Fremde Heimat. Zur Geschichte der Arbeitsmigration aus der Türkei. 50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre Einwanderung - Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, 145-164.
 • Kartal, B. D. (2006). Batı Avrupa'da Türk Dış Göç Sürecinin Güncel Boyutları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Köksal, G. (2016, Kasım 24). Almanya'da Aşırı Sağın Öldürdüğü Türkiyeliler. Bianet Bağımsız İletişim Ağı: https://bianet.org/bianet/insan-haklari/181096-almanya-da-asiri-sagin-oldurdugu-turkiyeliler adresinden alındı
 • Özkul, D. (2012). Ulus-Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yazınında Yeni, Bir Paradigma. S. Gülfer Ihlamur Öner, & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar (s. 483-500). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özyakışır, D. (2013). "Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama.". Ankara: Nobel.
 • Özyakışır, D. (2013). "Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama.". Ankara: Nobel Yayınları.
 • Pries, L. (2005). Configurations of geographic and societal spaces: a sociological proposal between ‘methodological nationalism’and the ‘spaces of flows’. Global Networks, 5(2), 167-190.
 • Pusch, B. (2013). Transnationale Migration am Beispiel Deutschland und Türkei. . Wiesbaden: Springer Verlag.
 • Rittersberger-Tılıç, H., Özen, Y., & Çelik, K. (2012). Geriye göçün dinamikleri: Almanya’dan ‘ev’e dönüş. S. G. IHLAMUR-ÖNER, & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç (s. 287-307). İstabnul: İletişim Yayınları.
 • Rittesberger Tılıç, , H., Özen, Y., & Kezban , Ç. (2012). Geriye Göçün Dinamikleri: Almanya’dan Eve Dönüş. S. Gülfer Ihlamur Öner , & N. Şirin Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç. Kavramlar, Tartışmalar (s. 287-307). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şen, F., Ulusoy, Y., & Şentürk, C. (2008). ALMANYA VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ. Journal of International Social Research, 1(2)., 406-418.
 • Sievers, I., Griese, H., & Schulte, R. (2012). Bildungserfolgreiche Transmigranten: eine Studie über deutsch-türkische Migrationsbiographien (Vol. 3). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
 • Silkin, S. (2011). Üç Kuşağın Çalışma Deneyimleri. Türk Kökenli Kadınların Alman İş Piyasasasındaki Fırsat ve Sorunları: . Z. Gümüş içinde, Türk-Alman İş Gücü Anlaşmasının 50. Yılında Almanya Türkleri. (s. 243-258). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Stiftungen, S. V. (2014). Deutschlands Wandel zum modernen Einwanderungsland. Jahresgutachten mit Integrationsbarometer. Berlin: Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH.
 • T.D.Kurumu. (2016). Büyük Türkçe sözlük . Ankara: İletişim Yayınları.
 • Turhan, E. (2016). Türkiye-Almanya Ekonomik ve Siyasi İlişkilerinin Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Bağlamında Analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 59. Seri (s. 51-76). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji, İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KÜÇÜK> (Sorumlu Yazar)
DUZCE UNIVERSITY, RECTORATE, DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE
0000-0001-7802-7236
Türkiye


Yahya KESKİN>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0348-7972
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 31 Ocak 2022
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Küçük, A. & Keskin, Y. (2022). ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN NİTELİKLİ GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYOEKONOMİK SORUNLAR . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1780-1799 . DOI: 10.17755/esosder.1065603

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.