Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1632 - 1650, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1094786

Öz

Araştırma kapsamında inşaat sektöründeki çalışanların İSG hakkındaki genel görüşlerinin işyerindeki İSG faaliyetleri hakkındaki algılarında ne şekilde bir farklılaşma meydana getirdiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, yüksek riskli sektördeki çalışanların genel İSG algılarının işyerindeki İSG uygulamalarını anlamlandırmasında önemli bir yere sahip olup olmadığını tespit etme açısından önemlidir. Araştırma kapsamında inşaat sektöründe çalışan 187 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin seçiminde tesadüfi örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise Tek Yönlü ANOVA Testi kullanılmıştır. Çalışanların genel olarak İSG algılarının onların işyerindeki İSG faaliyetlerini algılamalarında anlamlı farklılıklara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından hareketle firmalara çalışanların İSG faaliyetlerinde daha fazla rol almalarını sağlamları, eğitimlerin sıklaştırılması, güvenli davranışlara yönlendirilmesi, yüksek riskli sektörlerde çalışanların faaliyette bulundukları iş ortamının İSG kriterlerine uygun hale getirilmesi önerilir.

Kaynakça

 • Akboğa Kale, Ö. ve Yanık, S. (2018). İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 639-651.
 • Akyüz, K. C., Yıldırım, İ, Akyüz, İ. ve Ersen, N. (2018). Orman ürünleri sanayi sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışan algısının incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19(2), 154-166.
 • Alkış, H. ve Taşpınar, Y. (2012). İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde yeni yaklaşımlar, demir çelik sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği algısı: Konya örneği. IISS12 Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Nisan 2012, Karabük, 1190- 1196.
 • Arslan, R. ve Şen Demir, Ş. (2020). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve tutumları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.25, S.4, 539-556.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. BEÜ SBE Dergisi,7(1), 231-274.
 • Bertan, B. ve Arpat, B. (2019). Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin özel güvenlik sektöründe değerlendirilmesi. II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), June 20-21-22, Bandırma, Türkiye, 232-241.
 • Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 8-22.
 • Cam, E., Atan, M., Çelik, E., Yazar Aslan, B. ve Boz Eravcı, D. (2017). İmalat sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algısı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 189-200.
 • Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. New York: John Wiley & Sons.
 • ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi), (2017). Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği algısı. Ankara.
 • Çivici, T. ve Çalım, G. (2019). İş güvenliği uzmanlarının tehlike algıları üzerinde etkili olan faktörler: İnşaat sektöründe bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 21-29.
 • Güllüoğlu, E. N. ve Güllüoğlu, A. N. (2019). Türkiye inşaat sektöründe istihdam ve iş kazalarının analizi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(2), 65‐81. DOI: 10.33720/kisgd.622008
 • Hair, J.F. Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L. ve Black, W.C. (2014). Multivariate data analysis. New York, Macmillan.
 • Hoşten, G. ve Eren, Ö. (2021). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi: Bir vakıf üniversitesi üzerinde bir inceleme. European Journal of Science and Technology, (22), 101-108.
 • Müngen, M. U. (2011). İnşaat sektörümüzdeki başlıca iş kazası tipleri. TMH, 469, 32-39. Olcay, Z. F. (2021). İş sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 678-685.
 • Şahmaran, T., Kar, H. ve Arısal, İ. (2019). İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programında verilen eğitim ve öğretimin iş sağlığı ve güvenliği algısı üzerine etkisi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1797-1827. DOI: 10.26466/opus.565166
 • Şentürk, Y. ve Sunal, N. (2018). Ameliyathanede çalışan sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği algısının belirlenmesi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2(2), 75-85.
 • Tan, F. Z. ve Çalışkan, S. (2018). Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik algılarının analizi üzerine bir araştırma. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2(1), 31-44.
 • TÜRK-İŞ (2015). İş sağlığı ve güvenliği ders notları. Ankara: TÜRK-İŞ.
 • Üngüren, E. ve Koç, T. S. (2015). İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları performans değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(2), 124-144.
 • Yavan, Ö. (2017). Yeraltı madenciliğinde risk ve kadercilik algılarının iş güvenliği algısı üzerindeki etkisi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1), 58-64.
 • Yıldız, A., Metin Gemici, E., Z. ve Gör Güzel, K. (2021). Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (2), 746-754.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökten ÖNGEL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
0000-0002-4165-3601
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 28 Mart 2022
Kabul Tarihi 7 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Öngel, G. (2022). İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1632-1650 . DOI: 10.17755/esosder.1094786

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.