Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Risk factors of internet gaming disorder in students: physical inactivity and insufficient family environment

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 151 - 160, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1206316

Öz

Today, with the widespread use of technologies such as computers, smart phones and the internet, access to digital games is increasing and the effects of playing digital games are becoming more evident day by day. Especially, adolescent high school and university students appear as the most important risk group for internet gaming disorder as well as other addictions. There is a need for studies that will guide the prevention and intervention studies and determine the prevalence and etiology of internet gaming disorder, especially in young individuals who are in the risk group. In this study, it is aimed to determine the frequency of internet gaming disorder and effective factors in high school and university students. The research is a cross-sectional type study conducted with a total of 1350 participants studying at Gazi University Faculty of Medicine, Faculty of Health Sciences and two high schools in Sincan and Çankaya. The data source of the research is the questionnaire form that includes socio-demographic information, some health-related characteristics of the participants, information evaluating game addiction and the Internet Gaming Disorder Scale Short Form (IGDS9-SF). The prevalence of possible internet gaming disorder in the study was 5.6%. In the logistic regression analysis, it was observed that the factors affecting internet gaming disorder were being male (OR:2,850), separation or death of parents (OR:4,127), being a single child (OR:4,560), not doing physical activity (OR.3,165), lack of self-confidence (OR:3,029), poor family relationships (OR:5,427), preferring online games (OR.7,034). It is important to plan intervention studies and raise awareness for internet gaming disorder, which has become an important public health problem when evaluated with its results.

Kaynakça

 • Onur B. Oyuncaklı Dünya - Toplumsal Tarih Üzerine Eğlenceli Bir Deneme. Ankara: V Yayınları; 1992.
 • Türk Dil Kurumu. OYUN | Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Tanım 2019 Available from: https://sozluk.gov.tr/.
 • Toril P, Reales JM, Ballesteros S. Video game training enhances cognition of older adults: a meta-analytic study. Psychol Aging. 2014;29(3):706. DOI:10.1037/a0037507.
 • Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.
 • Rehbein F, Kliem S, Baier D, Mossle T, Petry NM. Prevalence of Internet gaming disorder in German adolescents: diagnostic contribution of the nine DSM-5 criteria in a state-wide representative sample. Addiction. 2015;110(5):842-51. DOI:10.1111/add.12849.
 • Muller KW, Janikian M, Dreier M, Wolfling K, Beutel ME, Tzavara C, et al. Regular gaming behavior and internet gaming disorder in European adolescents: results from a cross-national representative survey of prevalence, predictors, and psychopathological correlates. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24(5):565-74. DOI:10.1007/s00787-014-0611-2.
 • Pontes HM, Macur M, Griffiths MD. Internet gaming disorder among Slovenian primary schoolchildren: Findings from a nationally representative sample of adolescents. J Behav Addict. 2016;5(2):304-10. DOI:10.1556/2006.5.2016.042.
 • Bargeron AH, Hormes JM. Psychosocial correlates of internet gaming disorder: Psychopathology, life satisfaction, and impulsivity. Comput Human Behav. 2017;68:388-94. DOI:10.1016/j.chb.2016.11.029.
 • Lopez-Fernandez O, Honrubia-Serrano ML, Baguley T, Griffiths MD. Pathological video game playing in Spanish and British adolescents: Towards the exploration of Internet Gaming Disorder symptomatology. Comput Human Behav. 2014;41:304-12. DOI:10.1016/j.chb.2014.10.011.
 • Wang C-W, Chan CL, Mak K-K, Ho S-Y, Wong PW, Ho RT. Prevalence and correlates of video and internet gaming addiction among Hong Kong adolescents: a pilot study. Sci World J. 2014;2014. DOI:10.1155/2014/874648.
 • Arıcak OT, Dinç M, Yay M, Griffiths MD. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formunun (İOOBÖ9-KF) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: the Turkish Journal on Addictions. 2018. DOI:10.15805/addicta.2018.5.4.0027.
 • Karaca S, Gök C, Kalay E, Başbuğ M, Hekim M, Onan N, et al. Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve sosyal anksiyetenin incelenmesi. Clin Exp Health Sci. 2016;6(1):14-9.
 • Toker S, Baturay MH. Antecedents And Consequences Of Game Addiction. Comput Human Behav. 2016;55:668-79. DOI:10.1016/j.chb.2015.10.002.
 • Mannikko N, Billieux J, Kaariainen M. Problematic digital gaming behavior and its relation to the psychological, social and physical health of Finnish adolescents and young adults. J Behav Addict. 2015;4(4):281-8. DOI:10.1556/2006.4.2015.040.
 • Beard CL, Haas AL, Wickham RE, Stavropoulos V. Age of Initiation and Internet Gaming Disorder: The Role of Self-Esteem. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017;20(6):397-401. DOI:10.1089/cyber.2017.0011.
 • Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, Grant M. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in. 2001.
 • Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara. 2014.
 • WHO. Fruit and vegetables for health: report of the Joint FAO. 2005.
 • Pontes HM, Griffiths MD. Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: Development and validation of a short psychometric scale. Comput Human Behav. 2015;45:137-43. DOI:10.1016/j.chb.2014.12.006
 • Evren C, Dalbudak E, Topcu M, Kutlu N, Evren B, Pontes HM. Psychometric validation of the Turkish nine-item internet gaming disorder scale–short form (IGDS9-SF). Psychiatry Res. 2018;265:349-54. DOI: 10.1016/j.psychres.2018.05.002.
 • Ayhan B, Köseliören M. İnternet, Online Oyun ve Bağımlılık. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying. 2019;6:1-30.
 • Paulus FW, Ohmann S, Von Gontard A, Popow C. Internet gaming disorder in children and adolescents: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2018;60(7):645-59. DOI:10.1111/ dmcn.13754.
 • Fam JY. Prevalence of internet gaming disorder in adolescents: A meta-analysis across three decades. Scand J Psychol. 2018;59(5):524-31. DOI:10.1111/ sjop.12459.
 • Mihara S, Higuchi S. Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of Internet gaming disorder: A systematic review of the literature. Psychiatry Clin Neurosci. 2017;71(7):425-44. DOI:10.1111/pcn.12532.
 • Dong G, Zheng H, Liu X, Wang Y, Du X, Potenza MN. Gender-related differences in cue-elicited cravings in Internet gaming disorder: The effects of deprivation. J Behav Addict. 2018;7(4):953-64. DOI:10.1556/2006.7.2018.118.
 • Becker JB, McClellan ML, Reed BG. Sex differences, gender and addiction. J Neurosci Res. 2017;95(1-2):136-47. DOI:10.1002/jnr.23963.
 • Lam LT. Internet gaming addiction, problematic use of the internet, and sleep problems: a systematic review. Curr Psychiatry Rep. 2014;16(4):444. DOI:10.1007/s11920-014-0444-1.
 • Rohilla SS. Prevalence of Gaming Addiction among Adolescents. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 2018;6(1). DOI:10.22214/ijraset.2018.1077.
 • Ko C-H, Yen J-Y, Chen C-C, Chen S-H, Yen C-F. Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. J Nerv Ment Dis. 2005;193(4):273-7. DOI:10.1097/01.nmd.0000158373.85150.57.
 • Kurulu BMY. Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023. In: Bakanlığı S, editor. Ankara, 2019.

ÖĞRENCİLERDE İNTERNET OYUN BAĞIMLILIĞI RİSK ETMENLERİ: FİZİKSEL İNAKTİVİTE VE UYGUNSUZ AİLE ORTAMI

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 151 - 160, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1206316

Öz

Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojilerin ve internet kullanımının yaygınlaşması ile dijital oyunlara ulaşım artmakta ve dijital oyun oynamanın etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle adölesan ve genç erişkin grubunda yer alan lise ve üniversite öğrencileri diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet oyun bağımlılığı için de en önemli risk grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Koruma ve müdahale çalışmaları için yol gösterecek ve özellikle risk grubu olan genç bireylerde internet oyun bağımlılığının yaygınlığını ve etyolojisini belirleyecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada lise ve üniversite öğrencilerinde internet oyun bağımlılığı sıklığı ve etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sincan ve Çankaya’da belirlenen birer lisede eğitim gören toplam 1350 katılımcı ile yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın veri kaynağı sosyo demografik bilgileri, katılımcıların sağlıkla ilgili bazı özelliklerini, oyun bağımlılığını değerlendiren bilgileri ve İnternet Oyun Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formunu (IGDS9-SF) içeren anket formudur. Çalışmada olası internet oyun bağımlılığı prevalansı %5,6’dır. Lojistik regresyon analizinde internet oyun bağımlılığına etki eden faktörlerin erkek olma (OR:2,850), ebeveynlerin ayrı olması veya vefatı (OR:4,127), tek çocuk olma (OR:4,560), fiziksel aktivite yapmama (OR.3,165), kendine güven duymama (OR:3,029), aile ilişkilerinin kötü olması (OR:5,427), online oyunları tercih etme (OR.7,034) olduğu gözlemlenmiştir. Sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen internet oyun bağımlılığı için müdahale çalışmaları planlamak ve farkındalık oluşturmak önemlidir.

Kaynakça

 • Onur B. Oyuncaklı Dünya - Toplumsal Tarih Üzerine Eğlenceli Bir Deneme. Ankara: V Yayınları; 1992.
 • Türk Dil Kurumu. OYUN | Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Tanım 2019 Available from: https://sozluk.gov.tr/.
 • Toril P, Reales JM, Ballesteros S. Video game training enhances cognition of older adults: a meta-analytic study. Psychol Aging. 2014;29(3):706. DOI:10.1037/a0037507.
 • Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.
 • Rehbein F, Kliem S, Baier D, Mossle T, Petry NM. Prevalence of Internet gaming disorder in German adolescents: diagnostic contribution of the nine DSM-5 criteria in a state-wide representative sample. Addiction. 2015;110(5):842-51. DOI:10.1111/add.12849.
 • Muller KW, Janikian M, Dreier M, Wolfling K, Beutel ME, Tzavara C, et al. Regular gaming behavior and internet gaming disorder in European adolescents: results from a cross-national representative survey of prevalence, predictors, and psychopathological correlates. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24(5):565-74. DOI:10.1007/s00787-014-0611-2.
 • Pontes HM, Macur M, Griffiths MD. Internet gaming disorder among Slovenian primary schoolchildren: Findings from a nationally representative sample of adolescents. J Behav Addict. 2016;5(2):304-10. DOI:10.1556/2006.5.2016.042.
 • Bargeron AH, Hormes JM. Psychosocial correlates of internet gaming disorder: Psychopathology, life satisfaction, and impulsivity. Comput Human Behav. 2017;68:388-94. DOI:10.1016/j.chb.2016.11.029.
 • Lopez-Fernandez O, Honrubia-Serrano ML, Baguley T, Griffiths MD. Pathological video game playing in Spanish and British adolescents: Towards the exploration of Internet Gaming Disorder symptomatology. Comput Human Behav. 2014;41:304-12. DOI:10.1016/j.chb.2014.10.011.
 • Wang C-W, Chan CL, Mak K-K, Ho S-Y, Wong PW, Ho RT. Prevalence and correlates of video and internet gaming addiction among Hong Kong adolescents: a pilot study. Sci World J. 2014;2014. DOI:10.1155/2014/874648.
 • Arıcak OT, Dinç M, Yay M, Griffiths MD. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği Kısa Formunun (İOOBÖ9-KF) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: the Turkish Journal on Addictions. 2018. DOI:10.15805/addicta.2018.5.4.0027.
 • Karaca S, Gök C, Kalay E, Başbuğ M, Hekim M, Onan N, et al. Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve sosyal anksiyetenin incelenmesi. Clin Exp Health Sci. 2016;6(1):14-9.
 • Toker S, Baturay MH. Antecedents And Consequences Of Game Addiction. Comput Human Behav. 2016;55:668-79. DOI:10.1016/j.chb.2015.10.002.
 • Mannikko N, Billieux J, Kaariainen M. Problematic digital gaming behavior and its relation to the psychological, social and physical health of Finnish adolescents and young adults. J Behav Addict. 2015;4(4):281-8. DOI:10.1556/2006.4.2015.040.
 • Beard CL, Haas AL, Wickham RE, Stavropoulos V. Age of Initiation and Internet Gaming Disorder: The Role of Self-Esteem. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017;20(6):397-401. DOI:10.1089/cyber.2017.0011.
 • Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, Grant M. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for use in. 2001.
 • Sağlık Bakanlığı. Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara. 2014.
 • WHO. Fruit and vegetables for health: report of the Joint FAO. 2005.
 • Pontes HM, Griffiths MD. Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: Development and validation of a short psychometric scale. Comput Human Behav. 2015;45:137-43. DOI:10.1016/j.chb.2014.12.006
 • Evren C, Dalbudak E, Topcu M, Kutlu N, Evren B, Pontes HM. Psychometric validation of the Turkish nine-item internet gaming disorder scale–short form (IGDS9-SF). Psychiatry Res. 2018;265:349-54. DOI: 10.1016/j.psychres.2018.05.002.
 • Ayhan B, Köseliören M. İnternet, Online Oyun ve Bağımlılık. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying. 2019;6:1-30.
 • Paulus FW, Ohmann S, Von Gontard A, Popow C. Internet gaming disorder in children and adolescents: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2018;60(7):645-59. DOI:10.1111/ dmcn.13754.
 • Fam JY. Prevalence of internet gaming disorder in adolescents: A meta-analysis across three decades. Scand J Psychol. 2018;59(5):524-31. DOI:10.1111/ sjop.12459.
 • Mihara S, Higuchi S. Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of Internet gaming disorder: A systematic review of the literature. Psychiatry Clin Neurosci. 2017;71(7):425-44. DOI:10.1111/pcn.12532.
 • Dong G, Zheng H, Liu X, Wang Y, Du X, Potenza MN. Gender-related differences in cue-elicited cravings in Internet gaming disorder: The effects of deprivation. J Behav Addict. 2018;7(4):953-64. DOI:10.1556/2006.7.2018.118.
 • Becker JB, McClellan ML, Reed BG. Sex differences, gender and addiction. J Neurosci Res. 2017;95(1-2):136-47. DOI:10.1002/jnr.23963.
 • Lam LT. Internet gaming addiction, problematic use of the internet, and sleep problems: a systematic review. Curr Psychiatry Rep. 2014;16(4):444. DOI:10.1007/s11920-014-0444-1.
 • Rohilla SS. Prevalence of Gaming Addiction among Adolescents. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 2018;6(1). DOI:10.22214/ijraset.2018.1077.
 • Ko C-H, Yen J-Y, Chen C-C, Chen S-H, Yen C-F. Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. J Nerv Ment Dis. 2005;193(4):273-7. DOI:10.1097/01.nmd.0000158373.85150.57.
 • Kurulu BMY. Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023. In: Bakanlığı S, editor. Ankara, 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Kadir KOÇ
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0002-5270-1058
Türkiye


Seçil ÖZKAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0003-1572-8777
Türkiye


Eda KOÇ
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0001-8154-9561
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 17 Kasım 2022
Kabul Tarihi 12 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Koç A. K. , Özkan S. , Koç E. ÖĞRENCİLERDE İNTERNET OYUN BAĞIMLILIĞI RİSK ETMENLERİ: FİZİKSEL İNAKTİVİTE VE UYGUNSUZ AİLE ORTAMI. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2023; 8(2): 151-160.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.