ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
Kapak Resmi


ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Dergimiz DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Sherpa ROMEOCrossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, WorldCat ve Google Scholar'da yer alan Uluslararası Hakemli bir dergidir.   

İletişim

Editör: Prof. Dr. Selma Metintaş e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511

Bilimsel Sekreterya: Arş. Gör. Dr. Emrah Atay  e-posta: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye


Cilt 5 - Sayı 2 - 18 May 2020
 1. LEVEL OF HEALTH LITERACY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG RURAL AND URBAN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SANLIURFA PROVINCE, TURKEY
  Sayfalar 168 - 175
  Mehmet Enes GÖKLER , Nimetcan MEHMET , Salih MOLLAHALİLOĞLU
 2. EVALUATION OF PROBLEM SOLVING AND AGGRESSION LEVELS AMONG NURSING STUDENTS IN A UNIVERSITY
  Sayfalar 176 - 187
  Nükhet KIRAĞ , Yusuf GÜVER
 3. PARTİKÜLER MADDE VE KARBONDİOKSİT İÇİN İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İNDEKSİ (İHKİ) HESAPLAMASI: OKUL ÖRNEĞİ / CALCULATION OF INDOOR AIR QUALITY INDEX (IAQI) FOR PARTICULATE MATTER AND CARBONDIOXIDE: A SCHOOL SAMPLE
  Sayfalar 188 - 195
  İnci ARIKAN , Ömer Faruk TEKİN
 4. GEBELERİN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ HAKKINDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE TUTUMLARI / KNOWLEDGE, OPINIONS AND ATTITUDES ABOUT ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST IN PREGNANT WOMEN
  Sayfalar 196 - 207
  Nazife BAKIR , Sibel ŞENTÜRK
 5. İSTANBUL’UN MALTEPE İLÇESİNDE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN EVSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI / ATTITUDES OF INDIVIDUALS ABOUT WASTE OIL MANAGEMENT WHO APPLIED TO AN HEALTHCARE CENTER IN MALTEPE ISTANBUL
  Sayfalar 208 - 215
  Neşe YAKŞİ , Pınar TEPE , Gülin KAYA , Seyhan HIDIROĞLU
 6. İZMİR İLİNDE 2009-2018 YILLARI ARASINDA PARTİKÜLER MADDE KİRLİLİĞİ / PARTICULATE MATTER POLLUTION IN IZMIR BETWEEN 2009-2018
  Sayfalar 216 - 222
  Ayşe Gülsen TEKER
 7. KURUMDA VE KENDİ EVİNDE YAŞAYAN BİR GRUP YAŞLI BİREYİN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF A GROUP OF ELDERLY INDIVIDUALS LIVING IN A NURSING HOME OR OWN HOME
  Sayfalar 222 - 233
  Şeyma KABLAN , Duygu METİN , Ayşe ARIKAN , Muazzez GARİPAĞAOĞLU
 8. KORONER ARTER HASTALARINDA FİZİKSEL VE CİNSEL AKTİVİTEDEN KAÇINMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS AFFECTING THE AVOIDANCE BEHAVIOR OF PHYSICAL AND SEXUAL ACTIVITY IN CORONARY ARTERY PATIENTS
  Sayfalar 234 - 242
  Tuğçe ER , Mehmet KURÇER , Zeynep ERDOĞAN
 9. ÜREME ÇAĞINDA, GEBE VE POSTPARTUM DÖNEMDE OLAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / ASSESMENT OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF REPRODUCTIVE AGE, PREGNANT AND POSTPARTUM WOMEN
  Sayfalar 243 - 256
  Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Seçil HÜR
 10. WORK RELATED INJURIES AND EXPOSURES AMONG EMERGENCY MEDICAL SERVICE PERSONNEL DUE TO INTERIOR DESIGN OF AMBULANCE
  Sayfalar 257 - 269
  Emin KAHYA , Seren SAKARYA , Harun ÖZKAN , Nurcan ANIK
 11. YAŞLILARIN HASTANE FİZİKSEL ORTAMINA BAĞLI YAŞADIĞI SORUNLAR VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / THE PROBLEMS AND FACTORS THAT EFFECT THE ELDERLY RELATED TO THE HOSPITAL PHYSICAL ENVIRONMENT
  Sayfalar 270 - 282
  Mahmut KILIÇ KILIÇ, Güllü USLUKILIÇ
 12. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA KARŞI ŞİDDET KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AND BEHAVIORS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR OSMANGAZI UNIVERSITY
  Sayfalar 283 - 296
  Fatih ÇEMREK
 13. HALK SAĞLIĞI BAKIŞIYLA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU / AUTISM SPECTRUM DISORDER WITH PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE
  Sayfalar 297 - 310
  Çağla SUSUZ , Bahar GÜÇİZ DOĞAN
 14. KANUN, BİLİM VE BAKANLIK GÖRÜŞLERİ EKSENİNDE: SAĞLIKTA ŞİDDET İŞ KAZASI MIDIR? / ON THE AXIS OF LAW, SCIENCE AND MINISTRY OPINIONS: IS VIOLENCE IN HEALTH AN OCCUPATIONAL ACCIDENT?
  Sayfalar 311 - 317
  Umut OTLU
 15. TEKNOLOJİYLE BAĞLANTILI YENİ DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR / RECENT BEHAVIORAL DISORDERS DUE TO TECHNOLOGY
  Sayfalar 318 - 333
  Kamer KALİP , Meltem ÇÖL
 16. HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK YAŞ AYRIMCILIĞI (AGEISM): KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖNLEME YAKLAŞIMLARI / AGEISM AGAINST ELDERLY INDIVIDUALS FROM PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE: CONCEPTUAL FRAMEWORK AND PREVENTIVE APPROACHES
  Sayfalar 334 - 345
  Anıl BAŞPINAR , Meltem ŞENGELEN , Dilek ASLAN
 17. ANNE İLE ÇOCUK ARASINDAKİ EŞSİZ BAĞ OLARAK BAĞLANMA; PRENATAL DÖNEMDEN ÇOCUKLUĞA / ATTACHMENT AS A UNIQUE BOND BETWEEN MOTHER AND CHILD; FROM PRENATAL PERIOD TO CHILDHOOD
  Sayfalar 346 - 352
  Damla EYÜBOĞLU
 18. BURKHOLDERİA MALLEİ: RUAM HASTALIĞI / BURKHOLDERIA MALLEI: GLANDERS
  Sayfalar 353 - 361
  Tuğçe ARSLAN TORBA