Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ANKARA'DAKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİNDE SU YÖNETİMİ

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 221 - 231, 04.06.2022
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.961191

Öz

Ankara’daki eğitim-araştırma ve devlet hastanelerindeki (toplam 30 hastane) su yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte bir araştırma yapılmıştır. Çalışmaya 23 hastane katılmıştır (%76,6). Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu hastane yöneticileri tarafından doldurulmuştur. Hastanelerde aylık tüketilen su miktarı 100-198.000 m3’tür. İçme kullanma suyu olarak tüm hastanelerde şebeke suyu, dördünde ayrıca kuyu suyu kullanılmaktadır. Yıl içerisinde on hastanede su kesintisi olmuştur. Bir hastanede içme-kullanma suyu deposu bulunmamaktadır. Tüm hastanelerde su depoları temizlenmekte; içme-kullanma suyu analizleri yapılmaktadır. Hastanelerin 14’ünde su deposu temizliği, 11’inde içme suyu analizleri yılda iki kez yapılmaktadır. Yedi hastanede su akış şeması, dört hastanede sıhhi tesisat konusunda eğitimli personel bulunmamaktadır. Bazı hastanelerde laboratuvar, radyoloji, nükleer tıp ve kemoterapi ünitelerinden kaynaklanan atık sular genel kanalizasyona verilmektedir. İki hastanede hiç sensörlü musluk bulunmamakta, 17 hastanede bahçe sulamasında şebeke suyu kullanılmaktadır. Su yönetimi konusunda çalışmanın yapıldığı hastanelerin bazılarında sorunlar olduğu görülmektedir. Hastanelerde su yönetimi öncelikli çalışma alanı olarak kabul edilmeli, eğitimli bir ekip tarafından profesyonel bir yaklaşımla yürütülmelidir. Personel eğitimleri, denetimler ve ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Süngü MA. Hastanelerde Su Kullanımı [Internet]. [cited 2021 Feb 16]. Available from:https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/03/ALİ-SÜNGÜ.pdf
 • 2. Ekinci B. Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik örnek ülke uygulamaları ve ülkemizde bu çalışmaların uygulanabilirliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı; 2015.
 • 3. Verlicchi P, Galletti A, Petrovic M, Barceló D. Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options. J Hydrol. 2010; 389(3–4):416-28.
 • 4. Yaşar A, Can Doğan E, Arslan A. Hastane atıksularında makro ve mikro kirleticiler ve arıtma seçenekleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Derg. 2013;29(2):144-58.
 • 5. Verlicchi P, Al Aukidy M, Galletti A, Petrovic M, Barceló D. Hospital effluent: Investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and environmental risk assessment. Sci Total Environ. 2012;430:109-18.
 • 6. WWF. Su [İnternet]. [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/
 • 7. United Nations. Summary Progress Update 2021: SDG 6 - water and sanitation for all. 2021.
 • 8. Conant J, Fadem P. A community guide to environmental health [İnternet]. 2008 [cited 2021 May 8]. Available from: https://www.commdev.org/pdf/publications/Community-Guide-Environmental-Health.pdf
 • 9. Irmak H. Sularla İlişkili Hastalıklar [Internet]. 2008 [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t74.pdf
 • 10. WHO. Drinking-water [Internet]. [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
 • 11. United Nations Development Programme. Human Development Report 2006. Palgrave Macmillan; 2006.
 • 12. Statista. Water Consumption By Country [Internet]. [cited 2021 May 8]. Available from: https://www.statista.com/statistics/263156/water-consumption-in-selectedcountries/
 • 13. DSİ. Toprak Su Kaynakları [İnternet]. [cited 2021 Feb 24]. Available from: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754
 • 14. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu [İnternet]. 2018 [cited 2021 Feb 18]. Available from: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/SuKaynaklariYonetimi_ve_GuvenligiOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf
 • 15. Altin A, Altin S. Sustainable water and wastewater management in hospitals. Turkish J Occup Environ Med Saf. 2017;2(1(3)):1-7.
 • 16. Cakmak B, Ucar Y, Akuzum T. Water resources management, problems and solutions for Turkey. Int Congr River Basin Manag. 2007;(1):867-80.
 • 17. Priyalal WGSS, De Silva ML, Rajini PAD. A study on water management strategies practiced in healthcare facilities: A literature review. 6th International Conference on Engineering and Construction Management. Available from:www.civil.mrt.ac.lk/conference/ICSECM_2015/book_3/Extract/SECM-15-032. pdf. 2015.
 • 18. Queensland Health. Water system flow diagram. raporu [İnternet]. [cited 2022 Feb 17]. Available from: https://www.health.qld.gov.au/public-health/industryenvironment/environment-land-water/water/risk-management/plan/develop/flowdiagram
 • 19. Özkan O, Gamze B, Terekli Yeşilaydın G. Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Yönetim. 8 Sağlık ve Hastan İdaresi Kongresi Bildir Kitabı. 2014. p. 2238-2248.
 • 20. D’Alessandro D, Tedesco P, Rebecchi A, Capolongo S. Water use and water saving in Italian hospitals. A preliminary investigation. Ann Ist Super Sanita. 2016;52(1):56-62.
 • 21. Topbas M, Beyhun NE, Can G, Yesilbas Ucuncu S, Kolaylı CC, Karakullukcu S, et al. Water management in the hospitals in Trabzon province. J Environ Prot Ecol. 2016;17(2):772-80.
 • 22. Sağlık Bakanlığı Genelgesi. Su Kesintisinde Alınacak Tedbirler. Genelge Tarihi: 08.08.2007, Genelge No: 2007/67. [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from: https://erzurumism.saglik.gov.tr/Eklenti/134105/0/sukesintisinde-alinacak-tedbirler-2007-67-sayili-genelgepdf.pdf
 • 23. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği. Resmi Gazete; Tarih:18.03.2020 Sayı: 31072 [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-2.htm
 • 24. Yaşar A, Doğan EC, Arslan A. Hastane atıksularında makro ve mikro kirleticiler ve arıtma seçenekleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Derg. 2013;29(2):144-58.
 • 25. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Madde 3 Değişik: RG-13/2/2008-26786, Available from: https:// www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=7221&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5.
 • 26. Çamur D, İlter H, Topbaş M. Çalışanlarının gözünden Türkiye’deki belediyelerde su yönetimi. Turkish J Public Heal. 2018;16(1):34-47.
 • 27. WWF. Türkiye’nin su riskleri raporu [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from: http://awsassets. wwftr.panda.org/downloads/turkiyenin_su_riskleri__raporu_web.pdf
 • 28. Terekli G, Özkan O, Bayın G. Çevre dostu hastaneler: Hastaneden yeşil hastaneye. Ankara Sağlık Hizmetleri Derg. 2013;12(2):37-54.
 • 29. Çilhoroz Y, Işık O. Ankara’daki hastanelerin yeşil hastane ölçütlerine uygunluğunun incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Derg. 2018;21(1):41-63.

WATER MANAGEMENT IN TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND STATE HOSPITALS IN ANKARA

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 221 - 231, 04.06.2022
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.961191

Öz

A descriptive study was conducted to evaluate the water management studies in training and research hospitals and state hospitals (total 30 hospitals) in Ankara. Twenty-three hospitals participated in the study (76.6%). The questionnaire form prepared by the researchers was filled out by the hospital administrators. The amount of water consumed monthly in hospitals is 100-198,000 m3. Tap water is used in all hospitals and well water is used in four of them as drinking water. There were water outages in ten hospitals during the year. One of the hospitals does not have a drinking water tank. Water tanks are cleaned in all hospitals; drinking water analyzes are carried out. Cleaning of water tanks in 14 of the hospitals and analysis of drinking water in 11 of them are carried out twice a year. Seven hospitals do not have water flow charts, and four hospitals do not have trained personnel on plumbing system. Wastewater from laboratories, radiology, nuclear medicine, and chemotherapy units in some hospitals is discharged to the general sewerage system. There are no taps with sensors in two hospitals, and drinking water is used for garden irrigation in 17 hospitals. It is seen that some of the hospitals where studies on water management are carried out have problems. Water management in hospitals should be considered as a priority work area and should be carried out by a trained team with a professional approach. Personnel training, inspections, and arrangements in the relevant legislation should be made.

Kaynakça

 • 1. Süngü MA. Hastanelerde Su Kullanımı [Internet]. [cited 2021 Feb 16]. Available from:https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/03/ALİ-SÜNGÜ.pdf
 • 2. Ekinci B. Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik örnek ülke uygulamaları ve ülkemizde bu çalışmaların uygulanabilirliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı; 2015.
 • 3. Verlicchi P, Galletti A, Petrovic M, Barceló D. Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options. J Hydrol. 2010; 389(3–4):416-28.
 • 4. Yaşar A, Can Doğan E, Arslan A. Hastane atıksularında makro ve mikro kirleticiler ve arıtma seçenekleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Derg. 2013;29(2):144-58.
 • 5. Verlicchi P, Al Aukidy M, Galletti A, Petrovic M, Barceló D. Hospital effluent: Investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and environmental risk assessment. Sci Total Environ. 2012;430:109-18.
 • 6. WWF. Su [İnternet]. [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/
 • 7. United Nations. Summary Progress Update 2021: SDG 6 - water and sanitation for all. 2021.
 • 8. Conant J, Fadem P. A community guide to environmental health [İnternet]. 2008 [cited 2021 May 8]. Available from: https://www.commdev.org/pdf/publications/Community-Guide-Environmental-Health.pdf
 • 9. Irmak H. Sularla İlişkili Hastalıklar [Internet]. 2008 [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t74.pdf
 • 10. WHO. Drinking-water [Internet]. [cited 2021 Mar 11]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
 • 11. United Nations Development Programme. Human Development Report 2006. Palgrave Macmillan; 2006.
 • 12. Statista. Water Consumption By Country [Internet]. [cited 2021 May 8]. Available from: https://www.statista.com/statistics/263156/water-consumption-in-selectedcountries/
 • 13. DSİ. Toprak Su Kaynakları [İnternet]. [cited 2021 Feb 24]. Available from: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754
 • 14. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu [İnternet]. 2018 [cited 2021 Feb 18]. Available from: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/SuKaynaklariYonetimi_ve_GuvenligiOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf
 • 15. Altin A, Altin S. Sustainable water and wastewater management in hospitals. Turkish J Occup Environ Med Saf. 2017;2(1(3)):1-7.
 • 16. Cakmak B, Ucar Y, Akuzum T. Water resources management, problems and solutions for Turkey. Int Congr River Basin Manag. 2007;(1):867-80.
 • 17. Priyalal WGSS, De Silva ML, Rajini PAD. A study on water management strategies practiced in healthcare facilities: A literature review. 6th International Conference on Engineering and Construction Management. Available from:www.civil.mrt.ac.lk/conference/ICSECM_2015/book_3/Extract/SECM-15-032. pdf. 2015.
 • 18. Queensland Health. Water system flow diagram. raporu [İnternet]. [cited 2022 Feb 17]. Available from: https://www.health.qld.gov.au/public-health/industryenvironment/environment-land-water/water/risk-management/plan/develop/flowdiagram
 • 19. Özkan O, Gamze B, Terekli Yeşilaydın G. Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Yönetim. 8 Sağlık ve Hastan İdaresi Kongresi Bildir Kitabı. 2014. p. 2238-2248.
 • 20. D’Alessandro D, Tedesco P, Rebecchi A, Capolongo S. Water use and water saving in Italian hospitals. A preliminary investigation. Ann Ist Super Sanita. 2016;52(1):56-62.
 • 21. Topbas M, Beyhun NE, Can G, Yesilbas Ucuncu S, Kolaylı CC, Karakullukcu S, et al. Water management in the hospitals in Trabzon province. J Environ Prot Ecol. 2016;17(2):772-80.
 • 22. Sağlık Bakanlığı Genelgesi. Su Kesintisinde Alınacak Tedbirler. Genelge Tarihi: 08.08.2007, Genelge No: 2007/67. [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from: https://erzurumism.saglik.gov.tr/Eklenti/134105/0/sukesintisinde-alinacak-tedbirler-2007-67-sayili-genelgepdf.pdf
 • 23. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği. Resmi Gazete; Tarih:18.03.2020 Sayı: 31072 [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-2.htm
 • 24. Yaşar A, Doğan EC, Arslan A. Hastane atıksularında makro ve mikro kirleticiler ve arıtma seçenekleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Derg. 2013;29(2):144-58.
 • 25. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Madde 3 Değişik: RG-13/2/2008-26786, Available from: https:// www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=7221&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5.
 • 26. Çamur D, İlter H, Topbaş M. Çalışanlarının gözünden Türkiye’deki belediyelerde su yönetimi. Turkish J Public Heal. 2018;16(1):34-47.
 • 27. WWF. Türkiye’nin su riskleri raporu [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from: http://awsassets. wwftr.panda.org/downloads/turkiyenin_su_riskleri__raporu_web.pdf
 • 28. Terekli G, Özkan O, Bayın G. Çevre dostu hastaneler: Hastaneden yeşil hastaneye. Ankara Sağlık Hizmetleri Derg. 2013;12(2):37-54.
 • 29. Çilhoroz Y, Işık O. Ankara’daki hastanelerin yeşil hastane ölçütlerine uygunluğunun incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Derg. 2018;21(1):41-63.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya ÇAMUR> (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0002-2970-674X
Türkiye


Gamze KETREZ>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0003-1572-7600
Türkiye


İbrahim Sefa GÜNEŞ>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0001-9868-8584
Türkiye


Fatma Sena KONYALIOĞLU>
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
0000-0002-5922-8048
Türkiye


Hüseyin İLTER>
Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
0000-0002-4452-8902
Türkiye


Murat TOPBAŞ>
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
0000-0003-4047-4027
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 2 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 18 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Çamur D. , Ketrez G. , Güneş İ. S. , Konyalıoğlu F. S. , İlter H. , Topbaş M. ANKARA'DAKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DEVLET HASTANELERİNDE SU YÖNETİMİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2022; 7(2): 221-231.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.