Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 70 2021-02-08

BEBEK ÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF INFANT DEATHS: KIRKLARELI SAMPLE

Çiğdem CERİT [1] , Ahmet Önder PORSUK [2]


Bebeklerin doğumdan sonraki bir yıl içinde ölme oranı olarak tanımlanan bebek ölüm hızı, bir toplumun veya ülkenin genel refah seviyesinin ölçümü için bir barometreye benzetilmektedir. Çalışmanın amacı, Kırklareli İlinde beş yıllık periyotta kayıtlara geçen bebek ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesi, alınacak önlemlere kaynak oluşturabilecek verilerin paylaşılması olarak belirlenmiştir. Bu tanımlayıcı çalışmada 2015 – 2019 yıları arasında Kırklareli İlinde görülen bebek ölüm vakaları örneklem seçimi yapılmadan incelenmiştir. Verilere Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarından ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve analitik testler kullanılmış ve p≤0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Çalışma döneminde Kırklareli İline kayıtlı toplam 109 bebeğin öldüğü görülmüştür. Bebek ölüm nedenleri arasında en sıklıkla kayda geçen üç neden sırasıyla %12,8 (n=14) ile yenidoğanın bakteriyel sepsisi, %11,0 (n=12) ile ileri derecede immaturite ve %5,5 (n=6) ile pnömoni olarak tespit edilmiştir. Ölen bebeklerin %43,1’inin erken neonatal dönemde kaybedildiği ve ölümlerin %6,4’ü için İl Bebek Ölüm Komisyonu’nca “önlenebilir” şeklinde karar verildiği saptanmıştır. Bebek ölümlerinin azaltılması için, gebelik ve bebeklik dönemlerinde izlemlere çok önem verilmesi gerekmektedir. Çocuk doğurma çağındaki tüm kadınlara, özellikle gebelere ve bebeklere, aile hekimliği birimlerinde ve üst basamak sağlık kurumlarında ayrılan süre artırılmalıdır. Sonuç olarak, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ve izlemlerin sadece niceliğinin değil, niteliğinin de yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.
The infant mortality rate, defined as the number of children that die under one year of age, is compared to a barometer for measuring the general welfare level of a society or country. The aim of our study is to determine the causes of infant deaths recorded in Kırklareli in a five-year period and to share data that can be a source of measures to be taken. In this descriptive study, infant deaths that occurred in Kırklareli between 2015-2019 were analyzed without sample selection. The data were obtained from Kırklareli Provincial Health Directorate records. Descriptive statistics and analytical tests were used to analyze the data and p≤0.05 was considered significant. It was determined that a total of 109 infant deaths during the study period. The three most common causes of infant mortality were bacterial sepsis with 12.8% (n=14), severe immaturity with 11.0% (n=12) and pneumonia with 5.5% (n=6), respectively. It was determined that 43.1% of the babies were lost in the early neonatal period and it was decided by the Provincial Infant Deaths Investigation Commission as “preventable” for 6.4% of them. In order to reduce infant mortality, much attention should be paid to follow-ups during pregnancy and infancy. The time must increase allocated to all women of childbearing age, especially pregnant women and babies, in family medicine units and in upper-level health institutions. As a result, it was concluded that efforts should be made to increase not only the quantity but also the quality of the information activities and follow-ups.
 • 1. Gonzalez RM, Gilleskie D. Infant Mortality Rate as a Measure of a Country's Health: A Robust Method to Improve Reliability and Comparability. Demography. 2017;54(2):701-20. doi:10.1007/s13524-017-0553-7
 • 2. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UNIGME), Levels and Trends in Child Mortality: Report 2019, Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, United Nations Children’s Fund, New York, 2019.
 • 3. Health Status : Maternal and infant mortality - OECD Statistics Available from: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30116
 • 4. WHO. Neonatal and perinatal mortality: Country, regional and global estimates 2004. Geneva, World Health Organization Pub 2007:43-5.
 • 5. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Available from: https://icd.who.int/browse10/2019/en
 • 6. Öngören B, Aydoğdu O, Ceyhan MN. Muğla İlinde 2011-2015 Yılları Arasındaki Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci 2018;3(2):130-6. doi:10.5336/healthsci.2017-59428
 • 7. TÜİK. Merkezi Dağıtım Sistemi. Available from: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
 • 8. Çatak B, Öner C. Bebek Ölümlerinin Temel Nedenleri Değişiyor mu? Kayıt Temelli Kesitsel bir Çalışma. TJFMPC 2019;13(3):311-7.
 • 9. Mathews TJ, Minino AM, Osterman MJ, Strobino DM, Guyer B. Annual summary of vital statistics 2008. Pediatrics 2011;127:146-57. doi: 10.1542/peds.2010-3175
 • 10. Yılmaz M, Bayraktar F. Düzce İlinin 2014-2017 Yılları Arasındaki Perinatal Ölümve Bebek Ölümü Verilerinin Değerlendirilmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2020;5(1):35-42. doi: 10.35232/estudamhsd.648254
 • 11. Şevket O, Karabulut A, Köseli O, Karahan T, Utku Y, Şevket A. Denizli İli Bebek Ölümleri: Ardışık Dört Yılın Değerlendirilmesi. Pam Med J 2010;3(2):64-8.
 • 12. Aladağ Çiftdemir N, Özden D, Sayın M, Oksay A, Tarım C, Vatansever Özbek Ü, Ceylan G, Şahin B. Edirne İli 2012-2013 Yılları Arası Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi. The Journal of Pediatric Research 2015;2(4):193-6. doi:10.4274/jpr.25238
 • 13. Korkmaz A, Aydın Ş, Çamurdan A, Okumuş N, Onat FN, Özbaş S, Polat E, Şenel S, Tezel B, Tezer H, Köse MR. Türkiye’de bebek ölüm nedenlerinin ve ulusal kayıt sisteminin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56:105-21.
 • 14. Black AY, Fleming NA, Rome ES. Pregnancy in adolescents.Adolesc Med State Art Rev 2012;23(1):123-38.
 • 15. World Health Organization. The second decade: improving adolescent health and development. WHO, Department of Child and Adolescent Health and Development, Programme Brochure. WHO/FRH/ADH/98.18 Rev.1. Geneva; 2001.
 • 16. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK. Ankara. Türkiye, 2019.
 • 17. Başer N, Eskiocak M, Çerit Ç, Porsuk AÖ, Uğur A, Yorulmaz F. Kırklareli'nde 2013-2014 Yıllarında Bebeği Ölmüş Annelerin Bebek Ölümüne Neden Olan Risklerinin ve Sonraki Üreme Davranışlarının Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, 13-17 Kasım 2018:775.
 • 18. Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing Available from: who.int/iris/ bitstream/10665/69855/1/WHO_RHR_07.1_eng.pdf
 • 19. Eskiocak M, Selçuk EG. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen bebek ölüm hızları üzerine eleştirel bir değerlendirme. Turk J Public Health 2014;12(3):207-16.
 • 20. Yayla Enfiyeci Z, Çavlin A. Bebek ölümlerindeki MERNİS kayıtlarının tamlık yüzdesi: illerin insani gelişme düzeyi farklılığı açıklar mı? Turk J Public Health 2019;17(3):279-93. doi:10.20518/tjph.457457
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9952-0510
Yazar: Çiğdem CERİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0971-5227
Yazar: Ahmet Önder PORSUK
Kurum: Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Teşekkür Çalışma sırasında deneyimlerini paylaşan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 25 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 8 Şubat 2021

Vancouver Cerit Ç , Porsuk A . BEBEK ÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(1): 60-70.