Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME MEKANİZMALARI VE TEŞHİS İLE İLİŞKİLİ GRUPLAR

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 196 - 209, 14.05.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.526516

Öz

Sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı sağlık sektörünün en önemli problemlerinden birini teşkil etmektedir. İskandinav ülkeleri gibi bazı ülkeler hem finansmanı hem de hizmet sunumu devlet eliyle yaparken, Almanya, Fransa, Japonya ve Kanada gibi bazı ülkelerde hizmetler hem özel hem devlet tarafından sunulmakta sunulan bu hizmetlerin finansmanı vergi gelirleri ve primlerle karşılanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise özel sektörün sunduğu hizmetler ya özel sigortalar ya da cepten harcamalar şeklinde sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri yüksek profesyonellik içeren ve yüksek maliyetler içeren hizmetlerdir. Bu yüksek maliyetlerin finansmanının nasıl sağlanacağı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık hizmetleri finansmanının bir diğer tartışmalı olan konusu ise ödeme yöntemlerinin ne şekilde olacağıdır. Sağlık hizmetlerinde verilen hizmetin karmaşıklığı ödeme işlemlerinin de karmaşık hale gelmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Ülkeler kısıtlı kaynaklarını sağlık hizmetleri için harcarken mümkün olan en kaliteli ve hakkaniyete uygun hizmetlere ulaşmak ve optimal verimliliği sağlamak için farklı ödeme yöntemşileri arayışlarına girmişlerdir.

Diagnosis releated group (DRG) bu amaçla ortaya çıkarılan bir sınıflandırma ya da puanlandırma yöntemidir. Dünyada 20'den fazla ülke halen DRG tabanlı sistemler geliştirmekte ve ödeme yöntemi olarak kullanmaktadır. Türkiye’de ise Teşhis ilişkili gruplar (TİG) adıyla kullanıma başlanmış kamu hastanelerinin alacaklarının %10 luk kısmı TİG doğrultusunda yapılmaya devam etmektedir.

Biz bu çalışmamızda Türkiye’de ve dünyada TİG uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak uygulamanın pozitif ve negatif yönlerini ortaya koymayı planladık.

Kaynakça

 • 1-Long SK. On the road to universal coverage: impacts of reform in Massachusetts at one year. Health Affairs 2008;27:270–84
 • 2-Kwon S. Thirty years of National Health Insurance in South Korea: lessons for achieving universal health care coverage. Health Policy and Planning 2009;24:63–71.
 • 3-Cheng TM. Taiwan’s new national health insurance program: genesis and experience so far. Health Affairs 2003;22:61–76.
 • 4- Tengilimoğlu, D. (2000) Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55 (1), 187-202.
 • 5- Karaçor. S. ve Arkan, A. Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama: Sağlık Pazarlama Karması Unsurlarının Hasta/Müşteri Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014, s.90-118
 • 6-Erin, F. (2006). Hastane Hizmetlerinde Pazarlama Stratejileri ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 7- Gülşen, M. A. ve Yıldıran, M. (2017). Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • 8- Kotler, Philip ve Gary Armstrong (2010); Principles of Marketing, Pearson Education, 13. Edition, New Jersey
 • 9- Altunışık, R. ve Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2001); Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Adapazarı.
 • 10- Nubin, Subihan, (2006)”Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme Ve Uygulama Örneği” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2006,İstanbul
 • 11- Berman, H. J. Weeks, L.E. 1986. The Financial Management of Hospitals. Maryland: Aspen System Corporation
 • 12-Büyükkayıkçı, H. 2000. SSK Ankara Eğitim Hastanesinde cerrahi hizmet sunan bazı kliniklerde ameliyat maliyetleri ile Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: 2000’li Yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara: 1–12
 • 13-Kaya, N. (2008). Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Hizmetleri Finansmanına ve Sunumuna Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 14- Gündüz, HE. (2002). Sağlık Kurumlarında Maliyet Bilgisi. İçinde: K. Banar, (Edt.) Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1414, s.10-34
 • 15- Gottret R Schieber G. Health Financing Revisited: A Practioner's Guide. Geneva: The World Bank; 2006. p. 61-6.
 • 16- Normand, Charles ve Weber, Axel (1994), Sociat Health Insurance: A Guidebook for Planning World Health Organizatıon. WHG7SHS/94.3.
 • 17- Dror DM , Preker AS. Social Reinsurance A Ne w Approach to Sustainable Community. Health Financing. Washington: The World Bank; 2002. p. 89
 • 18- Casto, Anne B. ve Layman E. (2006). “Principles of Healthcare Reimbursement” (Michigan: AmericanHealth Information Management Association). Chicago, pp:4.
 • 19- Barnum, H; Kutzın, J ve Saxenıan, H. (1995), "Incentıves and Provıder Payment Methods", World Bank HRO tVorking Papers, HROWP 51, USA.
 • 20- Langenbrunner, John ve Wıley, Miriam. (2002), "Hospital Payment Mechanisms: Theory And Practice İn Transition Countries", Hospital in a Changing Europe, (der. Martin McKee, Judith Healy), Öpen University Press, Buchingham, ss. 150-176.
 • 21- Waters, H.,Hussey, P. (2004). “Pricing Health Services for Purchasers: A Review of Methods and Experiences” The World Bank,. Washington, USA. pp: 4.
 • 22- Preker, A.S. and Feachem, R.G.A. (1996) Market Mechanisms and the Health Sector in Central and Eastern Europe, World Bank Technical Paper No. 293. Washington, DC: World Bank.
 • 23- Klugman, J. and Schieber, G. (1996) Reforming Health Systems in Central Asia. Washington, DC: World Bank
 • 24- Glaser, William. (1987), Payıng The Hospıtal: The Organizalion, Dynamics. And Efftciency of Differing Financial Arrangeınents, Jossey-Bass Publishers, San Francisco - London
 • 25-Telyukov, Alexander. (2001), Prospectice Case-Based Payment for Hospitals: A Guide with Ilhtstralions from Latin America, Abt Associates Inc., Latin America Countries Research Health Sector Reform Initiative.
 • 26- Dror, DM, Preker AS. Social Reinsurance A Ne w Approach to Sustainable Community. Health Financing. Washington: The World Bank; 2002. p. 89
 • 27- Dobson, A., DaVanzo, J., Doherty, J., & Tanamor, M. (2005). A Study of Hospital Charge Setting Practices. Falls Church, VA: MedPAC. Retrieved from http://www.medpac.gov/ documents/contractorreports/Dec05_Charge_setting.pdf?sfvrsn=0
 • 28- Fetter, R.B. (1991). Diagnosis related groups: understanding hospital performance. Interfaces, 21(1), 6-26.
 • 29- Scheller-Kreinsen, D., Geissler, A., & Busse, R. (2009). Euro Observer
 • 30-Busse, R., Schreyögg, J., & Smith, P. C. (2006). Hospital case payment systems in Europe. Health care management science, 9(3), 211-213
 • 31- Kumar, A., & Schoenstein, M. (2013). Managing hospital volumes: Germany and experiences from OECD countries.
 • 32-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı, T. İ. G. D. (2014). Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi.
 • 33-Geissler A, Quentin W, Scheller-Kreinsen D, Busse R. Introduction to DRGs in Europe: common objectives across different hospital systems. In: Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M, eds. Diagnosis related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. Open University Press, 2011:9-21.
 • 34- Langenbrunner, J. C., & Xingzhu, L. (2004). How to Pay? Understanding and Using Incentives.
 • 35- Schuetz, P., Albrich, W. C., Suter, I., Hug, B. L., Christ-Crain, M., Holler, T., ... & Mueller, B. (2011). Quality of care delivered by fee-for-service and DRG hospitals in Switzerland in patients with community-acquired pneumonia. Swiss Medical Weekly, 141, w13228.
 • 36- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi, Ankara: 2014: 8-12.
 • 37- Melberg, H. O., Olsen, C. B., & Pedersen, K. (2016). Did hospitals respond to changes in weights of Diagnosis Related Groups in Norway between 2006 and 2013?. Health Policy, 120(9), 992-1000.
 • 38- Palmer RM, Saywell Jr RM, Zollinger TW, Erner BK, LaBov AD, Freund DA, et al. The impact of the prospective payment system on the treat- ment of hip fractures in the elderly. Archives of Internal Medicine 1989;149:2237–41.
 • 39- Dafny LS. How do hospitals respond to price changes? The American Economic Review 2005;95:1525–47
 • 40-Brügger, U. Impactof DRGs: Introducing a DRG reimbursement system: a literature review. SGGP,2010
 • 41- Medicare Payment Advisory Commission.Rehabilitation facilities (inpatient) payment system.MedPAC,2008.

HEALTH SERVICES PAYMENT MECHANISMS and DRG

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 196 - 209, 14.05.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.526516

Öz

The purpose of this systematic review, the pricing of health services and the diagnosis-related groups is to examine the application in Turkey and the world. In our study, a systematic review was performed using the keywords. The subject is conceptually discussed on the basis of literature.

Another controversial issue of healthcare financing is the way of payment methods. The complexity of the services provided in health services is one of the main reasons for the payment procedures to be complicated. Countries spend their limited resources on healthcare services, and they have sought different payment methods to achieve the highest quality and fair services available and to ensure optimal efficiency. Diagnosis Related Groups (DRG), which have an important place among the world's payment systems, are a classification or scoring method. More than 20 countries around the world are currently developing DRG-based systems and are using them as a payment method. In Turkey, within the framework of the Health Transformation Program, by the Directorate General of Health Services, Diagnosis-Related Groups (DRG) studies are conducted.

The provision and financing of health services is one of the most important problems of the health sector. While some countries, such as Scandinavian countries, provide both financing and service delivery by the state, in some countries such as Germany, France, Japan and Canada, services are offered both private sector and by the state, and these services are financed by tax revenues and premiums. In the United States, the services offered by the private sector are either private insurance or out-of-pocket expenses. Health care services include high professionalism and high costs. How to finance these high costs is a matter of debate.


Kaynakça

 • 1-Long SK. On the road to universal coverage: impacts of reform in Massachusetts at one year. Health Affairs 2008;27:270–84
 • 2-Kwon S. Thirty years of National Health Insurance in South Korea: lessons for achieving universal health care coverage. Health Policy and Planning 2009;24:63–71.
 • 3-Cheng TM. Taiwan’s new national health insurance program: genesis and experience so far. Health Affairs 2003;22:61–76.
 • 4- Tengilimoğlu, D. (2000) Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55 (1), 187-202.
 • 5- Karaçor. S. ve Arkan, A. Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama: Sağlık Pazarlama Karması Unsurlarının Hasta/Müşteri Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2014, s.90-118
 • 6-Erin, F. (2006). Hastane Hizmetlerinde Pazarlama Stratejileri ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 7- Gülşen, M. A. ve Yıldıran, M. (2017). Mali Regülasyon Olarak Sağlık Regülasyonlarının Sağlık Kurumlarına Etkisi: Türkiye’de Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Uygulama Tebliği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • 8- Kotler, Philip ve Gary Armstrong (2010); Principles of Marketing, Pearson Education, 13. Edition, New Jersey
 • 9- Altunışık, R. ve Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2001); Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, Adapazarı.
 • 10- Nubin, Subihan, (2006)”Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme Ve Uygulama Örneği” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2006,İstanbul
 • 11- Berman, H. J. Weeks, L.E. 1986. The Financial Management of Hospitals. Maryland: Aspen System Corporation
 • 12-Büyükkayıkçı, H. 2000. SSK Ankara Eğitim Hastanesinde cerrahi hizmet sunan bazı kliniklerde ameliyat maliyetleri ile Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: 2000’li Yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara: 1–12
 • 13-Kaya, N. (2008). Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Hizmetleri Finansmanına ve Sunumuna Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 14- Gündüz, HE. (2002). Sağlık Kurumlarında Maliyet Bilgisi. İçinde: K. Banar, (Edt.) Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1414, s.10-34
 • 15- Gottret R Schieber G. Health Financing Revisited: A Practioner's Guide. Geneva: The World Bank; 2006. p. 61-6.
 • 16- Normand, Charles ve Weber, Axel (1994), Sociat Health Insurance: A Guidebook for Planning World Health Organizatıon. WHG7SHS/94.3.
 • 17- Dror DM , Preker AS. Social Reinsurance A Ne w Approach to Sustainable Community. Health Financing. Washington: The World Bank; 2002. p. 89
 • 18- Casto, Anne B. ve Layman E. (2006). “Principles of Healthcare Reimbursement” (Michigan: AmericanHealth Information Management Association). Chicago, pp:4.
 • 19- Barnum, H; Kutzın, J ve Saxenıan, H. (1995), "Incentıves and Provıder Payment Methods", World Bank HRO tVorking Papers, HROWP 51, USA.
 • 20- Langenbrunner, John ve Wıley, Miriam. (2002), "Hospital Payment Mechanisms: Theory And Practice İn Transition Countries", Hospital in a Changing Europe, (der. Martin McKee, Judith Healy), Öpen University Press, Buchingham, ss. 150-176.
 • 21- Waters, H.,Hussey, P. (2004). “Pricing Health Services for Purchasers: A Review of Methods and Experiences” The World Bank,. Washington, USA. pp: 4.
 • 22- Preker, A.S. and Feachem, R.G.A. (1996) Market Mechanisms and the Health Sector in Central and Eastern Europe, World Bank Technical Paper No. 293. Washington, DC: World Bank.
 • 23- Klugman, J. and Schieber, G. (1996) Reforming Health Systems in Central Asia. Washington, DC: World Bank
 • 24- Glaser, William. (1987), Payıng The Hospıtal: The Organizalion, Dynamics. And Efftciency of Differing Financial Arrangeınents, Jossey-Bass Publishers, San Francisco - London
 • 25-Telyukov, Alexander. (2001), Prospectice Case-Based Payment for Hospitals: A Guide with Ilhtstralions from Latin America, Abt Associates Inc., Latin America Countries Research Health Sector Reform Initiative.
 • 26- Dror, DM, Preker AS. Social Reinsurance A Ne w Approach to Sustainable Community. Health Financing. Washington: The World Bank; 2002. p. 89
 • 27- Dobson, A., DaVanzo, J., Doherty, J., & Tanamor, M. (2005). A Study of Hospital Charge Setting Practices. Falls Church, VA: MedPAC. Retrieved from http://www.medpac.gov/ documents/contractorreports/Dec05_Charge_setting.pdf?sfvrsn=0
 • 28- Fetter, R.B. (1991). Diagnosis related groups: understanding hospital performance. Interfaces, 21(1), 6-26.
 • 29- Scheller-Kreinsen, D., Geissler, A., & Busse, R. (2009). Euro Observer
 • 30-Busse, R., Schreyögg, J., & Smith, P. C. (2006). Hospital case payment systems in Europe. Health care management science, 9(3), 211-213
 • 31- Kumar, A., & Schoenstein, M. (2013). Managing hospital volumes: Germany and experiences from OECD countries.
 • 32-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı, T. İ. G. D. (2014). Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi.
 • 33-Geissler A, Quentin W, Scheller-Kreinsen D, Busse R. Introduction to DRGs in Europe: common objectives across different hospital systems. In: Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M, eds. Diagnosis related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. Open University Press, 2011:9-21.
 • 34- Langenbrunner, J. C., & Xingzhu, L. (2004). How to Pay? Understanding and Using Incentives.
 • 35- Schuetz, P., Albrich, W. C., Suter, I., Hug, B. L., Christ-Crain, M., Holler, T., ... & Mueller, B. (2011). Quality of care delivered by fee-for-service and DRG hospitals in Switzerland in patients with community-acquired pneumonia. Swiss Medical Weekly, 141, w13228.
 • 36- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Teşhis İlişkili Gruplar Bilgilendirme Rehberi, Ankara: 2014: 8-12.
 • 37- Melberg, H. O., Olsen, C. B., & Pedersen, K. (2016). Did hospitals respond to changes in weights of Diagnosis Related Groups in Norway between 2006 and 2013?. Health Policy, 120(9), 992-1000.
 • 38- Palmer RM, Saywell Jr RM, Zollinger TW, Erner BK, LaBov AD, Freund DA, et al. The impact of the prospective payment system on the treat- ment of hip fractures in the elderly. Archives of Internal Medicine 1989;149:2237–41.
 • 39- Dafny LS. How do hospitals respond to price changes? The American Economic Review 2005;95:1525–47
 • 40-Brügger, U. Impactof DRGs: Introducing a DRG reimbursement system: a literature review. SGGP,2010
 • 41- Medicare Payment Advisory Commission.Rehabilitation facilities (inpatient) payment system.MedPAC,2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Halil ŞENGÜL (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5745-0369
Türkiye


Arzu BULUT
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7362-5667
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Mayıs 2019
Başvuru Tarihi 13 Şubat 2019
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Şengül H. , Bulut A. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME MEKANİZMALARI VE TEŞHİS İLE İLİŞKİLİ GRUPLAR. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(2): 196-209.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.