Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OTANTİK ÖĞRENME ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, BİR SİSTEMATİK DERLEME

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 2103 - 2119, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1081985

Öz

Bu çalışma, otantik öğrenme yaklaşımı üzerine hazırlanmış olan bilimsel çalışmaları incelemek, çeşitli değişkenlere göre analizlerini yapmak, alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak daha sonra yapılacak araştırmalar için bir referans noktası oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkındaki bilgileri içeren yazılı materyallerin analizini içermektedir. 2010-2020 yılları arasında otantik öğrenme yaklaşımıyla ilgili 59 araştırma incelenmiştir. Elde edilen bulgular incelenip anlamlandırıldıktan sonra yüzde (%) ve frekans (f) tablolarına aktarılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda çalışmaların karma yaklaşım ağırlıklı sürdürüldüklerine, çalışma grubu olarak öğrencilerin ve öğretmen adaylarının daha çok tercih edildiğine, veri toplama araçlarının her çalışmada çeşitlilik gösterdiğine, daha çok ortaokul kademesinin üzerinde çalışıldığına ulaşılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde daha çok Türkçe kaynak, doktora tezleri ve makalelerde ise daha çok yabancı kaynak kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonunda okulöncesi ve lisansüstünde de çalışılabileceği, sadece öğrenci ve öğretmenlerden değil, eğitimde yer alan diğer paydaşlardan da verilerin daha fazla toplanabileceği, genel kabul görmüş referans kaynaklara daha çok yer verilebileceği gibi önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.
 • Aşk, Z. A., & Bay, E. (2018). 7. sınıf matematik dersinde otantik görev odaklı öğrenme süreçlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi (eylem araştırması). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 95-112.
 • Aydoğdu, N., & Yenilmez, K. (2012). Matematikte problem çözme becerisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (s 422).
 • Aynas, N. (2018). Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Van.
 • Baki, A., Kosa, T., & Guven, B. (2011). A comparative study of the effects of using dynamic geometry software and physical manipulatives on the spatial visualisation skills of pre‐service mathematics teachers. British Journal of Educational Technology, 42(2), 291-310.
 • Bektaş, M., & Horzum, M. B. (2014). Otantik öğrenme. Pegem Akademi.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cholewinski, M. (2009). An introduction to constructivism and authentic activity. Journal of the School of Contemporary Society International Studies Nagoya University.
 • Creswell, JW (2003). Tasarım için bir çerçeve. Araştırma tasarımı: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları , 9-11.
 • Çetinkaya, M. (2018). A Study of Developing an Attitude Scale towards Authentic Learning Environments and Evaluation. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 189-198.
 • Çifçi, M., & Ersoy, M. (2019). Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 862-886.
 • Çifçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006- 2017) eğilimleri, Tarih ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • Dilek, A., Baysan, S., & Öztürk, A. A. (2018). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Bir İçerik Analizi Çalışması. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 22(2).
 • Dolapçıoğlu, S. (2015). Matematik dersinde otantik öğrenme yoluyla eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Güner, M., & Belet, B. Ş. D. (2015). Türkçe dersinde dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesinde otantik görev temelli otantik materyallerin etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 757-772.
 • Hamurcu, G. C. (2016). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde otantik öğrenmenin öğrencilerin problem çözme ve okuduğunu anlama becerileri ile derse ilişkin tutumlarına etkisi.
 • Hastürk, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinsel Yapılarındaki Değişimlerin Otantik Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Herrington, J., & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in classrooms. Educational Media International, 44(3), 219-236.
 • Herrington, J. and Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. Educational Technology Researchand Development, 48(3), 23-48.
 • Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. C. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australasian Journal of Educational Technology, 19(1).
 • Herrington, J. (2005). Authentic learning environments in higher education. IGI Global.
 • Herrington, J. (2006). Authentic e-learning in higher education: Design principles for authentic learning environments and tasks. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 3164-3173). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. (2014). Authentic learning environments. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 401-412). Springer, New York, NY.
 • Horzum, M. B., & Bektaş, M. (2012). Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu eğitim dergisi, 20(1), 341-360.
 • Hui, F., & Koplin, M. (2011). The implementation of authentic activities for learning: A case study in finance education. E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, 5(1), 59-72.
 • Hulubova, R. (2008). Effective teaching methods-project based learning in physics. US-China Education Review, 5(12), 27-35.
 • İneç, Z. F. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Geo-Medya Destekli Otantik Öğrenme Ortamının Öğrenmeye Etkisi.
 • İneç, Z. F., & Akpınar, E. (2017). Sosyal bilgilerin otantik öğretiminde yeni yaklaşımlar. International Journal of Social Science Research, 6(2), 46-65.
 • Kazancı, H. (2010). Otantik öğrenme açısından yerel coğrafi bilgi (Artova örneği) (Master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Katkısı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (3).
 • Knobloch, N. A. (2003). Is experiential learning authentic?. Journal of Agricultural Education, 44(4), 22-34.
 • Kunduracıoğlu, İ. İ. (2018). Oyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışması (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3).
 • Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47.
 • Lombardi, M. M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.
 • Maxwell, N. L., Mergendoller, J. R., & Bellisimo, Y. (2004). Developing a problem-based learning simulation: An economics unit on trade. Simulation & Gaming, 35(4), 488-498.
 • McLellan, H. (1996). Situated learning perspectives. Educational Technology.
 • Newmann, F. M. (1996). Authentic achievement: Restructuring schools for intellectual quality. Jossey-Bass.
 • Newman, F. M., Wehlage, G. G., Secada, W. G., Marks, H. M., & Gamorman, A. (1995). Authentic pedagogy standards that boost student performance. Issues in restructuring schools (No. 8, pp. 41-43). Issues report.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2004). Enhancing the interpretation of “significant” findings: The role of mixed methods research. The qualitative report, 9(4), 770-792.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri, Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Önger, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde otantik öğrenme yaklaşımı: Bir eylem araştırması. Unpublished doctoral thesis). Gazi University, Ankara.
 • Özenç Uçak, N. (2010). Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram . Türk Kütüphaneciliği , 24 (4) , 705-722 .
 • Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activities and online learning.
 • Renzulli, J. S. (1997). How To Develop an Authentic Enrichment Cluster.
 • Revington, S. (2016). Authentic Learning: Getting “Real” into Education.
 • Rule, A. C. (2006). The components of authentic learning.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M., Güleş, H., & Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi.
 • Tarman, B., Acun, Ċ., & Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(3).
 • Tannrıöğen, A. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu Web Sitesi:Geniş Türkçe Sözlük.http://www.tdk.gov.tr/Genel/
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. Ilkogretim Online, 7(3).
 • Uçak, N. Ö., & Umut, A. L. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması. Bilgi Dünyası, 10(1), 1-22.
 • Wiggins, G. (1993). Assessing student performance. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112)

INVESTIGATING THE STUDIES ON AUTHENTIC LEARNING: A SYSTEMATIC REVIEW

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 2103 - 2119, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1081985

Öz

This study was carried out in order to examine the scientific studies prepared on the authentic learning approach, to make analyzes according to various variables, to contribute to the knowledge in the field and to create a reference point for future researches. The systematic review method, one of the scientific research methods, was used in the study. Data were collected by document analysis. Document analysis includes the analysis of written materials that contain information about the facts and phenomena that are aimed to be investigated. Between 2010 and 2020, 59 studies on the authentic learning approach were examined. After the findings were analyzed and they were presented in percentage (%) and frequency (f) tables. As a result of the research, it has been found that the most of the studies are carried out with a mixed approach, students and teacher candidates are preferred more as the study group, the data collection tools vary in each study, and mostly the secondary school level is studied. It was observed that mostly Turkish sources were used in master's theses, and foreign references were used more in doctoral theses and articles. At the end of the research, suggestions were made such that it could be studied in preschool and graduate school, more data could be collected not only from students and teachers, but also from other stakeholders in education, and generally accepted reference sources could be included more.

Kaynakça

 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.
 • Aşk, Z. A., & Bay, E. (2018). 7. sınıf matematik dersinde otantik görev odaklı öğrenme süreçlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi (eylem araştırması). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 95-112.
 • Aydoğdu, N., & Yenilmez, K. (2012). Matematikte problem çözme becerisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (s 422).
 • Aynas, N. (2018). Fen Bilimleri Dersinde Otantik Öğrenme Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Van.
 • Baki, A., Kosa, T., & Guven, B. (2011). A comparative study of the effects of using dynamic geometry software and physical manipulatives on the spatial visualisation skills of pre‐service mathematics teachers. British Journal of Educational Technology, 42(2), 291-310.
 • Bektaş, M., & Horzum, M. B. (2014). Otantik öğrenme. Pegem Akademi.
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cholewinski, M. (2009). An introduction to constructivism and authentic activity. Journal of the School of Contemporary Society International Studies Nagoya University.
 • Creswell, JW (2003). Tasarım için bir çerçeve. Araştırma tasarımı: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları , 9-11.
 • Çetinkaya, M. (2018). A Study of Developing an Attitude Scale towards Authentic Learning Environments and Evaluation. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 189-198.
 • Çifçi, M., & Ersoy, M. (2019). Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 862-886.
 • Çifçi, T. (2017). Türkiye’de coğrafya eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin (2006- 2017) eğilimleri, Tarih ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(4), 864-887.
 • Dilek, A., Baysan, S., & Öztürk, A. A. (2018). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Bir İçerik Analizi Çalışması. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 22(2).
 • Dolapçıoğlu, S. (2015). Matematik dersinde otantik öğrenme yoluyla eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Güner, M., & Belet, B. Ş. D. (2015). Türkçe dersinde dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesinde otantik görev temelli otantik materyallerin etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 757-772.
 • Hamurcu, G. C. (2016). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde otantik öğrenmenin öğrencilerin problem çözme ve okuduğunu anlama becerileri ile derse ilişkin tutumlarına etkisi.
 • Hastürk, H. G. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinsel Yapılarındaki Değişimlerin Otantik Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Herrington, J., & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in classrooms. Educational Media International, 44(3), 219-236.
 • Herrington, J. and Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. Educational Technology Researchand Development, 48(3), 23-48.
 • Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. C. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australasian Journal of Educational Technology, 19(1).
 • Herrington, J. (2005). Authentic learning environments in higher education. IGI Global.
 • Herrington, J. (2006). Authentic e-learning in higher education: Design principles for authentic learning environments and tasks. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 3164-3173). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Herrington, J., Reeves, T. C., & Oliver, R. (2014). Authentic learning environments. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 401-412). Springer, New York, NY.
 • Horzum, M. B., & Bektaş, M. (2012). Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu eğitim dergisi, 20(1), 341-360.
 • Hui, F., & Koplin, M. (2011). The implementation of authentic activities for learning: A case study in finance education. E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, 5(1), 59-72.
 • Hulubova, R. (2008). Effective teaching methods-project based learning in physics. US-China Education Review, 5(12), 27-35.
 • İneç, Z. F. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Geo-Medya Destekli Otantik Öğrenme Ortamının Öğrenmeye Etkisi.
 • İneç, Z. F., & Akpınar, E. (2017). Sosyal bilgilerin otantik öğretiminde yeni yaklaşımlar. International Journal of Social Science Research, 6(2), 46-65.
 • Kazancı, H. (2010). Otantik öğrenme açısından yerel coğrafi bilgi (Artova örneği) (Master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Kayadibi, F. (2001). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Katkısı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (3).
 • Knobloch, N. A. (2003). Is experiential learning authentic?. Journal of Agricultural Education, 44(4), 22-34.
 • Kunduracıoğlu, İ. İ. (2018). Oyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışması (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Kurtoğlu, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3).
 • Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47.
 • Lombardi, M. M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.
 • Maxwell, N. L., Mergendoller, J. R., & Bellisimo, Y. (2004). Developing a problem-based learning simulation: An economics unit on trade. Simulation & Gaming, 35(4), 488-498.
 • McLellan, H. (1996). Situated learning perspectives. Educational Technology.
 • Newmann, F. M. (1996). Authentic achievement: Restructuring schools for intellectual quality. Jossey-Bass.
 • Newman, F. M., Wehlage, G. G., Secada, W. G., Marks, H. M., & Gamorman, A. (1995). Authentic pedagogy standards that boost student performance. Issues in restructuring schools (No. 8, pp. 41-43). Issues report.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2004). Enhancing the interpretation of “significant” findings: The role of mixed methods research. The qualitative report, 9(4), 770-792.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri, Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Önger, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde otantik öğrenme yaklaşımı: Bir eylem araştırması. Unpublished doctoral thesis). Gazi University, Ankara.
 • Özenç Uçak, N. (2010). Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram . Türk Kütüphaneciliği , 24 (4) , 705-722 .
 • Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activities and online learning.
 • Renzulli, J. S. (1997). How To Develop an Authentic Enrichment Cluster.
 • Revington, S. (2016). Authentic Learning: Getting “Real” into Education.
 • Rule, A. C. (2006). The components of authentic learning.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M., Güleş, H., & Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi.
 • Tarman, B., Acun, Ċ., & Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(3).
 • Tannrıöğen, A. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu Web Sitesi:Geniş Türkçe Sözlük.http://www.tdk.gov.tr/Genel/
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. Ilkogretim Online, 7(3).
 • Uçak, N. Ö., & Umut, A. L. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması. Bilgi Dünyası, 10(1), 1-22.
 • Wiggins, G. (1993). Assessing student performance. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hüseyin BOLAT> (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-5109-7808
Türkiye


Hale YETİM>
AMASYA UNIVERSITY
0000-0002-6919-3416
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 2 Mart 2022
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Bolat, H. & Yetim, H. (2022). OTANTİK ÖĞRENME ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, BİR SİSTEMATİK DERLEME . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 2103-2119 . DOI: 10.17755/esosder.1081985

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.