Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF THE USE OF THE 4MAT TEACHING MODEL IN TEACHING PROBABILITY SUBJECTS BY DATA ANALYSIS ON THE ACADEMIC SUCCESS OF SECONDARY SCHOOL 8TH STUDENTS AND THE STABILITY OF KNOWLEDGE

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1478 - 1494, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1102800

Öz

The purpose of this research is to examine the effect of using the 4MAT teaching model in teaching probability subjects through data analysis on the academic achievement and retention of knowledge of 8th grade secondary school students. The study group of the research consisted of 8th grade students studying in two village schools located in the central district of a province in the south of Turkey. The research was carried out with a total of 64 students, 21 of whom were in the Experimental 1, 21 in the Experimental 2 and 22 in the Control group. The quasi-experimental design model with pretest posttest control group was used in the research. During the research, the experimental groups were taught with the 4MAT teaching model, while the control group was taught a teaching stipulated by the curriculum. As a data collection tool, "Probability Achievement Test with Data Analysis" consisting of 20 multiple-choice questions prepared by the researcher was used. In the analysis of the data obtained from the achievement test, the SPSS 22 package program was used and the result of covariance analysis (ANCOVA) was examined. When the data obtained as a result of ANCOVA analysis were examined, it was seen that there was a significant difference between the academic achievement point averages of the experimental groups in which the 4MAT teaching model was applied, in favor of the experimental groups, compared to the average achievement score of the control group, which was taught with the method prescribed by the mathematics course curriculum. Similarly, it was observed that the permanence test scores of the experimental groups created a statistically significant difference compared to the permanence test scores of the control group.

Kaynakça

  • Referans 1 : Arun, A. ve Singaravelu, G. (2018). Brain-based learning: a tool for meaningful learning in the classroom. International Journal of Research, 7(9), 766-771.
  • Referans 2 : Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim Yayınları.

VERİ ANALİZİ İLE OLASILIK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİ KULLANIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1478 - 1494, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1102800

Öz

Araştırmanın amacı veri analizi ile olasılık konularının öğretiminde 4MAT öğretim modeli kullanımının ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin güney bir ilinin merkez ilçesinde bulunan iki köy okulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Araştırma 21’i Deney 1, 21’i Deney 2 ve 22’si ise Kontrol grubu olmak üzere toplam 64 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu seçkisiz desen modeli kullanılmıştır. Araştırma esnasında deney gruplarına 4MAT öğretim modeliyle öğretim gerçekleştirilirken kontrol grubuna ders kitabına dayalı bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan çoktan seçmeli toplam 20 sorudan oluşan ‘‘Veri Analizi ile Olasılık Başarı Testi’’ kullanılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin analizinde ise SPSS 22 paket programı kullanılmış ve buradan kovaryans analiz (ANCOVA) sonucuna bakılmıştır. ANCOVA analiz sonucunda elde edilen verilere bakıldığında 4MAT öğretim modeli uygulanan deney gruplarının akademik başarı puan ortalaması ders kitabına dayalı öğretim gerçekleştirilen kontrol grubunun başarı puan ortalamasına göre deney grupların lehine olacak şekilde aralarında anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür. Benzer şekilde deney gruplarının kalıcılık test puanlarının kontrol grubu kalıcılık test puanına göre istatistiki açıdan anlamlı fark oluşturduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Referans 1 : Arun, A. ve Singaravelu, G. (2018). Brain-based learning: a tool for meaningful learning in the classroom. International Journal of Research, 7(9), 766-771.
  • Referans 2 : Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali ŞAHİN> (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1389-670X
Türkiye


Ali BOZKURT>
Gaziantep
0000-0002-0176-4497
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 13 Nisan 2022
Kabul Tarihi 24 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA Şahin, A. & Bozkurt, A. (2022). VERİ ANALİZİ İLE OLASILIK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİ KULLANIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1478-1494 . DOI: 10.17755/esosder.1102800

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.