Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 169 - 181 2021-05-30

DETERMINATION OF VACCINATION STATUS OF CHILDREN COMING FROM SYRIA WITH IMMIGRATION
SURİYE’DEN GÖÇ İLE GELEN ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Naime BİNİCİ [1] , Gülay BÖREKÇİ [2]


This descriptive study was carried out to determine the vaccination status of children who came to Hatay from Syria by immigration and to determine the factors affecting the vaccination. The sample of the study consisted of 651 Syrian parents, 0-18 age group children, who applied to Mustafa Kemal University Health Practice and Research Hospital between August 2017 and February 2018. The data of the study was collected by using a questionnaire about the socio-demographic characteristics and vaccination status of the parents and children. The data obtained were analyzed in SPSS package program. It has been determined that 47.9% of children were vaccinated whose average age were 5.39±4.36 and 53.5% of them were female. It was determined that 51.3% of the children completed their vaccines in Syria, 90.0% had their vaccinations at the health center, 64.4% had a vaccination card and 42.9% were given the vaccination card from Syria. The highest vaccine given to children was Hepatitis B with 21.0%, and the least vaccine was Chickenpox vaccine with 5.4%. It was found that the most common reason for parents not to have their children vaccinated was the language problem. It was determined that there was a significant relationship between the education and income levels of the parents and the level of knowledge of childhood vaccines, and the fathers knew the completion status of their child less than the mothers (p<0.05). In addition, it was found that the children who are between 0-5 years of age have a higher rate of completing their vaccinations than children between the ages 11-15. Our study results showed that the rate of vaccination of Syrian children coming to our country with migration was low and the families did not have enough information about childhood vaccination.

Bu tanımlayıcı çalışma Hatay iline Suriye’den göç ile gelen çocukların aşılanma durumlarının belirlenmesi ve aşılanmayı etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne Ağustos 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran 0-18 yaş grubu çocukları olan 651 Suriyeli ebeveyn oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, ebeveyn ve çocukların tanıtıcı bilgilerini saptamaya yönelik sosyo-demografik özellikler ve aşı durumları ile ilgili anket formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Yaş ortalaması 5,39±4,36 olan ve %53,5’i kadın cinsiyetinde olan çocukların %47,9’unun aşılarını tamamladığı belirlenmiştir. Çocukların %51,3’ünün aşılarını Suriye’de tamamladığı, %90,0’ının aşılarını aile sağlığı merkezinde yaptırdığı, %64,4’ünün aşı kartının olduğu ve %42,9’unun aşı kartının Suriye’den verildiği saptanmıştır. Çocuklara en fazla yapılan aşının %21,0 ile Hepatit B, en az yapılan aşının ise %5,4 ile Suçiçeği aşısı olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmamalarının en sık nedeninin dil problemi olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin eğitim düzeyi ile gelir düzeyinin çocukluk dönemi aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu, babaların çocuğunun aşılarını tamamlama durumunu, annelere oranla daha az bildiği belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca yaş aralığı 0-5 arasında olan çocukların aşılarını tamamlama oranının, 11-15 yaş arasında olan çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışma sonuçlarımız ülkemize göç ile gelen Suriyeli çocukların aşılanma oranlarının düşük olduğunu ve ailelerin çocukluk aşılaması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir.
 • 1. Gülcü S, Arslan S. Çocuklarda aşı uygulamaları: güncel bir gözden geçirme. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018;8(1):34-43.
 • 2. World Health Organization. Vaccine Safety Basics, Learning Manual. Geneva, 2013, Switzerland. [cited 2018 Mar 29] Available from: http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/Vaccine-safety-E-course-manual.pdf?ua=1.
 • 3. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi. Birinci basamak sağlık çalışanları için aşı rehberi. Türk Tabipleri Birliği Yayınları. 2018, Ankara. pp.9-26.
 • 4. Çavuşoğlu H, Erdem Y. Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Ed: Conk Z, Başbakkal Z, Bal YH, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği. 1.Baskı, Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi. 2013. pp 737-64.
 • 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2009. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi, 2009/17, Sayı: B100TSH0110005. [cited 2017 May 14] Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,11137/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi-2009.html.
 • 6. World Health Organization. 2018. World Health Statistics 2018: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Switzerland. [cited 2019 Mar 11] Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1.
 • 7. Organisation mondiale de la santé. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Genève: World Health Organization; 2017.
 • 8. T.C. Sağlık Bakanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu. [cited 2019 May 31] Available from:https://sgb.saglik.gov.tr/Eklenti/34225/0/tc-saglik-bakanligi-faaliyet-raporu-2018pdf.pdf_tag1=D41FAD613499B70338F7A1337C05BF50936BB04F.
 • 9. Dünya Sağlık Örgütü. Küresel Tüberküloz Raporu Özeti (Özkara, Ş. Çev.) 2016 [cited 2019 May 31] Available from: http://www.adanaveremsavasidernegi.org.tr/www/adanavsd.org.tr/Untitled_attachment_00853. pdf.
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi. [cited 2020 Sep 6] Available from:https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi2.
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı. Ed: Başara BB, Çağlar Sİ, Aygün A, Özdemir AT. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (Yayın No. 1106), Ankara 2017 [cited 2019 may 25] Avaible from: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/31096,turkcesiydijiv1pdf.pdf?0.
 • 12. Aydın D, Şahin N, Akay B. Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. 2017;7(1):8-14.
 • 13. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 2018 [cited 2019 Jun 30]. Geçici Barınma Merkezleri. Available from: https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2374/files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf.
 • 14. Türk İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Kadın (Sayı: 30707). 6 Mart 2019. [cited 2019 Jul 21] Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2018-30707.
 • 15. Sanduvac Türkmen, MZ. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için durum analiz raporu. Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şanlıurfa. 2013 [cited 2020 Sep 6] Available from: http://mavikalem.org/wpcontent/uploads/DURUM-ANALIZI-SURIYELI-SIGINMACILAR_SANLIURFA-2013-.pdf.
 • 16. Karataştan N. Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadıkları zorluklar. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi; 2017.
 • 17. Mipatrini D, Balcılar M, Dembech M, Ergüder T, Ursu P. Survey on the health status, services utilization and determinants of health Syrian refugee population in Turkey. World Health Organization. Ankara, 2019 [cited 2020 Sep 6], Turkey. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/400581/who-health-survey-report_-25.04.19_with-cover.pdf.
 • 18. AFAD. Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı. Suriyeli kadın ve çocukların demografi, sağlık ve beslenme araştırması. 2016 [cited 2019 Jul 18] Available from: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/24385/xfiles/15aSuriyeliKadinveCocukDemografik_tr_web.pdf.
 • 19. Kalkan O, Gülay M, Vatan İ, Engindeniz TF, Bakış B, Özyürek MM, et al. Bursa ili Osmangazi İlçesi’nde ikamet eden Suriyeli göçmenlerin temel sağlık durumlarının değerlendirilmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Sözel Bildiri:31, 2014, Edirne.
 • 20. Esin MN, Ardıç A, Nar Ş, Yıldırım B, Sunal N. İstanbul’un bir bölgesinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin yaşam koşulları. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Sözel Bildiri:14, 2014, Edirne.
 • 21. Önal A, Keklik B. Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2016;7(15):132-48.
 • 22. Department of Child Health Nursing, Nitte Usha Institute Of Nursing Sciences, Constituent College Of Nitte University, Kotekar Beeri Road, Paneer, Deralakatte, Mangalore-575 018, Karnataka, India, Mereena Ms, R MrsS. A Study on Knowledge and Attitude Regarding Vaccines among Mothers of Under Five Children attending Pediatric OPD in a Selected Hospital at Mangalore. IOSR J Nurs Health Sci. 2014;3(5):39-46.
 • 23. Kürtüncü M, Alkan I, Özgür B, Arslan N. Zonguldak’ın kırsal bir bölgesinde yaşayan çocukların aşılanma durumu hakkında annelerin bilgi düzeyleri. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2017.
 • 24. Uzuner A, Akman M, Altiokka Ö, Çelik U, Abubeker İ, Varol A. Yeni doğum yapmış annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi düzeyi. Türkiye Klin Pediatri Derg. 2005;14(1):1-9.
 • 25. Kassahun MB, Biks GA, Teferra AS. Level of immunization coverage and associated factors among children aged 12-23 months in Lay Armachiho District, North Gondar Zone, Northwest Ethiopia: a community based cross sectional study. BMC Res Notes. 13 Haziran 2015;8:239.
 • 26. Arlı H. Aile hekimliği kliniği çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran 0-24 yaş aralığında çocuğu olan annelerin sağlık bakanlığı rutin aşı takvimi ve çocuk aşılaması hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. [Uzmanlık tezi] Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 2018.
 • 27. Sharma B, Mahajan H, Velhal GD. Immunization coverage: role of sociodemographic variables. Adv in Prev Med. 2013;2013:607935.
 • 28. Gülgün M, Fidanci MK, Karaoğlu A, Güneş Ö, Kesik V, Altun S, et al. Bir askeri hastanenin çocuk polikliniğine başvuran çocukların 0-24 ay arasındaki aşılama durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Derg. 2014;56(1):13-6.
 • 29. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2013 [cited 2017 May 13]. Ankara. Available from: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf.
 • 30. Mengüç Y. 6 ay - 24 Ay arasındaki çocuklarda aşılanma oranları ve ailelerin sosyodemografik verileri. [Uzmanlık tezi] İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2007.
Birincil Dil tr
Konular Tıp, Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9677-7129
Yazar: Naime BİNİCİ
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7879-7959
Yazar: Gülay BÖREKÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 10 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2021

Vancouver Binici N , Börekçi G . SURİYE’DEN GÖÇ İLE GELEN ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(2): 169-181.