Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kırsal Bölgede Öğrenim Gören Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 22 - 37, 30.09.2019

Öz

Bu
araştırmanın amacı kırsal bölgede eğitim öğretime devam eden 4. Sınıf
öğrencilerinin matematik öğretim programının geometri alt öğrenme alanında yer
alan geometrik kavramları günlük hayatla ilişkilendirme düzeylerini
incelemektir. Öğrencilerin geometrik kavram ve sembolleri günlük hayatla
ilişkilendirme düzeyleri üzerinde cinsiyet, matematik ders başarısı, okul
öncesi eğitim alıp/almama gibi değişkenlerin etkisi araştırılmıştır.
Araştırmanın örneklemi Eskişehir ilinin Mihalıççık ilçesinde 4.sınıfta öğrenim
gören 50 öğrenciden oluşturmaktadır. Veriler “Geometri ve Günlük Hayatla
İlişkilendirme Düzeyi ” testi ile toplanmıştır. Öğrencilerden verilen geometrik
kavramları günlük hayatla ilişkilendirerek en az 1 örnek vermeleri
beklenmiştir. Elde edilen verilerden betimleyici farklı analizler yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet ve okul öncesi eğitim alıp almama durumuna
göre ilişkilendirme düzeyinin farklılaşmadığı ancak matematik ders başarısına
göre geometrik kavramları ilişkilendirme düzeyinin farklılaştığına
ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Akgün, A., Çinici, A., Yıldırım, N., & Köprübaşı, M. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi kavramlarını günlük hayata transfer düzeylerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1356-1368.
 • Aydın, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Baykul, Y. (1995) İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Pe-gem. s. 27
 • Çalışkan, S., & Yenilmez, K. (2012). Kırsalda matematik eğitiminde çoklu zekâ uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 837-848.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Doruk, BK ve Umay, A. (2011). Matematiksel modellemenin matematiği günlük hayata aktarmadaki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Dergisi , 41 , 124-125.Eli, J.A., (2009). An Exploratory Mixed Methods Study of Prospective Middle Grades Teachers’ Mathematical Connections while Completing Investiagtive Tasks in Geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky.
 • Ergün, M.,&Özdaş, Ö. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 • Ernest, P., Skovsmose, O., Van Bendegem, J. P., Bicudo, M., Miarka, R., Kvasz, L., & Moeller, R. (1991). The philosophy of mathematics education.
 • Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-I: Amaç, içerik ve kazanımlar. İlköğretim online, 5(1).
 • Franke, M. L., & Kazemi, E. (2001). Learning to teach mathematics: Focus on student thinking. Theory into practice, 40(2), 102-109.
 • Gürefe, N., & Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2).
 • Hiebert, J., ve Carpenter, TP (1992). Anlayarak öğrenme ve öğretme. Matematik öğretimi ve öğrenmesi üzerine araştırma el kitabı: Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi projesi , 65-97.
 • Karadeniz, İ., & Karadağ, E. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: Korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 259-273.
 • Koyunkaya, M. Y., Uğurel, I., & Taşdan, B. T. Öğretmen Adaylarının Matematiği Günlük Yaşam ile İlişkilendirme Hakkındaki Düşüncelerinin Geliştirdikleri Öğrenme Etkinliklerine Yansıması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 177-206.
 • Kurt, H. (2003). Türkiye’de Köy-Kent Çelişkisi. Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı, Ankara.
 • NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics Pub.
 • Olkun, S., & Toluk-Uçar, Z. (2014). Ilkögretimde etkinlik temelli matematik ögretimi (6. Baski). Ankara: Egiten Kitap.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özgeldi, M., & Osmanoğlu, A. (2017). Matematiğin gerçek hayatla ilişkilendirilmesi: Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının nasıl ilişkilendirme kurduklarına yönelik bir inceleme. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 8(3), 438-458.
 • Özgen, K. (2013). Problem çözme bağlaminda matematiksel ilişkilendirme becerisi: öğretmen adaylari örneği. Education Sciences, 8(3), 323-345.
 • Paksu, A. D. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometri hazırbulunuşlukları, düşünme düzeyleri, geometriye karşı özyeterlikleri ve tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 203-218.
 • Senemoğlu, N. (1998). Gelişim ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya. Burdur: Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi.
 • Singletary, L. M. (2012). Mathematical Connections Made in Practice: An Examination of Teachers' Beliefs and Practices(Doctoral dissertation, University of Georgia).
 • Smith, M.(2000). Redefınıng Success In Mathematıcs Teachıng And Learning. Mathematics Teaching in the Middle School. February, 5 (6).
 • Stafslien, C. (2001). Gender differences in achievement in mathematics. Retrieved March, 15, 2012.
 • Topses, G. (1997). Eğitim Psikolojisi: Kuramlar, Gelişim, Öğrenme, Öğretme, İletişim. Ankara: Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
 • Turan, S.,& Garan, Ö. (2008). Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları güçlükler. Milli Eğitim Dergisi, 177, 116-128.
 • Umay, A. (1996). Matematik öğretimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12).
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. İstanbul:Alkım Yayınevi.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). Elementary and middle school mathematics. Teaching developmentally. (eighth ed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Yenilmez, K., & Uysal, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2007), 89-98.
 • Yildirim, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Arşiv
Yazarlar

Feyzanur ARDIÇ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1898-8638
Türkiye


Sedef ŞENGÜR Bu kişi benim
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Kürşat YENİLMEZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6256-4686
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ardıç, F. , Şengür, S. & Yenilmez, K. (2019). Kırsal Bölgede Öğrenim Gören Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 4 (2) , 22-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/50016/627113

ISSN: 2548-0375