Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84, 1967 - 1990, 08.10.2022
https://doi.org/10.17755/esosder.1141748

Öz

Öğretmenlik meslek kanununa yönelik uzun süreden bu yana devam eden çalışmalar ve öğretmenlik meslek kanunun 14.02.2022 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmalar yeniden başlamıştır. Bu araştırmada güncel bir probleme dönüşen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili öğretmen görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Mardin ve ilçelerinde görev yapan 65 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, amaçlı örnekleme çeşidi olan maksimum çeşitlik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu oluşturulurken eğitim durumu, yaş ve mesleki kıdem çeşitlilikleri dikkate alınmıştır. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve uzman görüşü alınarak uygulanmıştır. Görüşme formu beş açık uçlu sorudan oluşturulmuş ve görüşme esnasında verilen cevaplar çerçevesinde soru sayısı arttırılmıştır. Bu araştırmada görüşülen bireylerin görüşlerini etkili bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılar yapılarak betimsel, toplanan verileri açıklayarak kavramlara ve ilişkilere ulaşmak amacıyla içerik ve araştırmada çıkan öğelerin görülme sıklığını ortaya koymak için frekans analizi yapılmıştır. Çalışmada veriler analiz edilip değerlendirildiğinde alt problemlere göre ulaşılan sonuçların, ekonomi, liyakat, eşitlik, adalet ve itibar konuları ile ilgili oldukları görülmektedir.

Kaynakça

 • Aksarı, M. (1997). Yabancı ülkelerde öğretmen yetiştirme sistemi. Eğitim ve Yaşam Dergisi, 5(1), 49-56.
 • Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2008). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Commission/EACEA/Eurydice, E. (2018). Teaching careers in Europe: Access, progression and support. Luxembourg: Publications Office of the European Union.doi:10.2797/309510. (E.T: 10.06.2022).
 • Çelikkaya, H. (2009). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Göker, S. D. ve Gündüz, Y. (2017). Dünya Ölçeğinde Öğretmenlerin Saygınlık Statüsü ve Özlük Haklar. Ankara: MEB. Yayıncılık.
 • MUT (MALTA UNİON OF TEACHERS). (2008). Pay And Conditions Salaries (Monthly) In Europe As On January 2008 In Euros. http://www.mut.org.mt/conditions.htm (E.T: 10.06.2022).
 • OECD. (2012). Education at a Glance 2012. OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi. org/10.1787/eag-2012-en (E.T: 18.06.2022).
 • Oktay, A. (1991). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Nitelikleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 187-193.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Shangai-China Teacher and Principal Quality. (t.y). http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/shanghai-china/shanghaichina-teacher-and-principal-quality/. E.T: 14.06.2022.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tezcan, M. (1994). Eğitim Sosyolojisi, Zirve Ofset, Ankara.
 • Titrek, O. (2006). Öğretmenlik Mesleği. Eğitim Bilimine Giriş. (Editör: Ş.Şule Erçetin Necmettin Tozlu), Ankara: Hegem Yayınları, 311-338.
 • Türk Dil Kurumu . (2020, Haziran 15). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ (E.T: 11.06.2022).
 • UNESCO. (2011). World data on education (7th Edition). (IBE/2011/CP/WDE/II) Geneva: UNESCO/International Bureau of Education.
 • Varkey GEMS Foundation. (2013). Teacher Status Index. London.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulğafur İŞ> (Sorumlu Yazar)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8858-8387
Türkiye


Fırat BİREL>
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7463-9067
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ekim 2022
Başvuru Tarihi 6 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 26 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 84

Kaynak Göster

APA İş, A. & Birel, F. (2022). ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (84) , 1967-1990 . DOI: 10.17755/esosder.1141748

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.