Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ETİK LİDERLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1465 - 1477, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1075957

Öz

Günümüzde kurum yöneticilerinin evrensel ahlaki değerlere uygun hareket etmesi hem toplumsal hem de yasal çerçevede beklenmektedir. Bu çalışmada etik liderlik algısının çalışanların iş tatminleri arasındaki ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışma, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde görev yapan öğretmenlerin etik liderlik algıları ve iş tatminleri arasındaki ilişkinin sosyo-demografik değişkenler bakımından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma verileri basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde görev yapan 446 öğretmenden elde edilmiştir. Brown, Treviño ve Harrison (2005)’un etik liderlik, Judge, Locke, Durham ve Kluger (1998)’in iş tatmini ölçekleri ile toplanan veriler, SPSS.24 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda toplanan verilerin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve sosyo-demografik özelliklere ilişkin t-testi ve Anova testleri, güvenirlik testleri ve korelasyon testi kullanılmıştır. Etik liderlik ile iş tatmini arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve demografik değişkenlerden eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Eğitim kurumlarında yöneticilerin etik davranışlarının çalışanların iş tatminlerini olumlu yönde etkilediğine ilişkin tespitlerin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Franczukowska, A. A., Krczal, E., Knapp, C., ve Baumgartner, M. (2021). Examining ethical leadership in health care organizations and its impacts on employee work attitudes: an empirical analysis from Austria. Leadership in Health Services, 3 (3),229-246. Sökmen, A. (2020). Etik liderliğin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolü: kamu sektöründe bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3467–3481.

A STUDY ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1465 - 1477, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1075957

Öz

Today, corporate managers are expected to act in accordance with universal moral values both socially and legally. For this reason, it is important that the management style of the institutions have universal ethical values and that the manager exhibits ethical leadership behaviors. The aim of this research is to examine ethical leadership and job satisfaction in terms of their relations with each other and demographic factors. The research data were obtained from 446 teachers working in primary schools in the Küçükçekmece district of Istanbul in the 2021-2022 academic year, which was determined by simple random sampling method. The data collected with the “Ethical Leadership Scale” of Brown, Treviño and Harrison (2005), and the “Job Satisfaction Scale” of Judge, Locke, Durham and Kluger (1998) were analyzed using the statistics package program. In this context, confirmatory factor analyzes of the data were made and t-test and Anova tests, reliability tests and correlation tests were used regarding socio-demographic characteristics. It has been determined that there is a moderately positive relationship between ethical leadership and job satisfaction and that there are significant differences according to the educational level of demographic variables. It is thought that the determinations that the ethical behaviors of the administrators in educational institutions affect the job satisfaction of the employees positively will contribute to the field.

Kaynakça

  • Franczukowska, A. A., Krczal, E., Knapp, C., ve Baumgartner, M. (2021). Examining ethical leadership in health care organizations and its impacts on employee work attitudes: an empirical analysis from Austria. Leadership in Health Services, 3 (3),229-246. Sökmen, A. (2020). Etik liderliğin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolü: kamu sektöründe bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3467–3481.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülseren HIZARCIOGLU> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2526-0074
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 18 Şubat 2022
Kabul Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Hızarcıoglu, G. (2022). ETİK LİDERLİK İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1465-1477 . DOI: 10.17755/esosder.1075957

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.