Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 69, 31.03.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı kırsal ve kentsel bölgelerdeki ortaokul matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirme durumlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ise maksimum çeşitlilik sağlanarak üç kırsal, üç kentsel bölgede görev yapan az, orta ve çok kıdemli altı matematik öğretmeni belirlenmiştir. Görüşme yoluyla veriler toplanıp, toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Kırsal ve kentsel bölgede görev yapan öğretmenlerin durumları karşılıklı analiz edilerek, dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar; kullanılan geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemleri ve kullanılma nedenleri, kullanılan alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve kullanılma nedenleri, ölçme-değerlendirme aracı olarak teknoloji kullanımı ve tercih edilme nedenleri, ölçme-değerlendirme konusunda eğitim alınması başlıklarıdır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre genel olarak kentsel ve kırsal bölgedeki matematik öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme durumlarının benzerlik gösterdiği, bununla birlikte öğrenci başarı seviyesi, teknik imkânlar ve öğrenci gelir durumları sebebiyle kırsal bölgede daha fazla geleneksel değerlendirme yaklaşımının hâkim olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Acat, M. B., & Çiftçi, Ş. K. (2010). Kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (2), 3-16.
 • Akbayir, K., & Ece, İ. (2016). Kırsal kesimde çalışan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Kesit Akademi Dergisi, (4), 140-158.
 • Birgin, O., & Baki, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarının yeni matematik öğretimi programı kapsamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165).
 • Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 163-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Çalışkan, S., & Yenilmez, K. (2012). Kırsalda matematik eğitiminde çoklu zekâ uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 837-848.
 • Çelikkaya, T., Karakuş, U., & Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57-76.
 • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Önel, F., Dalkılınç, F., Özel, N., Deniz, Ş., Balkaya, T., & Birel, G. K. (2020). Ortaokul matematik öğretmenleri ölçme-değerlendirmeyi nasıl yapıyor? Bir durum çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1448-1459.
 • Göktaş, Ö., & Şad, S. N. (2021). Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 402-415.
 • Gökçek, T., & Toker, S. (2015). Ortaokul öğrenci ve öğretmenlerinin kırsaldaki matematik eğitimine bakış açıları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33(2), 43-67.
 • Ernest, P., Skovsmose, O., Van Bendegem, J. P., Bicudo, M., Miarka, R., Kvasz, L. & Moeller, R. (1991). The philosophy of mathematics education. Springer International Publishing.
 • Howley, C. B., & Gunn, E. (2003). Research about mathematics achievement in the rural circumstance. Journal of Research in Rural Education, 18(2), 86-95.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi. Doktora tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A., & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179.
 • Kuran, K., & Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi/The evaluation of classroom teachers' opinions on the alternative assessments techniques. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234.
 • MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. 20.10.2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1). National Council of Teachers of.
 • Panyajamorn, T., Suanmali, S., Kohda, Y., Chongphaisal, P., & Supnithi, T. (2018). Effectiveness of E-Learning Design in Thai Public Schools. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(1), 1-34.
 • Safalı, S. (2020). Öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme okuryazarlığının farklı değişkenler açısından öznel iyi-oluşu, akademik ertelemeyi ve akademik özyeterliği yordama gücü. Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 7(1), 17.
 • Tuncel, T. (2013). İlköğretim okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmaları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Van de Walle, J. A. (2007). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (Sixth edition). Boston: Pearson
 • Watt, H. M. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational studies in mathematics, 58(1), 21-44.
 • Yenilmez, K., & Küçükay, S. (2021). Kırsalda öğrenim gören öğrencilerin uzamsal zekâ, uzamsal yetenek ve uzamsal kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 6(1), 31-45.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, Robert K. (2017). Durum çalışması araştırması uyglamaları.(Çev. İlhan Günbayı ). Ankara: Nobel Akademi
 • Zhang, L. C., & Sheu, T. M. (2013). Effective investment strategies on mathematics performance in rural areas. Quality & quantity, 47(5), 2999-3017.

A Comparative Examination of Measurement and Evaluation Situations of Secondary Mathematics Teachers in Rural and Urban Regions

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 49 - 69, 31.03.2022

Öz

The aim of this research is to comparatively examine the assessment and evaluation status of secondary school mathematics teachers in rural and urban areas. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the study. In the selection of the sample, six low, middle and very senior mathematics teachers working in three rural and three urban regions were determined by providing maximum diversity. Data were collected through interviews and the collected data were analyzed with content analysis. The situations of teachers working in rural and urban areas were analyzed mutually and gathered under four headings. These; The traditional measurement-evaluation methods used and the reasons for their use, the alternative measurement-evaluation methods used and the reasons for their use, the use of technology as a measurement-evaluation tool and the reasons for choosing it, the training on measurement-evaluation. According to the findings obtained from the research, it has been seen that the assessment-evaluation situations of mathematics teachers in urban and rural areas are generally similar, however, more traditional assessment approach is dominant in rural areas due to student achievement level, technical opportunities and student income status.

Kaynakça

 • Acat, M. B., & Çiftçi, Ş. K. (2010). Kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, (2), 3-16.
 • Akbayir, K., & Ece, İ. (2016). Kırsal kesimde çalışan sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Kesit Akademi Dergisi, (4), 140-158.
 • Birgin, O., & Baki, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarının yeni matematik öğretimi programı kapsamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165).
 • Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 163-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Çalışkan, S., & Yenilmez, K. (2012). Kırsalda matematik eğitiminde çoklu zekâ uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 837-848.
 • Çelikkaya, T., Karakuş, U., & Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57-76.
 • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Önel, F., Dalkılınç, F., Özel, N., Deniz, Ş., Balkaya, T., & Birel, G. K. (2020). Ortaokul matematik öğretmenleri ölçme-değerlendirmeyi nasıl yapıyor? Bir durum çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1448-1459.
 • Göktaş, Ö., & Şad, S. N. (2021). Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 402-415.
 • Gökçek, T., & Toker, S. (2015). Ortaokul öğrenci ve öğretmenlerinin kırsaldaki matematik eğitimine bakış açıları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 33(2), 43-67.
 • Ernest, P., Skovsmose, O., Van Bendegem, J. P., Bicudo, M., Miarka, R., Kvasz, L. & Moeller, R. (1991). The philosophy of mathematics education. Springer International Publishing.
 • Howley, C. B., & Gunn, E. (2003). Research about mathematics achievement in the rural circumstance. Journal of Research in Rural Education, 18(2), 86-95.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi. Doktora tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A., & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179.
 • Kuran, K., & Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi/The evaluation of classroom teachers' opinions on the alternative assessments techniques. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234.
 • MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. 20.10.2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden alınmıştır.
 • National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1). National Council of Teachers of.
 • Panyajamorn, T., Suanmali, S., Kohda, Y., Chongphaisal, P., & Supnithi, T. (2018). Effectiveness of E-Learning Design in Thai Public Schools. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(1), 1-34.
 • Safalı, S. (2020). Öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme okuryazarlığının farklı değişkenler açısından öznel iyi-oluşu, akademik ertelemeyi ve akademik özyeterliği yordama gücü. Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 7(1), 17.
 • Tuncel, T. (2013). İlköğretim okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmaları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Van de Walle, J. A. (2007). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (Sixth edition). Boston: Pearson
 • Watt, H. M. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: A study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational studies in mathematics, 58(1), 21-44.
 • Yenilmez, K., & Küçükay, S. (2021). Kırsalda öğrenim gören öğrencilerin uzamsal zekâ, uzamsal yetenek ve uzamsal kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 6(1), 31-45.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, Robert K. (2017). Durum çalışması araştırması uyglamaları.(Çev. İlhan Günbayı ). Ankara: Nobel Akademi
 • Zhang, L. C., & Sheu, T. M. (2013). Effective investment strategies on mathematics performance in rural areas. Quality & quantity, 47(5), 2999-3017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Yayınlanan Makaleler
Yazarlar

Hilal ÖZCAN>
TC Milli Eğitim Bakanlığı Osmaniye
0000-0002-7460-1488
Türkiye


Kürşat YENİLMEZ> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6256-4686
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { estudamegitim1073438, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {49 - 69}, title = {Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özcan, Hilal and Yenilmez, Kürşat} }
APA Özcan, H. & Yenilmez, K. (2022). Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 7 (1) , 49-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/70049/1073438
MLA Özcan, H. , Yenilmez, K. "Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 7 (2022 ): 49-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/70049/1073438>
Chicago Özcan, H. , Yenilmez, K. "Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 7 (2022 ): 49-69
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Hilal Özcan , Kürşat Yenilmez Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 69 VL - 7 IS - 1 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Hilal Özcan , Kürşat Yenilmez %T Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2022 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özcan, Hilal , Yenilmez, Kürşat . "Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 7 / 1 (Mart 2022): 49-69 .
AMA Özcan H. , Yenilmez K. Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ESTÜDAM Egitim. 2022; 7(1): 49-69.
Vancouver Özcan H. , Yenilmez K. Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2022; 7(1): 49-69.
IEEE H. Özcan ve K. Yenilmez , "Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Durumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 49-69, Mar. 2022

ISSN: 2548-0375