Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SCALE DEVELOPMENT FOR ORGANIZATIONAL HEALTH LITERACY

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 243 - 256, 04.06.2022
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.991545

Öz

This research is a scale development study to measure organizational health literacy (OHL) conducted in inpatient treatment institutions operating in the province of Istanbul, between June-July 2021. For this purpose, the scale items are prepared by making use of international publications and are shaped by taking expert opinions. A pilot study is conducted and data is collected from a total of 472 managers/decision-makers in 47 hospitals with different statuses which are determined by purposive sampling method. All the validity and reliability analyzes are made. In the exploratory (explanatory) factor analysis for the developed OHL scale, it is seen that the items are gathered under 5 factors and the explanatory coefficient was 78.9%. While measuring the applicability of exploratory (explanatory) Factor Analysis, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) proficiency measurement was found significant at 0.959 and Bartlett's Sphericity test at 0.001 level. Cronbach's alpha values, which show the internal consistency of the OHL scale questions, were determined 0.987 for the Leadership sub-dimension; 0.946 for the communication sub-dimension; 0.954 for the operational access sub-dimension; It was determined as 0.948 for indoor access sub-dimension and 0.841 for Outdoor access sub-dimension. The total Cronbach's alpha value of the developed OHL scale is 0.975 and it is highly reliable. The scale developed to determine the level of organizational health literacy in hospitals is a highly valid and reliable scale. As a result, the scale developed to determine the level of organizational health literacy in hospitals is a scale of high validity and reliability.

Kaynakça

 • 1. Brach C, Keller D, Hernandez LM, Baur C, Parker R, Dreyer B, et al. Ten attributes of health literate health care organizations. Discussion paper. Institute of Medicine of the National Academies, Washington, DC, Institute of Medicine of the National Academies, 2012.
 • 2. Koh HK, Berwick DM, Clancy CM, Baur C, Brach C, Harris LM, Zerhusen EG. New federal policy initiatives to boost health literacy can help the nation move beyond the cycle of costly crisis care. Health Affairs. 2012;31(2):434-43. doi:10.1377%2Fhlthaff.2011.1169.
 • 3. Koh HK, Brach C, Harris LM, Parchman ML. A proposed ‘health literate care model would constitute a systems approach to improving patients’ engagement in care. Health Affairs. 2013;32(2):357-67. doi:10.1377%2Fhlthaff.2012.1205.
 • 4. Groene OR, Rudd R. Results of a feasibility study to assess the health literacy environment: Navigation, written and orgal communication in ten hospitals in Caalonia, Spain. Journal of Communication in Healthcare. 2011;4:227-37. doi:10.1179/1753807611Y.0000000005.
 • 5. Jukkala A, Deupree JP, Graham S. Knowledge of limited health literacy at an academic health center, Journal of Continuing Education in Nursing. 2009;40:298-302 . doi:10.3928/00220124-20090623-01.
 • 6. Weaver NL, Wray RJ, Zellin S, Gautam K, Jupka K. Advancing organizational health literacy in health care organizations serving high-needs populations: A case study. Journal of Health Communication. 2012;17:55-66. doi:10.1080/10810730.2012.714442.
 • 7. Hayran O, Ozer O. Organizational health literacy as a determinant of patient satisfaction. Public Health. 2018 Oct;163:20-26. doi:10.1016/j.puhe.2018.06.011.
 • 8. Prince LY. Assessing organizational health literacy at an academic health center: A quantitative research study. Theses and Dissertations. 2017. 10279753.. Available from: http://scholarworks.uark.edu/etd/1939
 • 9. Kowalski C, Lee SY, Schmidt A, Wesselmann S, Wirtz MA, Pfaff H, et al. The health literate health care organization 10 item questionnaire (HLHO-10): development and validation. BMC Health Services Research. 2015;15:47. doi:10.1186/s12913-015-0707-5.
 • 10. Palumbo R, Annarumma C. The Importance of Being Health Literate: An Organizational Health Literacy Approach, 17th Toulon-Verona International Conference, Liverpool (England). August 28-29, 2014. Conference Proceedings ISBN 9788890432743
 • 11. International Work Group Health Promoting Hospitals and Health Literate Healthcare Organizations (Working Group HPH & HLO), 2019, International Self-Assessment Tool for Organizational Health Literacy (Responsiveness) for Hospitals- SAT-OHL-Hos-v1.1-ENInternational, Vienna: WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Healthcare (CC-HPH). Available from: https://www.hphnet.org/wp-content/uploads/2021/08/SAT-OHL-Hos-v1-0-ENinternational_update1.1.pdf
 • 12. Rudd RE, Anderson JE. The Health Literacy Environment of Hospitals and Health Centers. 2006, National Center for the Study of Adult Learning and Literacy and Health and Adult Literacy and Learning Initiative, Harvard School of Public Health.
 • 13. Bremer D, Klockmann I, Jaß L, Härter M, von dem Knesebeck O, Lüdecke D. Which criteria characterize a health literate health care organization? – a scoping review on organizational health literacy. BMC Health Services Research. 2021;21:664:2-14. doi:10.1186/s12913-021-06604-z.
 • 14. Delice A, Ergene Ö. Investigation of development and adaptation studies: an example of mathematics education articles. Karaelmas Journal of Educational Sciences. 2015;3:60-75.
 • 15. Şencan H. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. ISBN:9753478844. Birinci baskı. Ankara, 2005. p. 288-290.
 • 16. Carpenter S. Ten steps in scale development and reporting: a guide for researchers. Communication Methods and Measures. 2018;12(1), p. 25-44. doi:10.1080/19312458.2017.1396583.
 • 17. DeVellis RF. Scale development. Theory and applications (3rd ed.), 2012. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • 18. Boateng GO, Neilands TB, Frongillo EA, Melgar-Quinonez HR, Young SL. Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: A primer, Front Public Health. 2018;6:149. doi:10.3389/fpubh.2018.00149.
 • 19. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975;28:563-75.
 • 20. Sharma S. Applied Multivariate Techniques, Jhonn Wiley and Sns Inc. 1996; 116, New York.
 • 21. Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, 2005, p. 212-231.
 • 22. Erkorkmaz U, Etikan İ, Demir O, Özdamar K, Sanisoğlu SY. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uyum İndeksleri. Turk Klin J Med Sci. 2013;33:210-23. doi:10.5336/medsci.2011-26747.
 • 23. Karagöz Y. SPSS 21.1 Uygulama, Biyoistatistik, 2014; Birinci basım, Ankara: Nobel Yayıncılık, 405, p. 698.
 • 24. Akgül A, Çevik O. İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara, 2003.
 • 25. Hair JF, Anderson RE, Tahtam RL, Black WC. Multivariate Data, 1998. 5th edition, New Jersey: Prentice Hall.
 • 26. De Gani SM, Nowak-Flück D, Nicca D, Vogt D. Self-Assessment Tool to Promote Organizational Health Literacy in Primary Care Settings in Switzerland. Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 18;17(24):9497. doi:10.3390/ijerph17249497.
 • 27. Farmanova E, Bonneville L, Bouchard L. Organizational Health Literacy: Review of Theories, Frameworks, Guides, and Implementation Issues. Inquiry, 2018 Jan-Dec;55:46958018757848. doi:10.1177/0046958018757848.
 • 28. Bremer D, Klockmann I, Jaß L, Härter M, von dem Knesebeck O, Lüdecke D. Which criteria characterize a health literate health care organization? - a scoping review on organizational health literacy. BMC Health Serv Res. 2021 Jul 6;21(1):664. doi:10.1186/s12913-021-06604-z.
 • 29. Charoghchian Khorasani E, Tavakoly Sany SB, Tehrani H, Doosti H, Peyman N. Review of Organizational Health Literacy Practice at Health Care Centers: Outcomes, Barriers and Facilitators. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 16;17(20):7544. doi:10.3390/ijerph17207544.
 • 30. Trezona A, Dodson S, Osborne RH. Development of the organizational health literacy responsiveness (Org-HLR) self-assessment tool and process. BMC Health Serv Res. 2018;18:694. doi:10.1186/s12913-018-3499-6.

KURUMSAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 243 - 256, 04.06.2022
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.991545

Öz

Bu çalışma kurumsal sağlık okuryazarlığı (KSOY)’nı ölçmek amacıyla, Haziran-Ağustos 2021 aylarında, İstanbul ilinde faaliyet gösteren yataklı tedavi kurumlarında yapılmış bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Bu amaçla uluslararası yayınlardan yararlanarak hazırlanan ölçek maddeleri uzman görüşleri alınarak şekillendirilmiş, ön uygulaması yapılmış ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen farklı statülerdeki 47 hastanede toplam 472 yönetici/karar verici kişiden anketler yoluyla veri toplanmış, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Geliştirilen KSOY ölçeği için keşfedici (açıklayıcı) faktör analizinde ölçek maddelerinin 5 faktör altında toplandığı ve açıklayıcılık katsayısının %78,9 olduğu görülmüştür. Keşfedici (açıklayıcı) Faktör Analizinin uygulanabilirliğinin ölçümü için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yeterlilik ölçümü 0,959, Bartlett’s Küresellik testi ise 0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. KSOY ölçeği sorularının iç tutarlılığını gösteren Cronbach’ın alfa değerleri, liderlik ve yönetim alt boyutu için 0,987; iletişim alt boyutu için 0,946; operasyonel erişim alt boyutu için 0,954; bina içi erişim alt boyutu için 0,948 ve bina dışı erişim alt boyutu için 0,841 olarak saptanmıştır. Geliştirilen KSOY ölçeğinin toplam Cronbach’ın alfa değeri 0,975 olup yüksek derecede güvenilirdir. Sonuç olarak, hastanelerde KSOY düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek geçerlilik ve güvenilirliği yüksek bir ölçektir.

Kaynakça

 • 1. Brach C, Keller D, Hernandez LM, Baur C, Parker R, Dreyer B, et al. Ten attributes of health literate health care organizations. Discussion paper. Institute of Medicine of the National Academies, Washington, DC, Institute of Medicine of the National Academies, 2012.
 • 2. Koh HK, Berwick DM, Clancy CM, Baur C, Brach C, Harris LM, Zerhusen EG. New federal policy initiatives to boost health literacy can help the nation move beyond the cycle of costly crisis care. Health Affairs. 2012;31(2):434-43. doi:10.1377%2Fhlthaff.2011.1169.
 • 3. Koh HK, Brach C, Harris LM, Parchman ML. A proposed ‘health literate care model would constitute a systems approach to improving patients’ engagement in care. Health Affairs. 2013;32(2):357-67. doi:10.1377%2Fhlthaff.2012.1205.
 • 4. Groene OR, Rudd R. Results of a feasibility study to assess the health literacy environment: Navigation, written and orgal communication in ten hospitals in Caalonia, Spain. Journal of Communication in Healthcare. 2011;4:227-37. doi:10.1179/1753807611Y.0000000005.
 • 5. Jukkala A, Deupree JP, Graham S. Knowledge of limited health literacy at an academic health center, Journal of Continuing Education in Nursing. 2009;40:298-302 . doi:10.3928/00220124-20090623-01.
 • 6. Weaver NL, Wray RJ, Zellin S, Gautam K, Jupka K. Advancing organizational health literacy in health care organizations serving high-needs populations: A case study. Journal of Health Communication. 2012;17:55-66. doi:10.1080/10810730.2012.714442.
 • 7. Hayran O, Ozer O. Organizational health literacy as a determinant of patient satisfaction. Public Health. 2018 Oct;163:20-26. doi:10.1016/j.puhe.2018.06.011.
 • 8. Prince LY. Assessing organizational health literacy at an academic health center: A quantitative research study. Theses and Dissertations. 2017. 10279753.. Available from: http://scholarworks.uark.edu/etd/1939
 • 9. Kowalski C, Lee SY, Schmidt A, Wesselmann S, Wirtz MA, Pfaff H, et al. The health literate health care organization 10 item questionnaire (HLHO-10): development and validation. BMC Health Services Research. 2015;15:47. doi:10.1186/s12913-015-0707-5.
 • 10. Palumbo R, Annarumma C. The Importance of Being Health Literate: An Organizational Health Literacy Approach, 17th Toulon-Verona International Conference, Liverpool (England). August 28-29, 2014. Conference Proceedings ISBN 9788890432743
 • 11. International Work Group Health Promoting Hospitals and Health Literate Healthcare Organizations (Working Group HPH & HLO), 2019, International Self-Assessment Tool for Organizational Health Literacy (Responsiveness) for Hospitals- SAT-OHL-Hos-v1.1-ENInternational, Vienna: WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Healthcare (CC-HPH). Available from: https://www.hphnet.org/wp-content/uploads/2021/08/SAT-OHL-Hos-v1-0-ENinternational_update1.1.pdf
 • 12. Rudd RE, Anderson JE. The Health Literacy Environment of Hospitals and Health Centers. 2006, National Center for the Study of Adult Learning and Literacy and Health and Adult Literacy and Learning Initiative, Harvard School of Public Health.
 • 13. Bremer D, Klockmann I, Jaß L, Härter M, von dem Knesebeck O, Lüdecke D. Which criteria characterize a health literate health care organization? – a scoping review on organizational health literacy. BMC Health Services Research. 2021;21:664:2-14. doi:10.1186/s12913-021-06604-z.
 • 14. Delice A, Ergene Ö. Investigation of development and adaptation studies: an example of mathematics education articles. Karaelmas Journal of Educational Sciences. 2015;3:60-75.
 • 15. Şencan H. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. ISBN:9753478844. Birinci baskı. Ankara, 2005. p. 288-290.
 • 16. Carpenter S. Ten steps in scale development and reporting: a guide for researchers. Communication Methods and Measures. 2018;12(1), p. 25-44. doi:10.1080/19312458.2017.1396583.
 • 17. DeVellis RF. Scale development. Theory and applications (3rd ed.), 2012. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • 18. Boateng GO, Neilands TB, Frongillo EA, Melgar-Quinonez HR, Young SL. Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: A primer, Front Public Health. 2018;6:149. doi:10.3389/fpubh.2018.00149.
 • 19. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975;28:563-75.
 • 20. Sharma S. Applied Multivariate Techniques, Jhonn Wiley and Sns Inc. 1996; 116, New York.
 • 21. Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, 2005, p. 212-231.
 • 22. Erkorkmaz U, Etikan İ, Demir O, Özdamar K, Sanisoğlu SY. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uyum İndeksleri. Turk Klin J Med Sci. 2013;33:210-23. doi:10.5336/medsci.2011-26747.
 • 23. Karagöz Y. SPSS 21.1 Uygulama, Biyoistatistik, 2014; Birinci basım, Ankara: Nobel Yayıncılık, 405, p. 698.
 • 24. Akgül A, Çevik O. İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara, 2003.
 • 25. Hair JF, Anderson RE, Tahtam RL, Black WC. Multivariate Data, 1998. 5th edition, New Jersey: Prentice Hall.
 • 26. De Gani SM, Nowak-Flück D, Nicca D, Vogt D. Self-Assessment Tool to Promote Organizational Health Literacy in Primary Care Settings in Switzerland. Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 18;17(24):9497. doi:10.3390/ijerph17249497.
 • 27. Farmanova E, Bonneville L, Bouchard L. Organizational Health Literacy: Review of Theories, Frameworks, Guides, and Implementation Issues. Inquiry, 2018 Jan-Dec;55:46958018757848. doi:10.1177/0046958018757848.
 • 28. Bremer D, Klockmann I, Jaß L, Härter M, von dem Knesebeck O, Lüdecke D. Which criteria characterize a health literate health care organization? - a scoping review on organizational health literacy. BMC Health Serv Res. 2021 Jul 6;21(1):664. doi:10.1186/s12913-021-06604-z.
 • 29. Charoghchian Khorasani E, Tavakoly Sany SB, Tehrani H, Doosti H, Peyman N. Review of Organizational Health Literacy Practice at Health Care Centers: Outcomes, Barriers and Facilitators. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 16;17(20):7544. doi:10.3390/ijerph17207544.
 • 30. Trezona A, Dodson S, Osborne RH. Development of the organizational health literacy responsiveness (Org-HLR) self-assessment tool and process. BMC Health Serv Res. 2018;18:694. doi:10.1186/s12913-018-3499-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeyda DÜNDAR EGE
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
0000-0001-7860-8428
Türkiye


Osman HAYRAN
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
0000-0002-9994-5033
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 5 Eylül 2021
Kabul Tarihi 3 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Dündar Ege Ş. , Hayran O. KURUMSAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2022; 7(2): 243-256.

Cited By

Kurumsal Sağlık Okuryazarlığı
Eurasian Journal of Health Technology Assessment
https://doi.org/10.52148/ehta.1284407

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.