Cilt: 12 Sayı: 2, 26.07.2023

Yıl: 2023

2010 yılından bu yana yayınlanmakta olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (eski adıyla Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C - Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji) Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 2010 yılından 2015 yılına kadar, yılda iki kez düzenli olarak basılan dergimiz, 2016 yılından itibaren sadece elektronik olarak basılmaktadır.

01.01.2020 tarihinden itibaren, yalnızca - İngilizce - makaleler değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarihten önce gelen Türkçe makalelerin değerlendirmeleri devam edecek ve yayınlanabilecektir.

Dergi, aşağıda verilmiş olan yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki derleme, teknik not ve araştırma makalelerini yayımlar; Genel Biyoloji, Moleküler ve Yapısal Biyoloji, Genetik, Bitki Biyolojisi, Hayvan Biyolojisi, Hidrobiyoloji ve Oşinografi, Çevre Biyolojisi, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya ve Biyofizik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık. 

Tüm makaleler, derginin internet adresi üzerinden gönderilmelidir.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi gereklidir. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması sözkonusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale iptal edilecektir.

Dergiye gönderilen makalelerin, derginin amaç ve kapsamı dışında olması halinde, editör/hakemlere gönderilmeden önce Baş Editör tarafından reddedilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca Stil Editörü tarafından yapılan inceleme sonucunda derginin yazım kurallarına uymayan makaleler yazarlara iade edilerek düzeltme yapmaları istenecektir. Hakem değerlendirmesinden geçip kabul edildikten sonra makalede herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilemez. Kabul edilen makale dergide yayımlanmadan önce son kontroller için dergi sekreteryası tarafından sorumlu yazara gönderilir ve onay alındıktan sonra basıma geçilir. Yapılan tüm kontrollere rağmen herhangi bir hata olması durumunda, takip eden sayıda düzeltme yapılacaktır. Ancak bu durum onay alınan son baskı metninde, yazar tarafından yapılmış olan hataları kapsamaz. Makalede bir başkasının fikirleri veya sözcüklerinin orijinal halinde veya çok az değiştirilerek kullanımı ya da değiştirilmeksizin ve referans verilmeksizin kullanılması doğrudan intihal olarak değerlendirilir ve tolere edilmez. Sisteme yüklenen tüm makaleler için iThenticateR taraması yapılacaktır. Alınan iThenticate® raporuna göre makale kabul veya reddedilecektir (bkz. Etik Konular / İntihal) .  

 

MAKALENİN HAZIRLANMASI

(Şablon dosyasını indirmek için tıklayınız.)


Stil ve Format: Makaleler tek kolon halinde, tek-ara ve tüm yönlerden 2,5 cm boşluk olacak şekilde, Times New Roman yazı karakteri ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Makalenin her sayfası, başlık sayfası, kaynaklar, tablolar vb. mutlaka numaralandırılmalıdır. Makalenin tüm kopyalarındaki her bir sayfa, birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Makale mutlaka Word dokümanı (*.doc, *.docx vb.) olarak yüklenmeli, *pdf formatında yükleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Dergiye İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

Semboller, Birimler ve Kısaltmalar: Standart kısaltmalar ve birimler kullanılmalı, SI birimleri tercih edilmelidir. Kısaltmalar metinde ilk geçtiği yerde açıklanmalı, başlık ve özette bunlardan kaçınılmalıdır. Kimyasalların bilinen isimleri kullanılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik veya bu mümkün değilse altı çizili olarak kullanılmalıdır.

Makale İçeriği: Makale mantıklı bir sıralama ve numaralama bölümlerinden oluşmalıdır. Temel bölümler Arap numaralama sistemi ile numaralanmalı (1. Giriş, 2. Problemin Formülasyonu vb. gibi) ve alt bölümler 1.1, 1.2., vb. şeklinde sıralanmalıdır. Teşekkür veya Kaynaklar bölümünün numaralandırılmasına gerek yoktur. Makalenin yapısı mümkünse şu şekilde oluşturulmalıdır: Giriş, Materyal ve Yöntem (veya Deneysel Çalışma), Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç/Değerlendirme.  

Başlık ve İletişim Bilgileri

İlk sayfada cümle şeklinde makalenin başlığı, yazarların isimleri (soyadları büyük harfle) ve tüm yazarların kurumları (Bölüm, Fakülte, Üniversite, Şehir, Ülke) ve e-mail adresleri verilmeli, sorumlu yazar ayrıca belirtilmelidir. İlk sayfada başlık, özet ve anahtar kelimeler  bulunmalıdır.  

Özet

Özet, araştırma ve sonuçları içermeli ve 300 kelimeden fazla olmamalıdır.  Times New Roman yazı karakteri ve 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler

İndeksleme amacıyla kullanılabilecek şekilde 3-5 anahtar kelime verilmelidir.

Giriş

Bu bölümde motivasyon veya araştırmanın amacı ile olası sorulara cevap verilebilmeli ve genel bir tarihsel açıklama yapılmalıdır.

Yöntem

Makaledeki çalışma yöntemiyle ilgili yeterli bilgi verilmelidir. Deneysel tasarım, örnekleme yöntemleri ve istatistiksel yöntemler açıkça tanımlanmalı, özellikle makale için önemli olan saha çalışmaları, simülasyonlar veya deneyler açıklanmalıdır. Eğer bir ürün, cihaz vb. kullanımı söz konusu ise üreticinin ismi, markası, model numarası vb. bilgiler verilmelidir.  

Sonuçlar

Sonuçlar kısaca ve yorumlanmadan net bir şekilde verilmelidir.

Tartışma

Makalenin özellikle amaçlanan çıktılarına odaklanılmalıdır. Çalışmada elde edilen sonuçlarla diğer kaynaklardaki veriler dikkatle ayrıştırılmalıdır. Sonuçlar bu bölümde yorumlanmalıdır.

Sonuç / Değerlendirme

Araştırmanın ana değerlendirmesi net bir şekilde yapılmalı ve elde edilen sonuçların önemi ve ilişkisi açıklanmalıdır. Özet gösterimler yer alabilir. 

Teşekkür

Kişilere, bütçe sağlayan kurumlara, fonlara, kaynaklardan önce teşekkür edilmelidir. Fonlama yapan organizasyonların tam isimleri verilmelidir.

Kaynaklar

Metin içerisindeki atıflar köşeli parantez içinde numaralandırma şeklinde verilmelidir. Makalenin sonunda verilen kaynak numaraları, metin içinde geçiş sıralarına göre verilmelidir. Yazar sayısı 10 veya daha fazla olmadıkça, tüm yazarların isimleri verilmeli, yazar sayısının 10’dan fazla olması halinde “et al.” “vd.” şeklinde yazılmalıdır. Bireysel olarak köşeli parantez kullanılmamalı [2], [3], [5]–[9], kaynaklar tek bir köşeli parantez içinde [2,3,5–9] şeklinde verilmelidir. Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış veriler, internet siteleri veya diğer yayınlanmamış malzemeler kaynak olarak gösterilmemeli, zorunlu olunması durumunda bu tarz malzemeler metinde parantez içinde gösterilmelidir. Yayınların İngilizce dilinden başka bir dilde olması durumunda, eğer varsa İngilizce başlığı verilmeli ve “makale Türkçe, özeti İngilizce” şeklinde bir açıklama yapılmalıdır. Eğer yayın İngilizce olarak yayınlanmamış ise orijinal başlığıyla referans verilmeli, başlık tercüme edilmeye çalışılmamalıdır. Kaynaklar aşağıdaki şekilde verilmelidir (noktalama ve büyük harflere çok dikkat edilmelidir):   

Dergi Makaleleri

Dergi başlığı ISI Web of Science kısaltması şeklinde verilmelidir.

Guyon I, Elisseeff A. An introduction to variable and feature selection. J Mach Learn Res 2003; 3: 1157-1182.

Izadpanahi S, Ozcınar C, Anbarjafari G, Demirel H. Resolution enhancement of video sequences by using discrete wavelet transform and illumination compensation. Turk J Elec Eng & Comp Sci 2012; 20: 1268-1276.

Kitaplar

Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, NY, USA: Wiley, 2004.

Kennedy J, Eberhart R. Swarm Intelligence. San Diego, CA, USA: Academic Press, 2001.

Kitapta Bölüm

Poore JH, Lin L, Eschbach R, Bauer T. Automated statistical testing for embedded systems. In: Zander J, Schieferdecker I, Mosterman PJ, editors. Model-Based Testing for Embedded Systems. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2012. pp. 111-146.

Konferans Bildirileri

Li RTH, Chung SH. Digital boundary controller for single-phase grid-connected CSI. In: IEEE 2008 Power Electronics Specialists Conference; 15–19 June 2008; Rhodes, Greece. New York, NY, USA: IEEE. pp. 4562-4568.

Tezler

Boynukalın Z. Emotion analysis of Turkish texts by using machine learning methods. MSc, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012.

Tablo ve Şekiller

Tablo dışındaki tüm gösterimler (fotoğraflar, çizimler, grafikler vb.) “Şekil” olarak etiketlenmelidir. 

Tüm tablo ve şekiller, “Tablo 1, Şekil 2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Başlıklar cümle şeklinde yazılmalıdır (“Örneklerin makroskopik görünümleri” gibi). Şekillerde daima Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Eğer ×, μ, η, or ν gibi semboller kullanılmış ise bu semboller Word içindeki Semboller menüsünden eklenmelidir. Tüm tablo ve şekiller metin içinde veriliş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillere yapılan atıflarda büyük harf kullanılmalı ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır (yani, “Şekil 2’de gösterildiği gibi” yazılabilir. “Şek.2” veya “şekil 2” kullanılmamalıdır).

 

Görüntülerin çözünürlüğü, 16 cm. genişliğe ayarlandığında 118 pixels/cm’den daha az olmamalıdır. Görüntüler 1200 dpi çözünürlükte taranmalı ve “jpeg” veya “tiff” formatında yüklenmelidir. Grafikler ve diyagramlar 0,5-1 punto arasında çizilmelidir. Taranmış veya fotokopisi çekilmiş grafik veya diyagramlar kabul edilmez. Şekil ve grafikler, diyagramlar veya çizimler modifiye edilebilir formatta olmalıdır.

Tablo ve şekiller, başlık, isim, kolon başlıkları ve dip notlar 16x20 cm’yi geçmemeli ve 8 cm genişlikten daha küçük olmamalıdır. Tüm tablolarda, Word içindeki “Tablo oluştur” sekmesi kullanılmalı, metinde veya tablolarda boşluklarda sekme kullanılmamalıdır. 

Değerlendirme ve Yayımlama

Hakem değerlendirmeli bir dergi olarak amacımız, bilimsel bilgi ve anlayışı geliştirmektir. Tüm yayınların doğru ve orijinal bir çalışmayı temsil ettiğinden ve hakem değerlendirme sürecimizin önyargısız olarak yapılandırıldığından emin olmak için, yayın suistimali ile ilgili COPE (Committee on Publication Ethics)’un etik standartlarına bağlı ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile sürecin yönetilmesi sağlanmaktadır. Tüm yazarlar, hakemler ve editörler tarafından uyulması gereken bir dizi etik ilke belirlenmiştir.
Dergilerimize gönderilen tüm makaleler, derginin kapsamı ile olan ilgisi, dil, yazım talimatları, bilime ve özgünlüğe uygunlukları açısından, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gerekliliklerde göz önüne alınarak ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yetersiz veya yazar yönergelerine uymayan makaleler hakem incelemesi yapılmadan reddedilebilir.
Konu Editörleri ve alanında uzman araştırmacı hakemler, dergimize gönderilen bilimsel makaleleri değerlendirir. Değerlendirme sürecine kör bir hakem değerlendirme politikası uygulanır. Baş Editör gerekli gördüğü takdirde makale için bir Editör görevlendirebilir veya makalenin bilimsel değerlendirmesini kendisi yapabilir. Editörler ayrıca makalenin bilimsel değerlendirmesi için hakemler atayabilir ve hakemlerin raporlarına dayanarak kararlarını verebilirler. Yazının yayımlanmasıyla ilgili nihai kararı Baş Editör verir.
Makaleler, Baş Editör tarafından, COPE (Committee on Publication Ethics)’un ilkelerine uygun olarak yayımlanmak üzere kabul edilir. Yazarlar bu bilgilere dergilerin web siteleri aracılığıyla (https://publicationethics.org/) çevrimiçi olarak erişebilirler. Makaleler, yayımlanmadığı ve başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmeyeceği kabul edilerek, değerlendirmeye alınır. Yazarlar, makalenin ve ana içeriğinin daha önce başka bir dergide yayımlanmadığını veya yayımlanmak üzere gönderilmediğini onaylamalıdır.
Dergi; yazarlar, editörler ve hakemler için yüksek kaliteli etik standartlarını karşılamak için Yayın Politikası ve Etik yönergelerini uygular:

Baş Editörün / Yardımcı Editörün Görevleri

Dergi Baş Editörü ve Yardımcı Editör, sürecin adil, zamanında, eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakla görevlidir.
Baş Editörün başlıca sorumlulukları şunlardır:
• Yayımlanmaya uygun çalışmaları seçmek ve uygun olmayan çalışmaları reddetmek,
• Önemli çalışmaları belirleyerek dergiye yüksek kalitede çalışma teminini sağlamak,
• Derginin etki faktörünü artırmak ve yayım takvimini sürdürmek,
• Derginin gelişimi için stratejik girdi sağlamak,

Alan Editörlerinin Görevleri

Editörlerin temel sorumlulukları şunlardır:
• Bir editör, makaleyi yayım için tarafsız bir şekilde değerlendirmeli ve milliyet, etnik köken, siyasi inanç, ırk, din, cinsiyet, kıdem veya yazarların kurumsal bağlantılarını gözetmeksizin her birini kalitesine göre değerlendirmelidir. Editörler, potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda herhangi bir atamayı reddetmelidir.
• Editörler, hakemlere gönderilen belgelerin yazar hakkında bilgi içermediğinden emin olmalı ve bunun tersini de sağlamalıdır.
• Editörler, hakaret içeren ifadeler içermedikçe, hakemlerin yorumları ile kararlarını yazarlara bildirmelidir.
• Editörler, yazar tarafından önerilen bir kişinin hakem olarak atanmaması gerektiği yönünde gelen taleplere saygı göstermelidir.
• Editörler ve tüm personel, gönderilen makalenin gizliliğini garanti etmelidir.
• Editörlerin, reddettikleri/kabul ettikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması olmamalıdır. Editörler, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya ve dergiyi sürekli geliştirmeye çalışmalıdır.

Hakemlerin Görevleri

Hakemlerin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Hakemler makalelerle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalı ve onlara ayrıcalıklı bilgi olarak muamele etmelidir.
• İncelemeler tarafsız bir şekilde, yazara yönelik hiçbir kişisel eleştiri olmadan yürütülür.
• Hakemler, karar sürecine yardımcı olur ve görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.
• Hakemler, incelemelerini derginin belirlediği zaman aralığında ( maksimum otuz beş (35) gün) içinde tamamlamalıdır. Hakem, makalenin incelemesini belirtilen süre içinde tamamlamasının mümkün olmadığını düşünürse, makalenin başka bir hakeme gönderilebilmesi için editörle iletişim kurmalıdır.
• Gönderilen bir çalışmada açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın yazılı izni olmadan bir hakemin kişisel araştırmasında kullanılmamalıdır. Yayımlanmamış bir çalışmada yer alan bilgiler gizli kalacaktır ve hakem tarafından kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.
• Hakemler, rekabet, iş birliği veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri incelememelidir.
• Hakemler, yazar tarafından atıf yapılmamış makalelerdeki benzer yayımlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakemler ayrıca, makale ile yayımlanmış veya yayımlanmamış diğer materyaller arasında önemli benzerlikler veya örtüşmeler olduğu konusunda Editörleri bilgilendirmelidir.

Yazarların Görevleri

Yazarların temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yazar(lar), materyalin daha önce yayımlanmamış olduğunu ve makalenin herhangi bir hakkını başka bir yere devretmediklerini teyit etmelidir.
• Yazar(lar) çalışmanın orijinalliğini sağlamalıdır.
• Yazar(lar) intihal veya kendi kendine intihal yapmamalıdır.
• Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki;
* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
İzinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.
Ayrıca, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
• Yazar(lar), veri sahteciliği şüphesi varsa, çalışmanın verilerini ve ayrıntılarını editöre vermelidir. Sahte veriler tolere edilmeyecektir. Şüpheli veriler içeren herhangi bir makale kabul edilmeyecektir. Uydurma veya sahte veriler içerdiği tespit edilen bir yayın geri çekilecektir.
• Yazar(lar) iş, araştırma giderleri, danışman giderleri ve fikri mülkiyet gibi çıkar çatışmasına neden olabilecek her şeyi açıklığa kavuşturmalıdır.
• Yazar(lar) derginin gönderim yönergelerine uymalıdır.
• Yazar(lar) herhangi bir zamanda, gönderilen makalede önemli bir hata veya yanlışlık tespit ederse, hata veya yanlışlık ile ilgili editörü bilgilendirmelidir.
• Yazar(lar), çalışmalarının sonuçlarını veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışmasını yazılarında açıklamalıdır. Tüm finansal destek kaynakları yayın içerisinde “Teşekkür” veya “Destek” başlığı altında belirtilmelidir.
• Sorumlu yazar(lar), tüm uygun olmayan ortak yazarların makalede yer almadığından ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve makalenin gönderilmesini kabul ettiğinden emin olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma çalışmalarının önemli yönlerine katılmış olan diğer kişiler, katkıda bulunanlar olarak kabul edilmeli ve “Yazar Katkısı” başlığı altında listelenmelidir.


Yayınların İptali ve İadeler


Çalışmalar, özgünlüğünü ve güvenilirliğini artırmak ve etik ihlalleri önlemek amacıyla yazarlarına iade edilebilir. Makaleler kabul edilmiş veya yayımlanmış olsa dahi gerekirse yayımdan çekilebilir. Dergilerin Baş Editörleri aşağıdaki durumlarda makaleleri iade etme veya geri çekme hakkına sahiptir:

• Makalenin dergi kapsamında olmadığı durumlarda,
• Makalenin bilimsel niteliği ve içeriği dergi standartlarını karşılamadığında ve hakem değerlendirmesine gerek olmadığında,
• Araştırmadan elde edilen bulguların reddedildiğine dair kanıt olduğunda, (Makalenin başka bir dergi, kongre, konferans vb. tarafından değerlendirme veya yayım sürecinden geçiyor olduğunda)
• Makale, bilimsel yayın etiğine uygun olarak hazırlanmadığında,
• Makalenin başka bir eserle yüksek benzerliğini tespit edildiğinde,
• Makalede başka bir intihal tespit edildiğinde,
• Yazar(lar)ın talep edilen düzeltmeleri, talep edilen süre içinde yapmaması durumunda (Maksimum 21 gün),
• Yazar(lar)ın talep edilen doküman/materyal/veri vb.'yi talep edilen süre içinde teslim etmemesi durumunda,
• Çalışma güncel olmayan veriler içerdiğinde,
• Yazar(lar), makale gönderildikten sonra editör tarafından onaylanmayan değişiklikler yaptığında,
• Baş Editörün izni olmadan bir yazar eklendiğinde/çıkarıldığında, yazarların isim sırası değiştirildiğinde, sorumlu yazar değiştirildiğinde veya yazarların adresleri değiştirildiğinde,
• Etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda herhangi bir bilgi ve İzin Belgesi sunulmadığında (geriye dönük çalışmalar dahil),
• İnsan hakları veya hayvan haklarının ihlal edildiği durumlarda,


Etik Konular


İntihal

Başkasının fikirlerinin veya kelimelerinin veya uygun bir alıntı yapılmadan biraz değiştirilmiş olarak kullanılması intihal olarak kabul edilir ve tolere edilmeyecektir. Bir alıntı yapılsa bile, doğrudan diğer yazarların çalışmalarından alınan kelimelerin etrafına tırnak işaretleri konulmamışsa, yazar yine de intihalden suçludur. Yazarların daha önce yayınlanmış kendi sözcüklerinin alıntılı veya alıntısız olarak yeniden kullanılması, kendi kendine intihal olarak kabul edilir.
Alınan tüm makaleler ve makalenin içeriği web sayfası ve akademik yayın veritabanıyla karşılaştıran bir intihal kontrol sistemi olan iThenticate®'e gönderilir. iThenticate® raporuna veya başka herhangi bir bilgi kaynağına dayalı olarak intihal veya kendi kendine intihal yapıldığına karar verilen makaleler değerlendirilmeyecektir.
Açık erişimli tezler yayımlanmış eser olarak kabul edilir ve benzerlik kontrollerine dâhil edilir.
iThenticate® raporundaki benzerlik oranı tek kaynaktan maksimum %11, toplamda ise maksimum %25 olmalıdır.

Çıkar Çatışmaları

İlgili Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C – Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji dergisi, editörlerin, yazarların veya hakemlerin herhangi bir önemli çıkar çatışması hakkında, herhangi bir eylemin uygun olup olmayacağını belirlemek için bilgilendirilmelidir (örn. bir yazarın yayımlanmış bir esere yönelik çıkar çatışması beyanı veya bir hakemi diskalifiye etme).

Finansal

Makalenin yazarları ve hakemleri, herhangi bir kuruluşta, makalenin yayımlanmasından bir şekilde mali olarak kazanç veya kayıp getirecek finansal bilgiler hakkında dergiyi bilgilendirmelidir.
*Araştırma fonları; bir personel üyesi için fonlar, danışmanlık ücretleri; patent çıkarları gibi bir çıkarınız varsa, beyan edilmesi gereken bir çıkar çatışmanız olabilir.

Diğer ilgi alanları

Editör veya hakem, bilinirse utanç verici olabilecek bir çıkar çatışmasını (örneğin, akademik bir bağlantı veya rekabet veya yakın bir ilişki veya antipati veya makalenin yayımlanmasından etkilenebilecek bir kişi) kamuoyu ile paylaşılabilir.

Çıkar çatışması beyanı

Lütfen şunu unutmayın: Gönderilen tüm yazılar için bir çıkar çatışması beyanı gereklidir. Herhangi bir çıkar çatışma yoksa, lütfen 'Bildirilecek herhangi bir çıkar çatışması olmadığını' makalenizde, Teşekkürlerinizden önceki son bölüm olarak “Çıkar Çatışmaları” başlığı altında belirtin.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C – Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, hakemli, bilimsel, açık erişim tabanlı bir dergidir. Yazarın, değerlendirme, dizgi ve açık erişim için herhangi bir yayın ücreti veya işlem ücreti ödemesine gerek yoktur. Makaleler ayrıca her zaman bulunabilmelerini sağlamak için CrossRef organizasyonundan Dijital Nesne Tanımlayıcıları (DOI'ler) almaktadır.