Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“YAPICI OLMAYAN UYUŞMAZLIK” DİYALOĞUNUN ACIMASIZ TANRI (2011) FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ*

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1754 - 1779, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1087655

Öz

Bu çalışmada, öncelikle “uyuşma/ma” ve “yapıcı olma/ma” bileşenleri üzerinden inşa edilen dörtlü bir diyalog modeli kurulmuştur. Bunlar, (a) yapıcı olan uyum, (b) yapıcı olan uyuşmazlık, (c) yapıcı olmayan uyum ve (d) yapıcı olmayan uyuşmazlıktır. Örneğini teşkil etmesi nedeniyle Acımasız Tanrı (2011) filmi incelenerek “yapıcı olmayan uyuşmazlık” diyaloğu betimlenmiştir. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Yapıcı olmayan uyuşmazlığın (1) içeriği, (2) yönü ve (3) süreci hakkında bilgi edinebilmek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. (1) İçeriğin incelenmesinde, tartışmanın öğeleri olan (a) tartışma konusu, (b) sav, (c) tanıtlama, (d) karşı-sav ve (c) sonuç ortaya konmuştur. (2) Yönün incelenmesinde, bireylerin niyetleri, bakış açıları ve kişilik özellikleri gün yüzüne çıkarılmıştır. (3) Sürecin incelenmesinde ise bireylerin ürettikleri sav, karşı-sav ve tanıtlamalar mercek alına alınmıştır. Üçlü analiz sonucunda, dörtlü diyalog modelinde ilk olarak, içerik, yön ve süreç bakımından farklılıkları ele alınmıştır. Ardından, içerik, dörtlü yapının oluşmasında etkisiz eleman olarak tanımlanmıştır. Yön öğesi, kendilik ve başkalık, baskı ve direnç, özgüven, iyilik, uyum ve menfaat ve esneklik; süreç öğesi ise, akıl yürütmede kabul ve itiraz, aktif ve pasif rol alma, kendiyle hesaplaşma, bilgi arayışında olma, evrensel entelektüel standartları uygulama özellikleri ile açıklanmıştır. Böylece, bir alt model olan yapıcı olmayan uyuşmazlık diyalog bu özellikler yardımıyla ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • Ackerman, Bruce. (1989). Why dialogue?. The journal of philosophy, 86(1), 5-22.
 • Arıkan, Pınar (2016). Ulusal Çıkar Çatışması ve Mezhepsel Kutuplaşma Arasında İran-Suudi Arabistan Gerginliği. ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, 38, 1-13.
 • Babacan, Mehmet. (2021). Ortadoğu’da Bölgesel Kutuplaşma Dinamikleri ve Teorik Yansımaları. Anadolu Strateji Dergisi, 3(1), 53-64.
 • Brodbeck, Felix C., Rudolf Kerschreiter, Andreas Mojzisch, Dieter Frey, and Stefan Schulz‐Hardt. "The dissemination of critical, unshared information in decision‐making groups: The effects of pre‐discussion dissent." European Journal of Social Psychology 32, no. 1 (2002): 35-56.
 • Bohm, David, Donald Factor, and Peter Garrett. "Dialogue: A proposal." Retrieved April 24 (1991): 2006.
 • Bowen, Glenn A. "Document analysis as a qualitative research method." Qualitative research journal (2009). Brown, P., Levinson, S. C., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4). Cambridge university press.
 • Cuppen, Eefje. "Diversity and constructive conflict in stakeholder dialogue: considerations for design and methods." Policy Sciences 45, no. 1 (2012): 23-46.
 • Deutsch, Morton. "Constructive conflict resolution: Principles, training, and research." Journal of social issues 50, no. 1 (1994): 13-32.
 • Dewaele, J. M., & Furnham, A. (2000). Personality and speech production: A pilot study of second language learners. Personality and Individual differences, 28(2), 355-365.
 • Güldür Güldür Show (2015) Güldür Güldür Show 85. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=_h-ikUFX46k (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2016) Güldür Güldür Show 98. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=XPwoWX6xtio (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2016) Güldür Güldür Show 110. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=287qKXgQnIA (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2019) Güldür Güldür Show 195. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=jOz1VWjxkZs (Erişim Tarihi: 10.10.2020)
 • Gündoğan, A. O. (1997). Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi. Birey Yayıncılık.
 • Fife, Stephen T. "Martin Buber's philosophy of dialogue and implications for qualitative family research." Journal of Family Theory & Review 7, no. 3 (2015): 208-224.
 • Furnham, A. (1990). Language and personality. In H. Giles & W. Robinson (Eds.), Handbook of language and social psychology (pp. 73–95). Chichester, England: Wiley
 • Hançerlioğlu, Orhan. (2012). Felsefe Ansiklopedisi: Kavramlar ve Akımlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Heppner, Puncky Paul, Bruce E. Wampold, Jesse Owen, and Kenneth T. Wang. Research design in counseling. Cengage Learning, 2015.
 • Karakaya, Şirin Kıymet. "Avrupa Birliği ekonomik entegrasyonunda ülkeler arası gelir farklılıkları ve kutuplaşma teorisi'nin geçerliliği." Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 2019.
 • Maslow, A. (2001). İnsan olmanın psikolojisi. Kuraldışı Yayınları.
 • Mendaglio, Sal, ed. Dabrowski's theory of positive disintegration. Great Potential Press, Inc., 2008.
 • Merriam-Webster. (n.d.) Overspecialization. Merriam-Webster Dictionary içinde. https://www.merriam-webster.com/dictionary/overspecialize (Erişim Tarihi: 29.11.2021)
 • Merriam-Webster. (n.d.) Dialogue. Merriam-Webster Dictionary içinde. https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue (Erişim Tarihi: 1.12.2021)
 • Piaget, Jean. Judgement and reasoning in the child. Routledge, 2002.
 • Pirie, Madsen. (2011). Girdiğiniz Her Tartışmayı Kazanmanın Yolları. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Riegel, Klaus F. "The dialectics of human development." American psychologist 31, no. 10 (1976): 689.
 • Thorne, A. (1987). The press of personality: A study of conversations between introverts and extraverts. Journal of Personality and Social Psychology, 53(4), 718.
 • Tice, Dianne M. "Self-concept change and self-presentation: The looking glass self is also a magnifying glass." Journal of personality and social psychology 63, no. 3 (1992): 435.
 • Warburton, Nigel. (2007). A’dan Z’ye Düşünmek. (S. Çalışkan, Çev.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Wach, Elise, and Richard Ward. "Learning about qualitative document analysis." (2013).
 • Yankelovich, Daniel. The magic of dialogue: Transforming conflict into cooperation. Simon and Schuster, 2001.
 • Yılmaz, C., Aygören, O., Özdemi̇r, Ö. (2012). Türkiye’de siyasi kutuplaşmayı oluşturan unsurlar: Seçmen tercihlerinde ekonomik oy verme davranışından toplumsal travma kuramına kadar bir dizi etkenin görece etkileri. Iktisat Isletme ve Finans, 27(311), 09-39.

AN EXAMINATION OF “DE-CONSTRUCTIVE DIALOGUE OF DISAGREEMENT” THROUGH THE MOVIE OF CARNAGE (2011)

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1754 - 1779, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1087655

Öz

A quadruple dialogue model was built on the components of "agreement" and "being constructive”. As a sub-model "deconstructive disagreement" dialogue, Carnage (2011) was examined through document analysis. With the content analysis, (1) content, (2) direction and (3) process of deconstructive dialogue of disagreement were explained. (1) For the content, subject of discussion, argument, demonstration, counter-argument and conclusion were revealed. (2) For the direction, intentions, perspectives, and personality traits of the individuals were brought to light. (3) For the process, arguments, counter-arguments and demonstrations produced by individuals were taken into consideration. As a result of the tripartite analysis, the differences in terms of content, direction and process were found out in the quadruple dialogue model. (1) Content is ineffective for the formation of the structure. While (2) direction is explained by the components of (2.a) self and otherness, (2.b) pressure and resistance, (2.c) self-confidence, (2.d) kindness, harmony, and benefit, and (2.e) flexibility; (3) the process is distinguished by the features of (3.a) acceptance and objection in reasoning, (3.b) taking an active and passive role, (3.c) reckoning with oneself, (3.d) seeking information, and (3.e) applying universal intellectual standards. With the help of these features, deconstructive dialogue of disagreement is uncovered.

Kaynakça

 • Ackerman, Bruce. (1989). Why dialogue?. The journal of philosophy, 86(1), 5-22.
 • Arıkan, Pınar (2016). Ulusal Çıkar Çatışması ve Mezhepsel Kutuplaşma Arasında İran-Suudi Arabistan Gerginliği. ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, 38, 1-13.
 • Babacan, Mehmet. (2021). Ortadoğu’da Bölgesel Kutuplaşma Dinamikleri ve Teorik Yansımaları. Anadolu Strateji Dergisi, 3(1), 53-64.
 • Brodbeck, Felix C., Rudolf Kerschreiter, Andreas Mojzisch, Dieter Frey, and Stefan Schulz‐Hardt. "The dissemination of critical, unshared information in decision‐making groups: The effects of pre‐discussion dissent." European Journal of Social Psychology 32, no. 1 (2002): 35-56.
 • Bohm, David, Donald Factor, and Peter Garrett. "Dialogue: A proposal." Retrieved April 24 (1991): 2006.
 • Bowen, Glenn A. "Document analysis as a qualitative research method." Qualitative research journal (2009). Brown, P., Levinson, S. C., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4). Cambridge university press.
 • Cuppen, Eefje. "Diversity and constructive conflict in stakeholder dialogue: considerations for design and methods." Policy Sciences 45, no. 1 (2012): 23-46.
 • Deutsch, Morton. "Constructive conflict resolution: Principles, training, and research." Journal of social issues 50, no. 1 (1994): 13-32.
 • Dewaele, J. M., & Furnham, A. (2000). Personality and speech production: A pilot study of second language learners. Personality and Individual differences, 28(2), 355-365.
 • Güldür Güldür Show (2015) Güldür Güldür Show 85. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=_h-ikUFX46k (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2016) Güldür Güldür Show 98. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=XPwoWX6xtio (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2016) Güldür Güldür Show 110. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=287qKXgQnIA (Erişim Tarihi: 10.10.2021)
 • Güldür Güldür Show (2019) Güldür Güldür Show 195. Bölüm Tartışma Programı. https://www.youtube.com/watch?v=jOz1VWjxkZs (Erişim Tarihi: 10.10.2020)
 • Gündoğan, A. O. (1997). Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi. Birey Yayıncılık.
 • Fife, Stephen T. "Martin Buber's philosophy of dialogue and implications for qualitative family research." Journal of Family Theory & Review 7, no. 3 (2015): 208-224.
 • Furnham, A. (1990). Language and personality. In H. Giles & W. Robinson (Eds.), Handbook of language and social psychology (pp. 73–95). Chichester, England: Wiley
 • Hançerlioğlu, Orhan. (2012). Felsefe Ansiklopedisi: Kavramlar ve Akımlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Heppner, Puncky Paul, Bruce E. Wampold, Jesse Owen, and Kenneth T. Wang. Research design in counseling. Cengage Learning, 2015.
 • Karakaya, Şirin Kıymet. "Avrupa Birliği ekonomik entegrasyonunda ülkeler arası gelir farklılıkları ve kutuplaşma teorisi'nin geçerliliği." Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 2019.
 • Maslow, A. (2001). İnsan olmanın psikolojisi. Kuraldışı Yayınları.
 • Mendaglio, Sal, ed. Dabrowski's theory of positive disintegration. Great Potential Press, Inc., 2008.
 • Merriam-Webster. (n.d.) Overspecialization. Merriam-Webster Dictionary içinde. https://www.merriam-webster.com/dictionary/overspecialize (Erişim Tarihi: 29.11.2021)
 • Merriam-Webster. (n.d.) Dialogue. Merriam-Webster Dictionary içinde. https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue (Erişim Tarihi: 1.12.2021)
 • Piaget, Jean. Judgement and reasoning in the child. Routledge, 2002.
 • Pirie, Madsen. (2011). Girdiğiniz Her Tartışmayı Kazanmanın Yolları. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Riegel, Klaus F. "The dialectics of human development." American psychologist 31, no. 10 (1976): 689.
 • Thorne, A. (1987). The press of personality: A study of conversations between introverts and extraverts. Journal of Personality and Social Psychology, 53(4), 718.
 • Tice, Dianne M. "Self-concept change and self-presentation: The looking glass self is also a magnifying glass." Journal of personality and social psychology 63, no. 3 (1992): 435.
 • Warburton, Nigel. (2007). A’dan Z’ye Düşünmek. (S. Çalışkan, Çev.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Wach, Elise, and Richard Ward. "Learning about qualitative document analysis." (2013).
 • Yankelovich, Daniel. The magic of dialogue: Transforming conflict into cooperation. Simon and Schuster, 2001.
 • Yılmaz, C., Aygören, O., Özdemi̇r, Ö. (2012). Türkiye’de siyasi kutuplaşmayı oluşturan unsurlar: Seçmen tercihlerinde ekonomik oy verme davranışından toplumsal travma kuramına kadar bir dizi etkenin görece etkileri. Iktisat Isletme ve Finans, 27(311), 09-39.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu Seher ÇALIKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4085-8330
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 14 Mart 2022
Kabul Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Çalıkoğlu, B. S. (2022). “YAPICI OLMAYAN UYUŞMAZLIK” DİYALOĞUNUN ACIMASIZ TANRI (2011) FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ* . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1754-1779 . DOI: 10.17755/esosder.1087655

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.