Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 176 - 187 2020-05-18

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EVALUATION OF PROBLEM SOLVING AND AGGRESSION LEVELS AMONG NURSING STUDENTS IN A UNIVERSITY
EVALUATION OF PROBLEM SOLVING AND AGGRESSION LEVELS AMONG NURSING STUDENTS IN A UNIVERSITY

Nükhet KIRAĞ [1] , Yusuf GÜVER [2]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin batısındaki bir hemşirelik fakültesinde okuyan hemşirelik öğrencileri arasında problem çözme düzeylerini ve saldırgan davranışları incelemektir. Bu kesitsel çalışma Şubat ve Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler bulundukları sınıfa göre tabakalandı ve basit rastgele örnekleme yönteminde okul numarasına göre seçildi. Hemşirelik Fakültesinde gönüllü olan birinci (n = 111), ikinci (n = 84), üçüncü (n = 61) ve dördüncü (n = 58) sınıflarından 314 öğrenci çalışma örneklemine dahil edilmiştir.Veriler sosyodemografik bir anket, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPAÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılarak toplanmıştır. Bu çalışmanın sürekli değişkenlerinde Pearson korelasyonu ve regresyon analizi yapıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi (p = 0.05). Ortalama PÇE skorları 132.96 ± 15.52 (min: 90, maks: 202) idi. Hemşirelik öğrencileri Buss-Perry saldırganlık ölçeğinin alt boyutlarından şu puanları almıştır: 19.51 ± 5.43 (min: 8, maks: 37) fiziksel saldırganlık için, 24.50 ± 5.17 (min: 12, maks: 40) düşmanlık için, 20.81 ± 5.03 min: 9, maks: 56) öfke için ve 14.46 ± 3.04 (min: 6, maks: 25) sözlü saldırganlık için. Saldırganlık ölçeği ile PÇE ve çeşitli alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). Hemşirelik öğrencileri arasında problem çözme becerileri ile saldırgan davranış arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur; problem çözme becerileri arttıkça agresif davranış azalmaktadır.

The aim of this study was to examine problem-solving levels and aggressive behaviors among nursing students studying at a nursing faculty in western Turkey. This cross-sectional study was carried out between February and March 2019. Students are stratified according to the class they are in, and sampling by school number is included with the simple random sampling method. While collecting research data, 314 students from stratified classes participated. 314 students from the first (n=111), second (n=84), third (n=61) and fourth (n=58) grades of the Nursing Faculty, who volunteered to participate, were included in the study sample. Data were collected using a sociodemographic questionnaire, the Buss–Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) and the Problem Solving Inventory (PSI). Pearson correlation and regression analysis were performed on the continuous variables of this study. Results’ type-I error was accepted as 5%. Mean PSI scores were 132.96±15.52 (min: 90, max: 202). Nursing students obtained the following scores from the Buss–Perry aggression questionnaire subscales: 19.51±5.43 (min: 8, max: 37) for physical aggression, 24.50±5.17 (min: 12, max: 40) for hostility, 20.81±5.03 (min: 9, max: 56) for anger, and 14.46±3.04 (min: 6, max: 25) for verbal aggression. A significant relationship was found between the aggression questionnaire, and the PSI and its various subscales (p=0.000). A statistically significant relationship was found between problem-solving skills and aggressive behavior among nursing students; as problem-solving skills increase, aggressive behavior decreases.

 • 1. Turkish Language Association. www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: 24.08.2019.
 • 2. Gülbüz E. Evaluation of the Problem Solving Skills Among the Students of Vocational School of Health Services. University of Turkish Aeronautical Association, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, 2014; Master Thesis, Ankara.
 • 3. Arslan C, Hamarta E, Arslan E, Saygın Y. An Investigation of Aggression and Interpersonal Problem Solving in Adolescents. Elementary Education Online, 2010; 9(1):379-388.
 • 4. Şahin P. The Relationship Between Various Demographic Characteristics of Problem-Solving Skills Nurses (Sample of Adnan Menderes University Application and Research Hospital). Beykent University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Hospital and Health Institutions Management, 2015; Master Thesis, İstanbul.
 • 5. Yılmaz E, Karaca F, Yılmaz E. Examining the Problem Solving Skills and Some Related Factors of the Health College. Atatürk University Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 2009; 12: 1.
 • 6. Mardan A. The Reliability and Validity of the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BAQ)-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 2012; 23:5.
 • 7. Heppner P.P, Petersen C.H. The Development and Implications of a Personal Problem Solving Inventory. Journal of Counseling Psychology, 1982; 29:166–175.
 • 8. Şahin N, Şahin N.H, Heppner P.P. Psychometric Propoties of the Problem Solving Inventory in a Group of Turkish University Students. Cogn Ther Res, 1993; 17:379-396.
 • 9. Aydın B, İmamoğlu S, Yukay M. Examination of the Relationship Between Anger Experiences and Problem Solving Skills of University Students. Marmara University Journal of Educational Sciences, 2005; 21:1-18.
 • 10. Büyükgöze A, Koç B. The Investigation of the Relationships Between Aggression and Interpersonal Problem-Solving Skills, Interpersonal Relationship Styles, and Communication Skills Among University Students. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 2015; 4(2): 783-799.
 • 11. Yurttaş H. Investigation of Aggression Levels of University Students Making and Not Making Sports. Atatürk University, Institute of Educational Sciences, Department of Physical Education and Sports Teaching, Physical Education And Sports Teaching, 2016; Master Thesis, Erzurum.
 • 12. Ece C. Research of Aggression Level of Student who are Spectators of Football. (Sample as Sakarya). Dumlupınar University Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports, 2014; Master Thesis, Kütahya.
 • 13. Yıldız S. An Examination of the Levels of Aggression of the Secondary School Students Participating and Non Participating Sports. Selçuk University, The Institute of Health Science, Department of Physical Education and Sport, 2009; Master Thesis, Konya.
 • 14. Kurtyılmaz Y. Relationships Between Teacher Trainees’ Aggression Levels and Academic Achievement, Communication Skills, Problem Solving Skills: (An Investigation on the Students of Anadolu and Osmangazi University). Eskişehir Anadolu University, Institute of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, 2005; Master Thesis, Eskişehir.
 • 15. Evcin S. Investigation of the Effects of Computer Games on the Tendency of Aggression of Elementary School Students. Maltepe University, Institute of Social Sciences, Department of Psychology, Unpublished 2010; Master Thesis, İstanbul.
 • 16. Öztütüncü F. Video Games and Children: Violence in Video Games New. Yeni Symposium Journal, 2006;44(4):161-164.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8223-2996
Yazar: Nükhet KIRAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9722-374X
Yazar: Yusuf GÜVER
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 8 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Mayıs 2020

Vancouver Kırağ N , Güver Y . EVALUATION OF PROBLEM SOLVING AND AGGRESSION LEVELS AMONG NURSING STUDENTS IN A UNIVERSITY. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020; 176-187.