Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 234 - 242 2020-05-18

KORONER ARTER HASTALARINDA FİZİKSEL VE CİNSEL AKTİVİTEDEN KAÇINMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS AFFECTING THE AVOIDANCE BEHAVIOR OF PHYSICAL AND SEXUAL ACTIVITY IN CORONARY ARTERY PATIENTS
FACTORS AFFECTING THE AVOIDANCE BEHAVIOR OF PHYSICAL AND SEXUAL ACTIVITY IN CORONARY ARTERY PATIENTS

Tuğçe ER [1] , Mehmet KURÇER [2] , Zeynep ERDOĞAN [3]


Amaç: Bu çalışmada koroner arter hastalarının fiziksel ve cinsel aktiviteden kaçınma davranışları ve kaçınma davranışını etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu kesitsel araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, miyokard infarktüsü (MI) tanısı ile kardiyoloji servisinde yatan ve taburculuk sonrası kardiyoloji polikliniklerine başvuran toplam 177 koroner arter hastası üzerinde yapılmıştır. Çalışma verilerinin toplanması amacıyla anket formu uygulanmıştır. Fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kısa formu ile belirlenmiştir. Bulgular: Koroner arter hastalığı (KAH) sonrası hastaların sadece %30.5’ini doktoru fiziksel ve cinsel aktivite konusunda bilgilendirmiştir. Hastaların %55.9’u ağır kaldırmaktan, %44.6’sı koşmaktan, %22.6’sı cinsellikten kaçındığını belirtmiştir. %38,4’ünün cinsel aktivitesi sınırlanmıştır. Doktorun bilgilendirmesine göre fiziksel aktivite durumu anlamlı fark göstermiştir. Cinsel aktivitede değişiklik durumunda yaş, ilk mı tarihi, doktor bilgilendirmesine göre anlamlı fark tespit edilmiştir. Hastaların fiziksel aktivite düzeylerine göre yürümekten, ev işlerinden, dışarı çıkmaktan kaçınma durumları anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada doktor tarafından bilgilendirilmenin hastaların fiziksel aktivite durumunu etkilediği, fiziksel olarak aktif olan bireylerin bazı aktivelerden kaçınma durumunun daha az olduğu bulunmuştur.

The aim of this study was to investigate the avoidance behaviors of physical and sexual activity of coronary artery patients and the factors affecting avoidance behavior. This cross-sectional study was conducted at the Bülent Ecevit University Health Practice and Research Center on a total of 177 coronary artery patients who were diagnosed with myocardial infarction (MI) in the cardiology service and admitted to cardiology outpatient clinics after discharge. A questionnaire was used to collect the study data. Physical activity levels were determined by the International Physical Activity Questionnaire (UFAA) short form. Of the coronary artery patients, 55.9% avoid heavy lifting, 44.6% running, and 22.6% avoiding sexuality. Only 30.5% of the patients informed about the physical and sexual activity by the physician. According to the physician's information, a significant difference was found in the physical activity of the patients. According to the physical activity levels of the patients, behaviors of walking, housework and avoiding going out showed a significant difference. In the study, it was found that informing patients by the physician affects their physical activity status and physically active patients had less avoidance from some activities.                                                 

 • 1. Malakar AK, et al. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. Journal of cellular physiology, 2019.
 • 2. Namara KMc , Alzubaidi H, Jackson JK. Cardiovascular disease as a leading cause of death: how are pharmacists getting involved?. Integrated pharmacy research & practice, 2019; 8:1.
 • 3. Unsar S, Sut N, Durna Z. Health-related quality of life in patients with coronary artery disease. J Cardiovasc Nurs. 2007; 22(6):501-507. “
 • 4. World Health Oganization (WHO), The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death Erişim :25.11.2019
 • 5. Türkiye İstatistik Kurumu (Tuik) , Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30626 Erişim:25.11.2019
 • 6. Onat A, Karakoyun S, Akbaş T, Özpamuk KF, Karadeniz Y, Çakır H. ve ark. TEKHARF 2014 taraması ve Türkiye’de coğrafi bölgelere göre ölüm oranı ile koroner hastalık insidansı: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2015; 43(4): 326-32.
 • 7. Özkan AA. Akut koroner sendromlar: Epidemiyoloj Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi,2013; 43 (1): 1-3.
 • 8. Wang W, Jiang Y, He HG, Koh KWL. A randomised controlled trial on the effectiveness of a home-based self-management programme for community-dwelling patients with myocardial enfarction. Eur J Cardiovasc Nurs. 2016;15(6):398–408 .
 • 9. Kang K, Gholizadeh L, Inglis SC, Han HR. Correlates of health-related quality of life in patients with myocardial enfarction: A literatüre review. Int J Nurs Stud 2017;73:1-16.
 • 10. Doğu Ö, Kaya H, Gündüz H, Parlak Z. Miyokard infarktüsü geçirmiş bireylere eğitim ve danışmanlıkta web tabanlı uzaktan eğitim önerisi. MN Kardiyoloji, 2015; 22(4): 217-22.
 • 11. Öz H, Pınar DR. Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umut, Moral Ve Algılanan Sosyal Desteğin Yaşam Kalitesine Etkisi, 2006.
 • 12. Kartal O, Tath E, Inal V, Yamanel L. Kalp hastaliklarinda cinsel aktivite/Sexual activity in cardiac patients. The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi), 2006;6(3): 264-270.
 • 13. Kuzu N. Miyokart Enfarktüsünün cinsel fonksiyon üzerine etkisi ve hemşirenin cinsel danışmanlık rolü. Hacettepe Üniv. HYO Derg. 1996; 3(1): 19-22.
 • 14. Dilek F, Ünsar S, Süt N. Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010; 5(13): 29-44.
 • 15. Erdem N, Ergüney S. Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2005; 8(3): 1-9.
 • 16. SEVİNÇ S, Sevinc S, Eşer İ. Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastaların İkincil Korunma Davranışları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2011; 19(3): 135-44.
 • 17. Yıldız H, Pınar R. Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Cinsel Disfonksiyon. Anadolu Kardiol Derg. 2004; 4(4): 309-17.
 • 18. Drory Y, Kravetz S, Weingarten M. Comparison of sexual activity of women and men after a first acute. The American Journal of Cardiology, 2000; 85(11): 1283–87.
 • 19. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine Science and Sports Exercise. 2003; 35(8): 1381-95.
 • 20. Öztürk M., Üniversitede eğitim öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin (IPAQ) geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • 21. Savcı S, Öztürk M, Arıkan H, İnal İnce D, Tokgözoğlu L. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(3):166-72.
 • 22. http://www.tkdcd.org/public/uploads/files/pdf/saglikli_yasam/koroner_arter_hastaliklari.pdf Erişim:01.04.2020
 • 23. Ermiş C, Demir I, Semiz E, Yalçinkaya S ve ark. Demographic and clinical features of coronary artery patients in the district of Antalya and comparison of them with Turkey’s averages. Anadolu Kardiyol Derg 2001;1:10-3.
 • 24. Zaman MJ, Patel A, Jan S, Et Al. Socio-economic distribution of cardiovascular risk factors and knowledge in rural India. Int J Epidemiol [IEA]. 2012 Oct; 41(5):1302-14. DOI: 10.1093/ije/dyr226
 • 25. Ergün FŞ, Fadıloğlu Ç. Koroner Arter Hastalarının Taburculuk Sonrası Gereksinimlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2001;17(3): 67-75.
 • 26. Kurçer MA, Özbay A. Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi. Anatolian Journal of Cardiology/Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2011;11(2).
 • 27. Muller JE. Sexual activity as a trigger for cardiovascular events: what is the risk? Am J Cardiol,1999; 84(5): 2-5.
 • 28. Vicdan N, Canlı Özer Z. Miyokard İnfarktüsü ve Cinsel İşlev Bozukluğu. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2011; 2(2): 2-6.
 • 29. Altıok M, Yılmaz M. Opinions of individuals who have had myocardial infarction about sex. Sexuality and Disability, 2011; 29: 263–73.
 • 30. Doherty S, Byrne M., Murphy AW, McGee HM. Cardiac rehabilitation staff views about discussing sexual issues with coronary heart disease patients: A national survey in Ireland. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2010; 10: 101–7.
 • 31. De Souza CA, Luiz Cardoso F, Sılveıra RA, Martıns C. Management of sexual activity of coronary disease patients by the cardiologist. Acta Medica Portuguesa, 2011; 24(2): 249-54.
 • 32. Lunelli RP, Rabello E R, Stein R, Goldmeier S, Moraes MA. Sexual activity after myocardial infarction: taboo or lack of knowledge?. Arquivos brasileiros de cardiologia, 2008; 90(3): 172.
 • 33. Fertelli TK, Havva TEL. Miyokard İnfarktüsü Sonrası Bireylere Verilen Planlı Eğitimin Öz Bakım Gücüne Etkisi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2007; 11(2): 57-61.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0719-5288
Yazar: Tuğçe ER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2672-1079
Yazar: Mehmet KURÇER
Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7298-7559
Yazar: Zeynep ERDOĞAN
Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 15 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Mayıs 2020

Vancouver Er T , Kurçer M , Erdoğan Z . KORONER ARTER HASTALARINDA FİZİKSEL VE CİNSEL AKTİVİTEDEN KAÇINMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS AFFECTING THE AVOIDANCE BEHAVIOR OF PHYSICAL AND SEXUAL ACTIVITY IN CORONARY ARTERY PATIENTS. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020; 234-242.