Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 159 - 168 2021-05-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİ İLE DUYGU DURUM İLİŞKİSİ
THE ASSOCIATION BETWEEN MEDITERRANEAN DIET AND EMOTIONAL STATUS AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Duygu METİN [1] , Binnur OKAN BAKIR [2]


Bu çalışma üniversite öğrencilerinde Akdeniz diyetine uyum ile duygu durum ilişkisini değerlendirmek amacıyla bir vakıf üniversitesinde sağlık bilimleri fakültesinde okuyan 277 öğrenci ile yapılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, gelir düzeyi, okul başarısı, sosyal faaliyetlere katılım ve bölümü isteyerek seçme durumu sorgulanmış, aynı zamanda antropometrik ölçümleri kaydedilmiştir. Çalışmamızda Akdeniz diyeti uyum skorlarını belirlemek amacıyla Akdeniz diyeti uyum ölçeği kullanılmıştır. Bireylerin duygu durumlarını saptamak amacıyla Beck depresyon ölçeği ve Duygu durum profili ölçeği kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucunda katılımcıların çoğunluğunun Akdeniz diyetine uyumlu (%75,8) ve depresyon durumunun normal (%59,6) olarak bulunmuştur. Akdeniz diyetine uyum ile gerginlik, öfkeli olma, enerjik olma ve yorgunluk arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Akdeniz diyet skoru ile Beck depresyon skoru arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak Akdeniz diyeti ile depresyon ilişkisinin daha detaylı incelenmesi ve bireylerin duygu durumu ile beslenme ilişkisinde farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.
This study is carried on 277 university students registered to the faculty of health sciences in a private university in order to assess compliance with the Mediterranean diet and its relationship with mood. Participants’ sociodemographic characteristics; income level; school performance; participation in social activities; willingly choosing the registered department were also asked as well as their anthropometric measurements. Mediterranean diet adaptation scale was used to determine Mediterranean diet adherence scores. Beck Depression Scale and Profile of Mood States were used to determine the mood states of the individuals. As a result of our study, the majority of the participants were found compatible with the Mediterranean diet (75.8%) and at normal depression status (59.6%). A significant relationship was found between adherence to the Mediterranean diet and emotional states of tense, angry, energetic, fatigued (p<0.05). No significant relationship was found between the Mediterranean diet scores and the Beck depression scores (p>0.05). The relationship between Mediterranean diet and depression should be examined in more detail and individuals' awareness for the relationship between mood and nutrition should be increased.
 • 1. Gönder M. Determination of relationship between mediterranean diet score with anthropometric calculations and biochemical parameters on overweight and obese women. [Yüksek Lisans Tezi] Ankara, Gazi University; 2015.
 • 2. Milaneschi Y, Bandinelli S, Penninx BW, Vogelzangs N, Corsi AM, Lauretani F, et al. Depressive symptoms and inflammation increase in a prospective study of older adults: a protective effect of a healthy (mediterranean-style) diet. Molecular Psychiatry. 2011;(16):589–90.
 • 3. Henriquez-Sanchez P, Ruano C, de Irala J, Ruiz-Canela M, Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A. Adherence to the Mediterranean diet and quality of life in the SUN Project. Eur J Clin Nutr. 2012;(66):360–8.
 • 4. Lacatusu CM, Grigorescu ED, Floria M, Onofriescu A, Mihai BM. The mediterranean diet: from an environment driven food culture to an emerging medical prescription. Int J Environ Res Public Health. 2019;(16):942.
 • 5. World Health Organization (WHO), Depression [Internet], 2018 [cited 2019 Oct 20]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
 • 6. World Health Organization (WHO), Depression in Europe [Internet], 2012 [cited 2019 Oct 20]. Available from: https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicablediseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures
 • 7. Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2002;3(3):155-61.
 • 8. Ulas B, Tatlibadem B, Nazik F, Sonmez M, Uncu F. Üniversite öğrencilerinde depresyon sıklığı ve ilişkili etmenler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg. 2016;2(3):71-5.
 • 9. Özenoğlu, A. Duygu durumu, besin ve beslenme ilişkisi. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(4):357-65.
 • 10. Tayfur M. Beslenme ve diyetetik güncel konular. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi. 2018;(6):33-54.
 • 11. Martinez-Gonzalez MA, Garcia-Arellano A, Toledo E, Salas-Salvado J, Buil-Cosiales P. A 14-item Mediterranean diet assessment tool and obesity indexes among high-risk subjects: t-The PREDIMED trial. 2012;7(8):e43134. doi:10.1371/journal.pone.0043134.
 • 12. Pehlivanoğlu E, Balcıoğlu H, Ünlüoğlu İ. Akdeniz diyeti bağlılık ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Osmangazi Tıp Derg. 2019;42(2):160-4.
 • 13. Beck A, Ward C, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;(4):561-71. doi: 10.1001/archpsyc.1961.01710120031004.
 • 14. Tegin B. Depresyonda bilişsel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. [Doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi; 1980.
 • 15. Hisli N. Beck Depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Derg. 1989;(7):3-13.
 • 16. Mc Nair D, Lorr M, Droppleman L. Profile of mood states manual, educational and industrial testing. 1st ed. San Diego: Educational and Industrial Testing Service,1981.
 • 17. Selvi Y, Güleç M, Aydın A, Besiroğlu L. Psychometric evaluation of the Turkish language version of the profile of mood states (POMS). Journal of Mood Disorders. 2011;1(4):152-61.
 • 18. World Health Organization (WHO). BMI classification [Internet], Global database on Body Mass Index. 2004 [cited 2019 Oct 20] Available from: http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm
 • 19. M Corezzi, F Bert, G Lo Moro, A Buda, M R Gualano, R Siliquini. Mediterranean diet and mental health in university students: an Italian cross-sectional study. European Journal of Public Health. 2020;30(5):166-201.
 • 20. Sanchez-Villegas A, Delgado-Rodríguez M, Alonso A, Schlatter J, Lahortiga F, Majem LS, et al. Association of the Mediterranean dietary pattern with the incidence of depression: the Seguimiento Universidad de Navarra/University of Navarra follow-up (SUN) cohort. Archives of general psychiatry. 2009;66(10):1090-8.
 • 21. Parletta N, Zarnowiecki D, Cho J, Wilson A, Bogomolova S, Villani A, et al. A Mediterranean-style dietary intervention supplemented with fish oil improves diet quality and mental health in people with depression: A randomized controlled trial (HELFIMED). Nutr Neurosci. 2019;22(7):474-87.
 • 22. Kalkuz Ş. Edirne il merkezinde yaşayan yetişkinlerin Akdeniz diyet skoru ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Trakya, Trakya Üniversitesi; 2019.
 • 23. Aşit M. Yetişkin bireylerde akdeniz diyet skoru ile beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek lisans tezi]. Trakya, Trakya Üniversitesi; 2018.
 • 24. Zaragoza-Martí A, Cabañero-Martínez MJ, Hurtado-Sánchez JA, Laguna-Pérez A, Ferrer-Cascales R. Evaluation of Mediterranean diet adherence scores: A systematic review. BMJ Open. 2018;8(2):e019033.
 • 25. Hür SD, Andsoy II, Şahin AO, Kayhan M, Eren S, Zünbül N ve ark. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtiler. Journal of Psychiatric Nursing. 2014;5(2):72-6.
 • 26. Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci hemşirelerin stresle baş etme tarzları ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Derg. 2007;(2):107-18.
 • 27. Özdel L, Bostancı M, Özdel O, Oğuzhanoğlu NK. Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2002;(3):155-61.
 • 28. Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. Prevalence of depressive symptoms, ways of coping, and related factors among medical school and health services higher education students. Turk Psikiyatri Derg. 2007;(18):137-46.
 • 29. Aylaz R, Kaya B, Dere N, Karaca Z, Bal Y. Sağlık yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığı ve ilişkili etkenler. Anadolu Psikiyatri Derg. 2007;(8):46-51.
 • 30. Bostanci M, Ozdel O, Oguzhanoglu NK, Ozdel L, Ergin A, Ergin N, et al. Depressive symptomatology among university students in Denizli, Turkey: prevalence and sociodemographic correlates. Croat Med J. 2005;(46):96-100.
 • 31. Oliver JM, Paul JC. Self-esteem and self-efficacy: perceived parenting and family climate and depression in university students. J Clin Psychol. 1995;(51):467-81.
 • 32. Wade AT, Davis CR, Dyer KA, Hodgson JM, Woodman RJ, Keage HAD, Murphy KJ. A Mediterranean diet supplemented with dairy foods improves mood and processing speed in an Australian sample: results from the MedDairy randomized controlled trial. Nutr Neurosci. 2020;23(8):646-58.
 • 33. McMillan L, Owen L, Kras M, Scholey A. Behavioural effects of a 10-day Mediterranean diet. Results from a pilot study evaluating mood and cognitive performance. Appetite. 2011;56(1):143-7.
 • 34. El Ansari W, Berg-Beckhoff G. Nutritional correlates of perceived stress among university students in Egypt. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(11):14164-76.
 • 35. Adjibade M, Assmann KE, Andreeva VA, Lemogne C, Hercberg S, Galan P, et al. Mediterranean diet and risk of depressive symptoms in the French SU.VI.MAX cohort. European Journal of Nutrition. 2018;(57):1225-35.
Birincil Dil en
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0806-6058
Yazar: Duygu METİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0448-4300
Yazar: Binnur OKAN BAKIR
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 22 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2021

Vancouver Metin D , Okan Bakır B . THE ASSOCIATION BETWEEN MEDITERRANEAN DIET AND EMOTIONAL STATUS AMONG UNIVERSITY STUDENTS. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021; 6(2): 159-168.