Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 869 - 911 2019-08-27

HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM

Âdem CEYHAN [1] , Bülent ŞIĞVA [2]


İslam dünyasında Allah sevgisinden sonra Peygamber sevgisi diğer sevgilerin başında yer alır. Peygamber sevgisi, şair ve yazarlar üzerinde de derin izler bırakmış; bu sebeple her Müslüman millete mensup edebî şahsiyetler tarafından Hz. Muhammed çeşitli yönlerden söz konusu edilerek farklı şekil ve türde birçok eser kaleme alınmıştır. Bu konuda yazılan manzum eserler, kaside, gazel, mesnevi, kıt’a vb. nazım şekilleriyle meydana getirilmiş naat, siyer, mevlid, hilye, şemail, kırk hadis, yüz hadis gibi türlere ayrılır. Bu edebî türlerden biri de manzum veya mensur tarzda kaleme alınan miraciyelerdir. Hz. Peygamber’in isra ve miraç mucizesinin anlatıldığı miraciyelerde ayet ve hadislere, İslam kültürüne ait mefhumlara da yer verilir.


Miraciye türünde şiirler kaleme alan edebî şahsiyetlerden biri de 19. asır

Osmanlı devlet adamları ve şairlerinden Hacı İzzet Paşa’dır. İzzet Paşa’nın (1813-1893), miraciye türünden şiirlerini içine alan eserde üçü mesnevi, biri murabba şeklinde olmak üzere dört manzumesi vardır. Bu makalede Hacı Ahmed İzzet Paşa’nın hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra anılan dört manzumesi şekil ve muhteva yönünden incelenmiş; yeni harflere çevrilmiş ve geniş okuyucu kitlesince anlaşılabilsin fikriyle günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 

Hz. Muhammed, Hacı Ahmed İzzet Paşa, miraciye
 • Ahmed İzzet Paşa (2019). Dîvân, (Haz. Âdem Ceyhan- Bülent Şığva), İstanbul.
 • AKAR, Metin (1987). Türk Edebiyatında Manzum Mi’râc-Nâmeler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • AKKUŞ, Metin (2007). Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar. Erzurum: Fenomen Yayınları.
 • BOZKURT, Nebi (2002). “Kubbetü’s-sahre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 26, ss. 304-308.
 • CEYHAN, Âdem (2007). “Ahmed İzzet Paşa’nın Edebî Şahsiyeti ve Bazı Şiirleri”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 21-25 Mayıs, C. 2, ss. 321-352.
 • Diyarbekir Vilâyeti Mektupcusu İzzetlü Saîd Efendi’nin Mecmûa-i Eş‘ârından İntihâb Olunan Âsâr-ı Manzûmedir (1288/1871). Diyarbekir Vilâyeti Matbaası.
 • ESİR, Hasan Ali (2009). “Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 39, ss. 683-708.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2006). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî (1418/ 1997). Keşfü’l-hafâ’ ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme’ştehere mine’l-ehâdîs ‘alâ elsineti’n-nâs, Beyrut.
 • KUZUCU, Kemalettin (2012). “Ahmed İzzet Paşa’nın Edirne Valiliği”, Edirne’nin Fethi’nin 650. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne, ss. 163-184.
 • KÜÇÜK, Abdurrahman (1992). “Beytülma‘mûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 6, ss. 94-95.
 • Muhammed Bin Süleyman er-Rûdânî (2011). Büyük Hadis Külliyatı Cem‘u’l-Fevâid. (Çev. Naim Erdoğan), 3 Cilt. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • ÖZ, Mustafa- UZUN, Mustafa (1992). “Burak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 6, ss. 417-419.
 • Süleyman Çelebi (1989). Mevlid, (Haz. Faruk K. Timurtaş), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • TAŞPINAR, İsmail – ZÜLFE, Ömer (2007). “Refref”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 34, ss. 534-35.
 • ULUDAĞ, Süleyman – UZUN, Mustafa (2009). “Sidretü’l-müntehâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 37, ss. 151-53.
 • UZUN, Mustafa (2005). “Mi’râciyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 30, ss. 135-140.
 • ÜÇER, Müjgân (2007). “Sivas’ın Ünlü Valilerinden Hacı Ahmed İzzet Paşa (1813-1893)”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 21-25 Mayıs, C. 1, ss. 321-334.
 • YAVUZ, Yusuf Şevki (2002). “Kürsî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 26, ss. 572-73.
Birincil Dil tr
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9680-6580
Yazar: Âdem CEYHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-7447-9064
Yazar: Bülent ŞIĞVA
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { estad594700, journal = {Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]}, issn = {2651-3013}, eissn = {2651-3013}, address = {kayaokay\_2323@hotmail.com}, publisher = {İlyas KAYAOKAY}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {869 - 911}, doi = {}, title = {HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM}, key = {cite}, author = {Ceyhan, Âdem and Şığva, Bülent} }
APA Ceyhan, Â , Şığva, B . (2019). HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM . Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] , 2 (2) , 869-911 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estad/issue/48330/594700
MLA Ceyhan, Â , Şığva, B . "HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM" . Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2 (2019 ): 869-911 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/estad/issue/48330/594700>
Chicago Ceyhan, Â , Şığva, B . "HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM". Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2 (2019 ): 869-911
RIS TY - JOUR T1 - HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM AU - Âdem Ceyhan , Bülent Şığva Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] JF - Journal JO - JOR SP - 869 EP - 911 VL - 2 IS - 2 SN - 2651-3013-2651-3013 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM %A Âdem Ceyhan , Bülent Şığva %T HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM %D 2019 %J Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] %P 2651-3013-2651-3013 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ceyhan, Âdem , Şığva, Bülent . "HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM". Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2 / 2 (Ağustos 2019): 869-911 .
AMA Ceyhan  , Şığva B . HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM. ESTAD. 2019; 2(2): 869-911.
Vancouver Ceyhan  , Şığva B . HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches]. 2019; 2(2): 869-911.
IEEE Â. Ceyhan ve B. Şığva , "HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM", Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], c. 2, sayı. 2, ss. 869-911, Ağu. 2019