Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 283 - 296 2020-05-18

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA KARŞI ŞİDDET KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AND BEHAVIORS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR OSMANGAZI UNIVERSITY
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AND BEHAVIORS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE CASE OF ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY

Fatih ÇEMREK [1]


Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kadına karşı şiddet konusundaki tutum ve düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu çalışma, araştırmacı tarafından hazırlanan bir cevaplama formu yardımıyla 2014-2015 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla yapılmıştır. Bu formun birinci bölümde öğrencilerin yaş, cinsiyet, fakülte, bölüm gibi demografik sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise, kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak tutumların yer aldığı Likert Tipi 27 soruya yer verilmiştir. Çalışmada veri toplama 01 Şubat- 01 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Fakülteler tabaka olarak alınarak, tabakalı basit tesadüfi örnekleme tekniği ile rassal olarak 600 öğrenci seçilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere, frekans analizleri, faktör analizi, t testi analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin %96’sı bir insanın (kadın/erkek) bir kadına fiziksel şiddet uygulama hakkı var mıdır sorusuna hayır diye cevap vermiştir.
Faktör analizi sonucunda, 6 faktör belirlenmiş ve 27 soru bu altı faktörde yer almıştır. Faktör analizinde elde edilen faktör skorları bakımından kadınlar ile erkekler arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız iki örneklem t testi sonucunda 4. ve 6. faktör skoru bakımından kadınlar ile erkekler arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Faktör analizinde elde edilen faktör skorları bakımından birinci ve ikinci öğretim öğrencileri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere bağımsız iki örneklem t testi yapılmıştır. t testi sonucunda 6. faktör skoru bakımından kadınlar ile erkekler arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Kadına yönelik şiddet; sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla ele alınması gereken bir konudur. Gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

The aim of the study is to determine the attitudes and thoughts of university students on violence against women. This study was carried out with the participation of students of Eskişehir Osmangazi University in 2014-2015 academic year with the help of an answer form prepared by the researcher. In the first part of this form, demographic questions such as students' age, gender, faculty, and department were included. In the second part, there are 27 Likert Type questions including attitudes about violence against women. Data collection was carried out between 01 February and 01 April 2015 in the study. By taking the faculties as layers, 600 students were randomly selected by the stratified simple random sampling technique. Frequency analysis, factor analysis, t test analysis were applied to the data obtained in the study. 96% of the students answered no to the question of whether a person (woman / man) has the right to apply physical violence to a woman. As a result of the factor analysis, 6 factors were identified and 27 questions were included in these six factors. As a result of two independent sample t tests conducted to determine whether there is a difference between women and me n in terms of factor scores obtained in factor analysis, a significant difference was determined between women and men in terms of factor 4 and 6. In order to determine whether there are differences between the primary and secondary school students in terms of factor scores obtained in factor analysis, two independent sample t tests were conducted. As a result of the t test, there was a significant difference between women and men in terms of the 6th factor score. Violence against women is an issue that needs to be addressed with its sociological and psychological dimensions. It is needed future studies.

 • 1. Dişsiz M, Hotun Şahin N. Evrensel Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2008; 1(1): 51-58.
 • 2. Kocacık F. Şiddet Olgusu Üzerine. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009; 2(1), Doç. Dr. Feramuz Aydoğan’ın Anısına: 1-7.
 • 3. Kandemir Ö. Şanlıurfa ili Viranşehir İlçe Merkezinde Sağlık Personelinin Aile içi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Meslek Uygulamaları. Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2007; Şanlıurfa.
 • 4. Kurtuldu Ö. R. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kampanyaları: Sabancı Vakfı “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” Projesi Analizi. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(2): 97-110.
 • 5. World Health Organization. Violence Against Women https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women (Erişim Tarihi 22.09.2019)
 • 6. Çolak B..Kadına Yönelik Şiddet ve Adli Tıbbi Değerlendirme. Uluslararası- Disiplinler arası Kadın Çalışmaları Kongresi. 05 – 07 Mart 2009. Kongre Bildirileri III. Cilt: 3-11.
 • 7. Tatlılıoğlu K., Küçükköze İ. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet: Nedenleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Nisan 2015; 7(13):194-209.
 • 8. Bilican Gökkaya V. Türkiye’de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2009; 10(2): 167-179.
 • 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (). Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele,
 • 10. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uploads/pages/dagitimda-olan-yayinlar/kadina-yonelik-siddetle-mucadele.pdf (Erişim Tarihi 23.09.2019)
 • 11. Köse A. Beşer, A. Kadının değiştirilebilir yazgısı “Şiddet”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10(4): 114 -121.
 • 12. Yetim D., Şahin E. M. Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi 2005; 2(2): 48-53.
 • 13. Şenol D. Yıldız, S. Kadına Yönelik Şiddet Algısı- Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla, Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları; 2013.
 • 14. Erbek E, Eradamlar N., Beştepe E., Akar H., Alpkan L. Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Düşünen Adam 2004;17(4):196-204.
 • 15. Güler N. Tel H. Özkan Tuncay F. Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 27(2): 51 – 56.
 • 16. Altınay, A.G., Arat, Y. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. Punto Baskı Çözümleri; 2007.
 • 17. Kapıcıoğlu İ. Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya; 2008.
 • 18. Tanrıverdi, G., Şıpkın, S., Çanakkale Sağlık Ocaklarına Başvuran Kadınların Eğitim Durumunun Şiddete Görme Düzeyine Etkisi. , Fırat Tıp Dergisi, 2008; 13(3):183-187.
 • 19. Kocacık, F., Çağlayandereli, M., (2009), “Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009; 6(2): 24.43.
 • 20. Flood M., Pease B. Factors Influencing Attitudes To Violence Against Women. Trauma, Violence and Abuse. April 2009;10(2): 125-142.
 • 21. Kula A. Kocaeli Üniversitesi 2008–2009 Akademik Yılı 1.ve 6. Sınıf Tıp Öğrencilerinin Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Kocaeli; 2009.
 • 22. Günay G., Bener Ö., (2010),Üniversite Öğrencilerine Göre Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet ve Nedenleri. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences. 2010; 6(1):1-17.
 • 23. Özgür G., Yörükoğlu G., Baysan Arabacı L. Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(2): 53-60.
 • 24. Kanbay Y., Işık E., Yavuzaslan M., Keleş S. Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüş Ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(2):107-119.
 • 25. Doğutaş A. ve Doğutaş C., (2013), Domestic Violence in Turkey: An Example Of Ağrı Province, Sosyal Politika Çalışmaları. Temmuz-Aralık 2013;13(31): 91-109.
 • 26. Yanık A., Hanbaba Z. , Soygür S., Ayaltı B., Doğan M. Kadına Yönelik Şiddet Davranışlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’den Kanıt. Electronic Journal of Vocational Colleges- December/Aralık 2014;104-111.
 • 27. Karabulutlu Ö. Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Konusundaki Görüş ve Deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(1):26–36.
 • 28. Şap E., Hazar H., Şap S. Kadına Şiddetin Önlenmesinde Mesleki Eğitimin Rolü 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015, Bingöl.
 • 29. Aytaç S., Eteman F.S., Aydın G.Ç. Reçber B., Sezen H.K. Kadına Yönelik Şiddetin Dünü, Bugünü, Yarını: Kestirim Tabanlı Bir Araştırma. Sosyoloji Konferansları, No: 54 (2016-2) / 275-297.
 • 30. Er Güneri S. Üniversite Öğrencilerinin Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics. 2016; 2(2):49-56.
 • 31. Kabasakal Z., Girli A. Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkındaki Görüşlerinin, Deneyimlerinin Bazı Değişkenler ve Yaşam Doyumu İle İlişkisi (DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012;14(2):105-123.
 • 32. Bilgin Şahin B. Erbay Dündar P., Kadına Yönelik Şiddet ve Yaşam Kalitesi” Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017; 18(3):203-210.
 • 33. Ediz A. Altan Ş. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması. TBB Dergisi 2017 (özel sayı):,397-4110.
 • 34. Şen S. And Bolsoy N., (2017), “Violence against women: prevalence and risk factors in Turkish sample” BMC Women's Health. 2017;, 17(1):100
 • 35. Çalışkan H. Çevik E.İ. Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2018;7(14): 218-233.
 • 36. Kara P., Akçayüzlü Ö. Gür A.Ö., Nazik E. Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;8(3):115-122.
 • 37. Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi Çok Değişkenli Analizler 2. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.
 • 38. Tatlıdil H. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Akademi Matbaası, Ankara, 2002.
 • 39. Albayrak A.S. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayınları, 2006.
 • 40. Sharma S. Applied Multivariate Techniques. John Wiley and Sons Inc., New York, 1996.
 • 41. Sevim Y., Ataş. S. Üniversite Gençlerinde Şiddet Eğilimliliği ve Öğrencilerin Aile İçi Şiddete Bakış Açıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;25(1): 285-301.
 • 42. Şahin, N., Dişsiz, M. Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.2009;6(2): 263-274.
Birincil Dil tr
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6528-7159
Yazar: Fatih ÇEMREK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Mayıs 2020

Vancouver Çemrek F . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA KARŞI ŞİDDET KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AND BEHAVIORS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR OSMANGAZI UNIVERSITY. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020; 5(2): 283-296.