Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlikler Konusunda Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 40 - 56, 24.03.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eşitsizlikler konusunda yaşadıkları güçlükleri incelemektir. Araştırma, Konya ili Selçuklu ilçesinde yer alan üç ortaokulun sekizinci sınıf şubelerindeki 160 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden veri toplamak için üç ana başlıkta alt soruları ile toplamda 18 sorudan oluşan açık uçlu “Eşitsizlikler Başarı Testi” geliştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiş, öğrencilerin yaşadıkları güçlükler belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular; 8. sınıf öğrencilerinin eşitsizlikler konusunda en çok eşitsizliklerin yönünü ters belirleme, eşitlik durumunun farkına varamama, verilen ifadeye uygun cebirsel ifadeyi hatalı yazma, sayı doğrusunda eşitsizliği eksik gösterme, sayı doğrusunda eşitsizliği ters yönde gösterme, eşitsizliğin çözümünde işlem hatası yapma ve negatif işareti göz ardı etme güçlüklerini yaşadıklarını göstermektedir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin eşitsizlikler konusunda yer alan kavramların anlamlarını bilmeden sadece işlemlerin nasıl yapıldığını bildikleri ve eşitsizliğe ait sembollerin anlamlarını bildikleri hâlde, bu sembollerin yorumlanmasında zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Bingölbali, E. & Özmantar, M.F. (2014). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Blanco L. J. & Garrote M. (2007). Difficulties in learning inequalities in students of the first year of pre-university education in Spain. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 221-229.
 • Dane, A. & Başkurt, H. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 397-413.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (1998). İlköğretim okullarında cebir öğretimi: öğrenmede güçlükler ve öğrenci başarıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim, I. Ulusal Sempozyumu, 27-28 Kasım, Ankara.
 • Farmaki V. & Verikios P. (2006), Introducing algebraic thinking to 13 year-old students: the case of the inequality, Proceedings of 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5, 321-328.
 • Kabael, T. & Akın, A. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler ve niceliksel muhakeme becerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 875-894.
 • Kant, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin model oluşturma süreçleri ve karşılaşılan güçlükler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AqL6ommgfy3YNib71Mtjr3EdGiGtb10r6KMtA9ezdGQ6
 • Kilpatrick, J. (1992). A history of research in mathematics education. In D. A. Grouws (Eds.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (s. 3–38). New York: Macmillan.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2011). Inequalities. Mathematics Teaching, 224, p.18.
 • Konyalıoğlu, A.C., Aksu, Z. & Şenel, E.Ö. (2012). The preference of visualization in teaching and learning absolute value, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(5), 613-626.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017a). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017b). Bakan Yılmaz, yeni müfredatı açıkladı. http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-yeni-mufredati-acikladi/haber/14112/tr Erişim Tarihi: 18.07.2018.
 • Ercire, Y.E., Narlı, S. & Aksoy, E. (2016). İrrasyonel sayı kümesinin rasyonel ve gerçek sayı kümeleriyle olan ilişkisine yönelik öğrenme güçlükleri, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 417-439.
 • Newton, D.P. (2000). Teaching for understanding : what it is and how to do it. London: RoutledgeFalmer.
 • Rowell, A. J., Dawson, C. J. & Harry, L. (1990). Changing misconceptions: a challenge to science education. International Journal Science Education, 12(2), 167-175.
 • Varol, F. & Kubanç, Y, (2012). Öğrencilerin dört işlemde yaşadıkları yaygın aritmetik güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 2067-2074.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 40 - 56, 24.03.2020

Öz

Kaynakça

 • Bingölbali, E. & Özmantar, M.F. (2014). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Blanco L. J. & Garrote M. (2007). Difficulties in learning inequalities in students of the first year of pre-university education in Spain. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 221-229.
 • Dane, A. & Başkurt, H. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 397-413.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (1998). İlköğretim okullarında cebir öğretimi: öğrenmede güçlükler ve öğrenci başarıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim, I. Ulusal Sempozyumu, 27-28 Kasım, Ankara.
 • Farmaki V. & Verikios P. (2006), Introducing algebraic thinking to 13 year-old students: the case of the inequality, Proceedings of 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5, 321-328.
 • Kabael, T. & Akın, A. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler ve niceliksel muhakeme becerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 875-894.
 • Kant, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin model oluşturma süreçleri ve karşılaşılan güçlükler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AqL6ommgfy3YNib71Mtjr3EdGiGtb10r6KMtA9ezdGQ6
 • Kilpatrick, J. (1992). A history of research in mathematics education. In D. A. Grouws (Eds.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (s. 3–38). New York: Macmillan.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2011). Inequalities. Mathematics Teaching, 224, p.18.
 • Konyalıoğlu, A.C., Aksu, Z. & Şenel, E.Ö. (2012). The preference of visualization in teaching and learning absolute value, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(5), 613-626.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017a). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017b). Bakan Yılmaz, yeni müfredatı açıkladı. http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-yeni-mufredati-acikladi/haber/14112/tr Erişim Tarihi: 18.07.2018.
 • Ercire, Y.E., Narlı, S. & Aksoy, E. (2016). İrrasyonel sayı kümesinin rasyonel ve gerçek sayı kümeleriyle olan ilişkisine yönelik öğrenme güçlükleri, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 417-439.
 • Newton, D.P. (2000). Teaching for understanding : what it is and how to do it. London: RoutledgeFalmer.
 • Rowell, A. J., Dawson, C. J. & Harry, L. (1990). Changing misconceptions: a challenge to science education. International Journal Science Education, 12(2), 167-175.
 • Varol, F. & Kubanç, Y, (2012). Öğrencilerin dört işlemde yaşadıkları yaygın aritmetik güçlükler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 2067-2074.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Yayınlanan Makaleler
Yazarlar

Kerem ÇOBAN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3260-0452
Türkiye


Kürşat YENİLMEZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çoban, K. & Yenilmez, K. (2020). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Eşitsizlikler Konusunda Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 5 (1) , 40-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/53306/664830

ISSN: 2548-0375